Märksõnaregister 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll - Hääletuste tulemused
XML 211kPDF 209kWORD 65k
Kolmapäev, 6. oktoober 2021 - Strasbourg
 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Keskkond: Århusi määrus ***I

 2. Ettepanek moodustada ELi ja Ühendkuningriigi parlamentaarses assamblees osalev delegatsioon ning selle arvulise koosseisu kindlaks määramine

 3. ELi ning Gröönimaa ja Taani vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ***

 4. ELi ning Gröönimaa ja Taani vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (resolutsioon)

 5. Julia Laffranque’i ametiaja pikendamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitees

 6. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametisse nimetamine

 7. Ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise ajutine peatamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele *

 8. Arengupoliitika roll vastusena elurikkuse kaole arenguriikides seoses 2030. aasta tegevuskava täitmisega

 9. Tehisintellekt kriminaalõiguses ning selle kasutamine politsei ja õigusasutuste poolt kriminaalasjades

 10. Lähisuhtevägivalla ja hooldusõiguse mõju naistele ja lastele

 11. ELi liiklusohutuspoliitika raamistik 2021–2030 – soovitused edasisteks sammudeks liiklussurmade nulltaseme suunas

 12. Vahemere kalavarude taastamine

 13. Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3: toimeained, sh klorotoluroon ja difenokonasool

 14. Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 111 lõikele 3: tehnilised sõelumiskriteeriumid, millega määratakse kindlaks, millistel tingimustel võib majandustegevust pidada kliimamuutuste leevendamisele või nendega kohanemisele oluliselt kaasa aitavaks, ja mille alusel otsustatakse, ega see majandustegevus ei kahjusta oluliselt muid keskkonnaeesmärke

 15. ELi ja USA suhete tulevik

 16. Rakendamisraport ELi usaldusfondide ja Türgi pagulasrahastu kohta

 17. ELi küberkaitsevõime olukord

 18. Arktikaga seotud võimalused, probleemid ja julgeolekuohud

 19. Puudega inimeste kaitse petitsioonide abil ja selles vallas saadud kogemused

 20. Pangandusliitu käsitlev 2020. aasta aruanne

 21. Kahjulikke maksutavasid käsitleva ELi poliitika reformimine (sh käitumisjuhendi töörühma reformimine)

 22. Inimõiguste olukord Myanmaris, sh usu- ja rahvusrühmade olukord

 23. Paul Rusesabagina juhtum Rwandas

 24. USA osariigi Texase abordiseadus

 25. Olukord Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist

 26. Humanitaarolukord Tigrays
Viimane päevakajastamine: 6. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika