Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 11k
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

4. Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές: ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές: ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια (2021/2904(RSP))

Οι Kadri Simson (Μέλος της Επιτροπής) και Anže Logar (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Christophe Grudler, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Beata Szydło, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Edina Tóth, μη εγγεγραμμένη, Markus Pieper, Dan Nica, Claudia Gamon, Jordi Solé, Markus Buchheit, Robert Roos, Sira Rego, Clara Ponsatí Obiols, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Nicola Danti, Marie Toussaint, Georg Mayer, Grzegorz Tobiszowski, Silvia Modig, Tiziana Beghin, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Pascal Canfin, Ville Niinistö, Elena Lizzi, Jessica Stegrud, Πέτρος Κόκκαλης, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Nicolás González Casares, Luis Garicano, Bas Eickhout, Filip De Man, Izabela-Helena Kloc, Marisa Matias, Κώστας Παπαδάκης, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Morten Petersen, Jutta Paulus, Jaak Madison, Beata Mazurek, Γιώργος Γεωργίου, Sara Skyttedal, Niels Fuglsang, Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Jean-Lin Lacapelle, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Paulo Rangel και Miapetra Kumpula-Natri.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mauri Pekkarinen, Ignazio Corrao, Jörg Meuthen, Assita Kanko, Manuel Bompard, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ernest Urtasun, Rosanna Conte, Anna Zalewska, Marc Botenga, Eva Maydell, Jens Geier, Linea Søgaard-Lidell, Jakop G. Dalunde, Guido Reil, Nicola Procaccini, Gheorghe Falcă, Josianne Cutajar, Andreas Glück, Ciarán Cuffe, Sylvia Limmer, Veronika Vrecionová, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Nils Torvalds, Sara Matthieu, Silvia Sardone, Bogdan Rzońca, Adam Jarubas, Erik Bergkvist, Emma Wiesner, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, Tomas Tobé, Romana Jerković, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss, Zdzisław Krasnodębski, François-Xavier Bellamy, Ivo Hristov, María Soraya Rodríguez Ramos, Kosma Złotowski, Dolors Montserrat, Łukasz Kohut, Valter Flego, Tom Berendsen, Cyrus Engerer, Hilde Vautmans, Traian Băsescu, Carmen Avram, Frédérique Ries, Christophe Hansen, Javi López, Ondřej Kovařík, Jörgen Warborn, Petar Vitanov, Μαρία Σπυράκη, Maria Grapini, Massimiliano Salini, Estrella Durá Ferrandis, Henna Virkkunen, Νίκος Ανδρουλάκης, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Barbara Thaler και Luděk Niedermayer.

Παρεμβαίνουν οι Kadri Simson και Anže Logar.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου