Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 4.Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές: ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (συζήτηση)
 9.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 10.Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας») (συζήτηση)
 11.Η κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με τα υποβληθέντα σχέδια ανάκαμψης του ΜΑΑ που αναμένουν έγκριση (συζήτηση)
 12.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 13.Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020 (συζήτηση)
 14.Δεύτερη ψηφοφορία
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Έλλειψη βούλησης του Συμβουλίου να προωθήσει τον ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό (συζήτηση)
 17.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 18.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 19.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 20.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 21.Κατάθεση εγγράφων
 22.Αιτιολογήσεις ψήφου
 23.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (194 kb) Κατάσταση παρόντων (54 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (245 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3757 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (194 kb) Κατάσταση παρόντων (54 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (245 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3757 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (84 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (102 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (317 kb) Κατάσταση παρόντων (89 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (190 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (671 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου