Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 10k
Streda, 6. októbra 2021 - Štrasburg

4. Európske riešenia zvýšenia cien energie pre podniky a spotrebiteľov: úloha energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov a potreba riešiť energetickú chudobu (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Európske riešenia zvýšenia cien energie pre podniky a spotrebiteľov: úloha energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov a potreba riešiť energetickú chudobu (2021/2904(RSP))

Kadri Simson (členka Komisie) a Anže Logar (úradujúci predseda Rady) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Christophe Grudler v mene skupiny Renew, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Joëlle Mélin v mene skupiny ID, Beata Szydło v mene skupiny ECR, Manon Aubry, v mene skupiny The Left, Edina Tóth – nezaradená poslankyňa, Markus Pieper, Dan Nica, Claudia Gamon, Jordi Solé, Markus Buchheit, Robert Roos, Sira Rego, Clara Ponsatí Obiols, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Nicola Danti, Marie Toussaint, Georg Mayer, Grzegorz Tobiszowski, Silvia Modig, Tiziana Beghin, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Pascal Canfin, Ville Niinistö, Elena Lizzi, Jessica Stegrud, Petros Kokkalis, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Nicolás González Casares, Luis Garicano, Bas Eickhout, Filip De Man, Izabela-Helena Kloc, Marisa Matias, Kostas Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Morten Petersen, Jutta Paulus, Jaak Madison, Beata Mazurek, Giorgos Georgiou, Sara Skyttedal, Niels Fuglsang, Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Jean-Lin Lacapelle, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Paulo Rangel a Miapetra Kumpula-Natri.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mauri Pekkarinen, Ignazio Corrao, Jörg Meuthen, Assita Kanko, Manuel Bompard, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ernest Urtasun, Rosanna Conte, Anna Zalewska, Marc Botenga, Eva Maydell, Jens Geier, Linea Søgaard-Lidell, Jakop G. Dalunde, Guido Reil, Nicola Procaccini, Gheorghe Falcă, Josianne Cutajar, Andreas Glück, Ciarán Cuffe, Sylvia Limmer, Veronika Vrecionová, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Nils Torvalds, Sara Matthieu, Silvia Sardone, Bogdan Rzońca, Adam Jarubas, Erik Bergkvist, Emma Wiesner, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, Tomas Tobé, Romana Jerković, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss, Zdzisław Krasnodębski, François-Xavier Bellamy, Ivo Hristov, María Soraya Rodríguez Ramos, Kosma Złotowski, Dolors Montserrat, Łukasz Kohut, Valter Flego, Tom Berendsen, Cyrus Engerer, Hilde Vautmans, Traian Băsescu, Carmen Avram, Frédérique Ries, Christophe Hansen, Javi López, Ondřej Kovařík, Jörgen Warborn, Petar Vitanov, Maria Spyraki, Maria Grapini, Massimiliano Salini, Estrella Durá Ferrandis, Henna Virkkunen, Nikos Androulakis, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Barbara Thaler a Luděk Niedermayer.

Vystúpili títo poslanci: Kadri Simson a Anže Logar.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia