Kazalo 
Zapisnik
XML 193kPDF 312kWORD 84k
Torek, 5. oktober 2021 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Prihodnost odnosov med EU in ZDA (razprava)
 3.Razmere v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi (razprava)
 4.Prvi čas glasovanja
 5.Razmere v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi (nadaljevanje razprave)
 6.Nadaljevanje seje
 7.Organ EU za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere: zagotavljanje usklajenega pristopa EU k upravljanju prihodnjih zdravstvenih kriz in vloga Evropskega parlamenta pri tem (razprava)
 8.Poročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji (razprava)
 9.Razglasitev izidov glasovanja
 10.Poročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji (nadaljevanje razprave)
 11.Popravki (člen 241 Poslovnika) (nadaljevanje)
 12.Stanje zmogljivosti kibernetske obrambe EU (razprava)
 13.Humanitarne razmere v Tigraju (razprava)
 14.Arktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi (razprava)
 15.Nadaljevanje seje
 16.Drugi čas glasovanja
 17.Nadaljevanje seje
 18.Ocenjevanje ukrepov Unije za turistični sektor EU, ko se poletna sezona izteka (razprava)
 19.Dezinformacije in vloga družbenih platform (razprava)
 20.Obrazložitve glasovanja
 21.Popravki in namere glasovanj
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Ponovno imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije
 Priloga 2 - Imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)


PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.01.


2. Prihodnost odnosov med EU in ZDA (razprava)

Poročilo o prihodnosti odnosov med EU in ZDA [2021/2038(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Tonino Picula je predstavil poročilo.

Govoril je Bernd Lange (pripravljavec mnenja odbora INTA).

Govoril je Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Željana Zovko v imenu skupine PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D, Dragoş Tudorache v imenu skupine Renew, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine ID, Assita Kanko v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine The Left, Tiziana Beghin (samostojna poslanka), Radosław Sikorski, Marek Belka, Hilde Vautmans, Heidi Hautala, Mara Bizzotto, Jorge Buxadé Villalba, Emmanuel Maurel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Michael Gahler, Katarina Barley, Liesje Schreinemacher, Mounir Satouri, Virginie Joron, Roberts Zīle, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, Francisco José Millán Mon, Miapetra Kumpula-Natri, Nicolae Ştefănuță, Henrike Hahn, Maximilian Krah, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Enikő Győri, Traian Băsescu, Juan Fernando López Aguilar, Dita Charanzová, Saskia Bricmont in Peter Kofod.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Michiel Hoogeveen, Clare Daly, Paulo Rangel, Paolo De Castro, Nathalie Loiseau, Rasmus Andresen, Ladislav Ilčić, Christian Ehler, Jytte Guteland, Karin Karlsbro, Elżbieta Rafalska, Danuta Maria Hübner, Thijs Reuten, José Ramón Bauzá Díaz, Vangelis Meimarakis, Pedro Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Angelika Niebler, Brando Benifei, Bernard Guetta, Alexander Alexandrov Yordanov, Javi López, Svenja Hahn, Massimiliano Salini, Alfred Sant, Billy Kelleher, Benoît Lutgen, Pedro Silva Pereira, Geoffroy Didier, Isabel Santos, Sven Simon, Costas Mavrides, Loránt Vincze, Clara Aguilera, Sunčana Glavak, Victor Negrescu, Miriam Lexmann, Raphaël Glucksmann, Peter van Dalen, Seán Kelly in Christophe Hansen.

Govorila sta Ylva Johansson (članica Komisije) v imenu podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko in Tonino Picula.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16 zapisnika z dne 5.10.2021 (predlogi sprememb); točka 5 zapisnika z dne 6.10.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 2 zapisnika z dne 6.10.2021 (predlogi sprememb); točka 12 zapisnika z dne 6.10.2021 (končno glasovanje).


3. Razmere v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi (razprava)

Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Razmere v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi (2021/2881(RSP))

Ylva Johansson (član Komisije) je podala izjavo v imenu podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko.

Govorili so Andrius Kubilius v imenu skupine PPE, Pedro Marques v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius v imenu skupine Renew, Sergey Lagodinsky v imenu skupine Verts/ALE, Jaak Madison v imenu skupine ID, Anna Fotyga v imenu skupine ECR, Manu Pineda v imenu skupine The Left, Kinga Gál (samostojna poslanka), Sandra Kalniete in Robert Biedroń.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Karin Karlsbro, Tineke Strik, Peter Kofod, Witold Jan Waszczykowski, Sandra Pereira, Ivan Vilibor Sinčić (predsednik je govornika opomnil, naj se drži teme, o kateri se razpravlja), Esteban González Pons, Maria Arena, Michal Šimečka, Jordi Solé, Paolo Borchia, Ryszard Czarnecki, Nikolaj Villumsen, Dorien Rookmaker, Michael Gahler, Juan Fernando López Aguilar, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Mick Wallace, Rasa Juknevičienė, Carmen Avram, Engin Eroglu, Thomas Waitz, Anna Zalewska, Andrzej Halicki, Pierfrancesco Majorino, Ivars Ijabs, Beata Kempa in Jeroen Lenaers.

(Nadaljevanje razprave: točka 5 zapisnika z dne 5.10.2021)


4. Prvi čas glasovanja

Parlament je glasoval o začasnem sporazumu o

Okolje: Aarhuška uredba ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Razprava je potekala 19. maja 2021 (točka 18 zapisnika z dne 19.5.2021).

Prvo glasovanje je potekalo 20. maja 2021 in zadeva je bila posredovana pristojnemu odboru v skladu s členom 59(4) Poslovnika (točka 20 zapisnika z dne 20.5.2021).

Parlament je glasoval z enim samim glasovanjem:

Predlog za oblikovanje delegacije pri parlamentarni skupščini med EU in Združenim kraljestvom ter določitev njene številčne sestave
Predlog sklepa o oblikovanju delegacije pri parlamentarni skupščini za partnerstvo med EU in Združenim kraljestvom ter določitvi njene številčne sestave (2021/2917(RSO)) (B9-0479/2021) je v skladu s členom 233 Poslovnika predložila konferenca predsednikov;

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Grenlandijo/Dansko ***
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter Protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Pierre Karleskind (A9-0233/2021);

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Grenlandijo/Dansko (resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter Protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu [2021/0037M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Pierre Karleskind (A9-0235/2021);

Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke *
Poročilo o predlogu Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Younous Omarjee (A9-0267/2021).

Parlament je glasoval o:

Ponovno imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije
Predlog sklepa o predlogu za imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije (2021/2171(INS)) (B9-0478/2021) je v skladu s členom 128 Poslovnika predložil Adrián Vázquez Lázara v imenu odbora JURI;

Imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
POROČILO o predlogu za imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0272/2021).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Vloga razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v državah v razvoju pri uresničevanju Agende 2030
Poročilo o vlogi razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v državah v razvoju pri uresničevanju Agende 2030 [2020/2274(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Michèle Rivasi (A9-0258/2021);

Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev
Poročilo o umetni inteligenci v kazenskem pravu in njeni uporabi v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev [2020/2016(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Petar Vitanov (A9-0232/2021);

Vpliv nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke
Poročilo o vplivu nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke [2019/2166(INI)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Elena Kountoura in Luisa Regimenti (A9-0254/2021);

Obnovitev ribjih staležev v Sredozemskem morju
Poročilo o obnovitvi ribjih staležev v Sredozemskem morju: ocena in nadaljnji koraki [2019/2178(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021).

Glasovanje je odprto do 14.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni ob 16.30 (točka 9 zapisnika z dne 5.10.2021).

Govori

Pred začetkom glasovanja je Christian Doleschal (poročevalec) v skladu s členom 159(4) Poslovnika podal izjavo o svojem poročilu A9-0152/2021.


5. Razmere v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi (nadaljevanje razprave)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Razmere v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi (2021/2881(RSP))

(Začetek razprave: točka 3 zapisnika z dne 5.10.2021)

Govorili so Isabel Santos, Sara Matthieu, Joachim Stanisław Brudziński, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Lena Düpont, Thijs Reuten, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Tomas Tobé, Miriam Lexmann, Milan Zver, Tom Vandenkendelaere in Seán Kelly.

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije) v imenu podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler Lima, Aušra Maldeikienė in Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE o razmerah v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi (2021/2881(RSP)) (B9-0482/2021);

- Manu Pineda v imenu skupine The Left o razmerah v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi (2021/2881(RSP)) (B9-0483/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula in Robert Biedroń v imenu skupine S&D o razmerah v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi (2021/2881(RSP)) (B9-0485/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Anna Cavazzini, Terry Reintke, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Hannah Neumann, Rosa D’Amato, Sergey Lagodinsky, Sara Matthieu, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri in Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi (2021/2881(RSP)) (B9-0488/2021);

- Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew o razmerah v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi (2021/2881(RSP)) (B9-0494/2021);

- Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil, Hermann Tertsch, Assita Kanko, Ladislav Ilčić, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski in Eugen Jurzyca v imenu skupine ECR o razmerah v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi (2021/2881(RSP)) (B9-0496/2021);

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4 zapisnika z dne 7.10.2021 (predlogi sprememb); točka 10 zapisnika z dne 7.10.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 8 zapisnika z dne 7.10.2021 (predlogi sprememb); točka 14 zapisnika z dne 7.10.2021 (končno glasovanje).

(Seja je bila prekinjena ob 13.26.)


PREDSEDSTVO: Roberta METSOLA
podpredsednica

6. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.00.


7. Organ EU za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere: zagotavljanje usklajenega pristopa EU k upravljanju prihodnjih zdravstvenih kriz in vloga Evropskega parlamenta pri tem (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Organ EU za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere: zagotavljanje usklajenega pristopa EU k upravljanju prihodnjih zdravstvenih kriz in vloga Evropskega parlamenta pri tem (2021/2916(RSP))

Gašper Dovžan (predsedujoči Svetu) in Stella Kyriakides (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Pernille Weiss v imenu skupine PPE, Heléne Fritzon v imenu skupine S&D, Véronique Trillet-Lenoir v imenu skupine Renew, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Joëlle Mélin v imenu skupine ID, Joanna Kopcińska v imenu skupine ECR, Kateřina Konečná, v imenu skupine The Left, Peter Liese, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Margrete Auken, Vincenzo Sofo, Silvia Modig, Nathalie Colin-Oesterlé, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Tilly Metz, Margarita de la Pisa Carrión, Marisa Matias, Radan Kanev, Christel Schaldemose, Chrysoula Zacharopoulou, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, Bartosz Arłukowicz, Nicolás González Casares, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Sara Matthieu, Luisa Regimenti, Tiemo Wölken in Łukasz Kohut.

Govorila sta Stella Kyriakides in Gašper Dovžan.

Razprava se je zaključila.


8. Poročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji (razprava)

Poročilo o poročilu o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji [2020/2045(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za razvoj - Odbor za proračun. Soporočevalci: Milan Zver, György Hölvényi in Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

Janusz Lewandowski in Milan Zver sta predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

(Nadaljevanje razprave: točka 10 zapisnika z dne 5.10.2021)


9. Razglasitev izidov glasovanja

Predsedujoča je prebrala izide glasovanja:

Okolje: Aarhuška uredba ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(potrebna navadna večina)

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P9_TA(2021)0397)

IZJAVA KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0397)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 1)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Predlog za oblikovanje delegacije pri parlamentarni skupščini med EU in Združenim kraljestvom ter določitev njene številčne sestave
Predlog sklepa B9-0479/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0398)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 2)

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Grenlandijo/Dansko ***
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter Protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno z enim samim glasovanjem (P9_TA(2021)0399)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 3)

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Grenlandijo/Dansko (resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter Protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu [2021/0037M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0400)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 4)

Ponovno imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije
Predlog sklepa B9-0478/2021

(potrebna navadna večina)
(Tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika))

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0401)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 5)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 5.10.2021).

Imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
POROČILO o predlogu za imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

(potrebna navadna večina)
(Tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika))

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0402)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 6)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 5.10.2021).

Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke *
Poročilo o predlogu Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno z enim samim glasovanjem (P9_TA(2021)0403)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 7)

Vloga razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v državah v razvoju pri uresničevanju Agende 2030
Poročilo o vlogi razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v državah v razvoju pri uresničevanju Agende 2030 [2020/2274(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0404)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 8)

Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev
Poročilo o umetni inteligenci v kazenskem pravu in njeni uporabi v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev [2020/2016(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0405)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 9)

Vpliv nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke
Poročilo o vplivu nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke [2019/2166(INI)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Elena Kountoura in Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0406)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 10)

Obnovitev ribjih staležev v Sredozemskem morju
Poročilo o obnovitvi ribjih staležev v Sredozemskem morju: ocena in nadaljnji koraki [2019/2178(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0408)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 12)


10. Poročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji (nadaljevanje razprave)

Poročilo o poročilu o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji [2020/2045(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za razvoj - Odbor za proračun. Soporočevalci: Milan Zver, György Hölvényi in Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

(Začetek razprave: točka 8 zapisnika z dne 5.10.2021)

Govorila je Sira Rego (pripravljavka mnenja odbora LIBE).

Govoril je Olivér Várhelyi (član Komisije).

Govorili so Tomáš Zdechovský (pripravljavec mnenja odbora CONT), José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Pierfrancesco Majorino v imenu skupine S&D, Katalin Cseh v imenu skupine Renew, Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE, Bernhard Zimniok v imenu skupine ID, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Özlem Demirel v imenu skupine The Left, Kinga Gál (samostojna poslanka), Hildegard Bentele, Elisabetta Gualmini, Charles Goerens, Rasmus Andresen, Susanna Ceccardi, Emmanouil Fragkos, Miguel Urbán Crespo, Milan Uhrík, Andrey Novakov, Evin Incir, Joachim Kuhs, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Asim Ademov, Margarida Marques, Roman Haider, Maria Arena, Philippe Olivier, Nacho Sánchez Amor in Mónica Silvana González.

Govorila sta Jutta Urpilainen (članica Komisije) in Janusz Lewandowski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5 zapisnika z dne 6.10.2021 (predlogi sprememb); točka 14 zapisnika z dne 6.10.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 12 zapisnika z dne 6.10.2021 (predlogi sprememb); točka 2 zapisnika z dne 7.10.2021 (končno glasovanje).


11. Popravki (člen 241 Poslovnika) (nadaljevanje)

Popravka P9_TA(2020)0356(COR01) in P8_TA(2019)0391(COR02) sta bila napovedana na plenarnem zasedanju včeraj, 4. oktobra 2021 (točka 5 zapisnika z dne 4.10.2021).

Če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, ne zahteva glasovanja o popravkih v skladu s členom 241(4) Poslovnika, se šteje, da so sprejeti.


12. Stanje zmogljivosti kibernetske obrambe EU (razprava)

Poročilo o stanju zmogljivosti kibernetske obrambe EU [2020/2256(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Urmas Paet je predstavil poročilo.

Govorila je Jutta Urpilainen (članica Komisije).

Govorili so Rasa Juknevičienė v imenu skupine PPE, Juozas Olekas v imenu skupine S&D, Morten Løkkegaard v imenu skupine Renew, Markéta Gregorová v imenu skupine Verts/ALE, in Jérôme Rivière v imenu skupine ID.

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

Govorili so Assita Kanko v imenu skupine ECR, Manu Pineda v imenu skupine The Left, Mislav Kolakušić (samostojni poslanec), Eugen Tomac, Javi López, Bart Groothuis, Anna Bonfrisco, Patryk Jaki, Tomislav Sokol, Raphaël Glucksmann, Maite Pagazaurtundúa, Maximilian Krah, Riho Terras, Marina Kaljurand, Barry Andrews, Deirdre Clune, Ivars Ijabs in Salvatore De Meo.

Govorila je Jutta Urpilainen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5 zapisnika z dne 6.10.2021 (predlogi sprememb); točka 14 zapisnika z dne 6.10.2012 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 12 zapisnika z dne 6.10.2021 (predlogi sprememb); zapisnika z dne 7.10.2021 (končno glasovanje).


13. Humanitarne razmere v Tigraju (razprava)

Izjava Komisije: Humanitarne razmere v Tigraju (2021/2902(RSP))

Jutta Urpilainen (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Tom Vandenkendelaere v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Jan-Christoph Oetjen v imenu skupine Renew, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Beata Kempa v imenu skupine ECR, Mick Wallace v imenu skupine The Left, Željana Zovko, Carlos Zorrinho, Abir Al-Sahlani in Katrin Langensiepen.

Govorila je Jutta Urpilainen.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Idoia Villanueva Ruiz in Mick Wallace v imenu skupine The Left o humanitarnih razmerah v Tigraju (2021/2902(RSP)) (B9-0484/2021);

- Thierry Mariani v imenu skupine ID o humanitarnih razmerah v Tigraju (2021/2902(RSP)) (B9-0486/2021);

- Pedro Marques in Maria Arena v imenu skupine S&D o humanitarnih razmerah v Tigraju (2021/2902(RSP)) (B9-0487/2021);

- Michèle Rivasi, Francisco Guerreiro, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Piernicola Pedicini, Jordi Solé inTineke Strik v imenu skupine Verts/ALE o humanitarnih razmerah v Tigraju (2021/2902(RSP)) (B9-0489/2021);

- Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew o humanitarnih razmerah v Tigraju (2021/2902(RSP)) (B9-0492/2021);

- Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, David Lega, Janina Ochojska, György Hölvényi in Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v imenu skupine PPE o humanitarnih razmerah v Tigraju (2021/2902(RSP)) (B9-0493/2021);

- Beata Kempa, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ladislav Ilčić, Emmanouil Fragkos in Eugen Jurzyca v imenu skupine ECR o humanitarnih razmerah v Tigraju (2021/2902(RSP)) (B9-0495/2021);

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4 zapisnika z dne 7.10.2021 (predlogi sprememb); točka 10 zapisnika z dne 7.10.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 8 zapisnika z dne 7.10.2021 (predlogi sprememb); točka 14 zapisnika z dne 7.10.2021 (končno glasovanje).


14. Arktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi (razprava)

Poročilo o Arktiki: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi [2020/2112(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Anna Fotyga je predstavila poročilo.

Govoril je Thierry Breton (član Komisije).

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Andreas Schieder v imenu skupine S&D, Urmas Paet v imenu skupine Renew, Alviina Alametsä v imenu skupine Verts/ALE, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine The Left, Željana Zovko, Eero Heinäluoma, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Henna Virkkunen, Jytte Guteland, Pierre Karleskind, Marie Toussaint, Riho Terras, Erik Bergkvist, Karen Melchior in Pernille Weiss.

Govorila sta Thierry Breton in Anna Fotyga.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5 zapisnika z dne 6.10.2021 (predlogi sprememb); točka 14 zapisnika z dne 6.10.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 12 zapisnika z dne 6.10.2021 (predlogi sprememb); točka 2 zapisnika z dne 7.10.2021 (končno glasovanje).

(Seja je bila prekinjena ob 19.48.)


15. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 20.02.


16. Drugi čas glasovanja

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Vloga razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v državah v razvoju pri uresničevanju Agende 2030
Poročilo o vlogi razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v državah v razvoju pri uresničevanju Agende 2030 [2020/2274(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Michèle Rivasi (A9-0258/2021);

Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev
Poročilo o umetni inteligenci v kazenskem pravu in njeni uporabi v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev [2020/2016(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Petar Vitanov (A9-0232/2021);

Vpliv nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke
Poročilo o vplivu nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke [2019/2166(INI)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Elena Kountoura in Luisa Regimenti (A9-0254/2021);

Okvir politike EU za varnost v cestnem prometu za obdobje 2021–2030 – priporočila za naslednje korake v smeri „vizije nič“
Poročilo o okviru politike EU za varnost v cestnem prometu za obdobje 2021–2030 – priporočila za naslednje korake v smeri „vizije nič“ [2021/2014(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Elena Kountoura (A9-0211/2021);

Obnovitev ribjih staležev v Sredozemskem morju
Poročilo o obnovitvi ribjih staležev v Sredozemskem morju: ocena in nadaljnji koraki [2019/2178(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021);

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno s klorotoluronom in difenokonazolom
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI, o Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/1449 z dne 3. septembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi 2-fenilfenol (vključno s solmi, kot je natrijeva sol), 8-hidroksikinolin, amidosulfuron, bifenoks, klormekvat, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimetaklor, etofenproks, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinska olja, parafinsko olje, penkonazol, propakvizafop, pikloram, prosulfokarb, kvizalofop-P-etil, kvizalofop-P-tefuril, žveplo, tetrakonazol, trialat, triflusulfuron in tritosulfuron (2021/2869(RSP)) (B9-0481/2021) - Pristojne poslanke: Anja Hazekamp, Maria Arena in Tilly Metz;

Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: tehnična merila za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 111(3) Poslovnika vložila Joëlle Mélin v imenu skupine ID, o Delegirani uredbi Komisije z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (C(2021)2800 - 2021/2753(DEA)) (B9-0476/2021);

Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: tehnična merila za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev
Predlog resolucije, ki sta ga v skladu s členom 111(3) Poslovnika vložila Bogdan Rzońca in Alexandr Vondra v imenu skupine ECR, o Delegirani uredbi Komisije z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (C(2021)2800 ; 2021/2753(DEA)) (B9-0477/2021).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Prihodnost odnosov med EU in ZDA
Poročilo o prihodnosti odnosov med EU in ZDA [2021/2038(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Tonino Picula (A9-0250/2021).

Glasovanje je odprto do 21.15.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni jutri, 6. oktobra 2021, ob 9.00 (točka 2 zapisnika z dne 6.10.2021).

(Seja je bila prekinjena ob 20.03.)


PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

17. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 20.33.


18. Ocenjevanje ukrepov Unije za turistični sektor EU, ko se poletna sezona izteka (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000054/2021, ki ga je v imenu odbora TRAN Komisiji postavila Karima Delli: Ocenjevanje ukrepov Unije za turistični sektor EU, ko se poletna sezona izteka (B9-0036/2021)

Karima Delli je predstavila vprašanje.

Thierry Breton (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Cláudia Monteiro de Aguiar v imenu skupine PPE, István Ujhelyi v imenu skupine S&D, José Ramón Bauzá Díaz v imenu skupine Renew, Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, Julie Lechanteux v imenu skupine ID, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Elena Kountoura v imenu skupine The Left, Mario Furore (samostojni poslanec), Lefteris Christoforou, Isabel García Muñoz, Nicola Danti, Maximilian Krah, João Pimenta Lopes, Magdalena Adamowicz, Josianne Cutajar, Izaskun Bilbao Barandica, Clare Daly, Gabriel Mato, Petar Vitanov, Ondřej Kovařík, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Valter Flego, Ivan Štefanec, Vera Tax, Stéphane Bijoux, Herbert Dorfmann, Sunčana Glavak in Rosa Estaràs Ferragut.

Govoril je Thierry Breton.

Razprava se je zaključila.


19. Dezinformacije in vloga družbenih platform (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000060/2021 ki ga je postavil Raphaël Glucksmann v imenu Posebnega odbora o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah, Komisiji: Dezinformacije in vloga družbenih platform (B9-0038/2021)

Raphaël Glucksmann je predstavil vprašanje.

Thierry Breton (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Vladimír Bilčík v imenu skupine PPE, Pierfrancesco Majorino v imenu skupine S&D, Anna Júlia Donáth v imenu skupine Renew, Markéta Gregorová v imenu skupine Verts/ALE, Gilles Lebreton v imenu skupine ID, Dace Melbārde v imenu skupine ECR, Clare Daly v imenu skupine The Left, Ivan Vilibor Sinčić (samostojni poslanec), Sunčana Glavak, Andreas Schieder, Maite Pagazaurtundúa, Alexandra Geese, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Christel Schaldemose, Sandro Gozi, Kim Van Sparrentak, Maximilian Krah, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Alex Agius Saliba, Barry Andrews, Kosma Złotowski, Jiří Pospíšil, Evin Incir, Joachim Stanisław Brudziński, Tomislav Sokol, Adam Bielan in Magdalena Adamowicz.

Govoril je Thierry Breton.

Razprava se je zaključila.


20. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


21. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 698.067/OJME).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.10.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.


Priloga 1 - Ponovno imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Milazzo, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Priloga 2 - Imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Milazzo, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Zadnja posodobitev: 2. februar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov