Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0289(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0152/2021

Rozpravy :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Hlasovanie :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Zápisnica
XML 20k
Utorok, 5. októbra 2021 - Štrasburg

9. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Životné prostredie: Nariadenie o Aarhuskom dohovore ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0397)

VYHLÁSENIE KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2021)0397)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 1)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Návrh na zriadenie delegácie pri parlamentnom zhromaždení EÚ – Spojené kráľovstvo a vymedzenie počtu jej členov
Návrh rozhodnutia B9-0479/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0398)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 2)

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ, Grónskom a Dánskom ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k tejto dohode [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0399)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 3)

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ, Grónskom a Dánskom (uznesenie)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k tejto dohode [2021/0037M(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0400)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 4)

Návrh na obnovenie vymenovania Julie Laffranqueovej do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ
Návrh rozhodnutia B9-0478/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2021)0401)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 5.10.2021).

Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
SPRÁVA o návrhu na vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2021)0402)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 5.10.2021).

Dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy *
Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa dočasne pozastavujú všeobecné clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0403)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Úloha rozvojovej politiky v reakcii na stratu biodiverzity v rozvojových krajinách v súvislosti s dosahovaním cieľov Agendy 2030
Správa o úlohe rozvojovej politiky v reakcii na stratu biodiverzity v rozvojových krajinách v súvislosti s dosahovaním cieľov Agendy 2030 [2020/2274(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0404)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

Umelá inteligencia v trestnom práve a jej využívanie policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach
Správa o umelej inteligencii v trestnom práve a jej využívaní policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach [2020/2016(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0405)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9)

Vplyv domáceho násilia a práv starostlivosti na ženy a deti
Správa o vplyve partnerského násilia a práv starostlivosti na ženy a deti [2019/2166(INI)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Elena Kountoura a Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0406)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Obnovenie populácií rýb v Stredozemnom mori
Správa o obnovení populácií rýb v Stredozemnom mori: hodnotenie a ďalšie kroky [2019/2178(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0408)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia