Index 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen - Stemmingsuitslagen
XML 214kPDF 151kWORD 65k
Woensdag 6 oktober 2021 - Straatsburg
 Afkortingen en tekens

 1. Milieu: de Aarhus-verordening ***I

 2. Voorstel tot instelling van een delegatie in de Parlementaire Vergadering EU-VK en tot vaststelling van het aantal leden

 3. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Groenland en Denemarken ***

 4. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Groenland en Denemarken (resolutie)

 5. Voorstel tot herbenoeming van Julia Laffranque tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde comité

 6. Benoeming van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

 7. Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden *

 8. De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030

 9. Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken

 10. De gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen

 11. EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen op weg naar “Vision Zero”

 12. Herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee

 13. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3: Werkzame stoffen, waaronder chloortoluron en difenoconazool

 14. Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3: Technische screeningcriteria om de voorwaarden te bepalen waaronder een specifieke economische activiteit kan worden aangemerkt als substantieel bijdragend aan de mitigatie van klimaatverandering of de adaptatie aan klimaatverandering, en om uit te maken of die economische activiteit niet ernstig afbreuk doet aan een van de andere milieudoelstellingen

 15. De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS

 16. Tenuitvoerlegging van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

 17. Stand van de cyberdefensievermogens van de EU

 18. Het noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen

 19. Bescherming van personen met een handicap via verzoekschriften: geleerde lessen

 20. Bankenunie - jaarverslag 2020

 21. Hervorming van het EU-beleid inzake schadelijke belastingpraktijken (met inbegrip van de hervorming van de Groep gedragscode)

 22. De mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen

 23. De zaak Paul Rusesabagina in Rwanda

 24. De abortuswet in Texas, VS

 25. De situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan ervan

 26. De humanitaire situatie in Tigray
Laatst bijgewerkt op: 6 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid