Indeks 
Protokol
XML 165kPDF 290kWORD 79k
Onsdag den 6. oktober 2021 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 3.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)
 4.Europæiske løsninger på de stigende energipriser for virksomheder og forbrugere: energieffektivitetens og den vedvarende energis rolle og behovet for at tackle energifattigdom (forhandling)
 5.Første afstemningsrunde
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Pandora-papirerne: konsekvenser for bestræbelserne på at bekæmpe hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)
 9.De politiske gruppers sammensætning
 10.Reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder reform af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen) (forhandling)
 11.Status for de genopretningsplaner, der er indsendt inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten, og som afventer godkendelse (forhandling)
 12.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 13.Bankunionen – Årsberetning 2020 (forhandling)
 14.Anden afstemningsrunde
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Rådets manglende vilje til at gå videre med den europæiske grænseoverskridende mekanisme (forhandling)
 17.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 18.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 19.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 20.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 21.Modtagne dokumenter
 22.Stemmeforklaringer
 23.Stemmerettelser og -intentioner
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.02.


2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Udviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen
Betænkning om udviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen [2020/2274(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0404)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager
Betænkning om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager [2020/2016(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0405)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

Konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder
Betænkning om konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder [2019/2166(INI)] - Retsudvalget - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Elena Kountoura og Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0406)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

EU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt hen imod "nul-visionen"
Betænkning om EU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt hen imod "nul-visionen" [2021/2014(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0407)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

Genopbygning af fiskebestandene i Middelhavet
Betænkning om genopbygning af fiskebestandene i Middelhavet: evaluering og næste skridt [2019/2178(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0408)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, bl.a. chlorotoluron og difenoconazol
Forslag til beslutning B9-0481/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0409)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Tekniske screeningskriterier til bestemmelse af de betingelser, hvorunder en økonomisk aktivitet kvalificeres som bidragende væsentligt til modvirkning af klimaændringer eller tilpasning til klimaændringer, og til fastlæggelse af, hvorvidt den pågældende økonomiske aktivitet i væsentlig grad skader nogle af de andre miljømål
Forslag til beslutning B9-0476/2021 og B9-0477/2021

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0476/2021

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0477/2021

Forkastet
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

De fremtidige forbindelser mellem EU og USA
Betænkning om de fremtidige forbindelser mellem EU og USA [2021/2038(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0410)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)


3. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)

ITRE's afgørelse om at indlede interinstitutionnelle forhandlinger var blevet meddelt den 4. oktober 2021 (punkt 6 i protokollen af 4.10.2021).

Da der ikke var fremsat en anmodning om afstemning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 71, stk. 2, havde det kompetente udvalg kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den fastsatte frist.


4. Europæiske løsninger på de stigende energipriser for virksomheder og forbrugere: energieffektivitetens og den vedvarende energis rolle og behovet for at tackle energifattigdom (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Europæiske løsninger på de stigende energipriser for virksomheder og forbrugere: energieffektivitetens og den vedvarende energis rolle og behovet for at tackle energifattigdom (2021/2904(RSP))

Kadri Simson (medlem af Kommissionen) og Anže Logar (formand for Rådet) afgav redegørelserne.

Talere: Siegfried Mureşan for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Christophe Grudler for Renew-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Joëlle Mélin for ID-Gruppen, Beata Szydło for ECR-Gruppen, Manon Aubry, for The Left-Gruppen, Edina Tóth, løsgænger, Markus Pieper, Dan Nica, Claudia Gamon, Jordi Solé, Markus Buchheit, Robert Roos, Sira Rego, Clara Ponsatí Obiols, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Nicola Danti, Marie Toussaint, Georg Mayer, Grzegorz Tobiszowski, Silvia Modig, Tiziana Beghin, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Pascal Canfin, Ville Niinistö, Elena Lizzi, Jessica Stegrud, Petros Kokkalis, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Nicolás González Casares, Luis Garicano, Bas Eickhout, Filip De Man, Izabela-Helena Kloc, Marisa Matias, Kostas Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Morten Petersen, Jutta Paulus, Jaak Madison, Beata Mazurek, Giorgos Georgiou, Sara Skyttedal, Niels Fuglsang, Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Jean-Lin Lacapelle, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Paulo Rangel og Miapetra Kumpula-Natri.

FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

Talere: Mauri Pekkarinen, Ignazio Corrao, Jörg Meuthen, Assita Kanko, Manuel Bompard, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ernest Urtasun, Rosanna Conte, Anna Zalewska, Marc Botenga, Eva Maydell, Jens Geier, Linea Søgaard-Lidell, Jakop G. Dalunde, Guido Reil, Nicola Procaccini, Gheorghe Falcă, Josianne Cutajar, Andreas Glück, Ciarán Cuffe, Sylvia Limmer, Veronika Vrecionová, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Nils Torvalds, Sara Matthieu, Silvia Sardone, Bogdan Rzońca, Adam Jarubas, Erik Bergkvist, Emma Wiesner, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, Tomas Tobé, Romana Jerković, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss, Zdzisław Krasnodębski, François-Xavier Bellamy, Ivo Hristov, María Soraya Rodríguez Ramos, Kosma Złotowski, Dolors Montserrat, Łukasz Kohut, Valter Flego, Tom Berendsen, Cyrus Engerer, Hilde Vautmans, Traian Băsescu, Carmen Avram, Frédérique Ries, Christophe Hansen, Javi López, Ondřej Kovařík, Jörgen Warborn, Petar Vitanov, Maria Spyraki, Maria Grapini, Massimiliano Salini, Estrella Durá Ferrandis, Henna Virkkunen, Nikos Androulakis, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Barbara Thaler og Luděk Niedermayer.

Talere: Kadri Simson og Anže Logar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

De fremtidige forbindelser mellem EU og USA
Betænkning om de fremtidige forbindelser mellem EU og USA [2021/2038(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tonino Picula (A9-0250/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet
Betænkning om gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet [2020/2045(INI)] - Udenrigsudvalget - Udviklingsudvalget - Budgetudvalget. Ordførere: Milan Zver, György Hölvényi og Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

Status for EU's cyberforsvarskapaciteter
Betænkning om status for EU's cyberforsvarskapaciteter [2020/2256(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer
Betænkning om Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsmæssige udfordringer [2020/2112(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer
Betænkning om beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer (andragende nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 m.fl.) [2020/2209(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 14.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00 (punkt 12 i protokollen af 6.10.2021).


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

ID-Gruppen havde givet formanden meddelelse om følgende afgørelse om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

ECON: Gerolf Annemans i stedet for Francesca Donato

REGI: Isabella Adinolfi i stedet for Francesca Donato

Underudvalget om Skatteanliggender: Gunnar Beck i stedet for Francesca Donato

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.

(Mødet udsat kl. 13.04.)


FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.01.


8. Pandora-papirerne: konsekvenser for bestræbelserne på at bekæmpe hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Pandora-papirerne: konsekvenser for bestræbelserne på at bekæmpe hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse (2021/2922(RSP))

Anže Logar (formand for Rådet) og Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Lídia Pereira for PPE-Gruppen, Jonás Fernández for S&D-Gruppen, Luis Garicano for Renew-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Manon Aubry, for The Left-Gruppen, Sabrina Pignedoli, løsgænger, Monika Hohlmeier, Aurore Lalucq, Martin Hlaváček, Saskia Bricmont, Kateřina Konečná, Luděk Niedermayer, Biljana Borzan, Ernest Urtasun, Giorgos Georgiou, Siegfried Mureşan, Juan Fernando López Aguilar, Vlad Gheorghe, Heidi Hautala, Idoia Villanueva Ruiz, Herbert Dorfmann, Paul Tang, Marcel Kolaja, Dimitrios Papadimoulis, Eero Heinäluoma, Damien Carême, Chris MacManus, David Casa, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Bas Eickhout, Radosław Sikorski, Mikuláš Peksa, Claude Gruffat, Javier Zarzalejos, Daniel Freund, Billy Kelleher og Patryk Jaki.

Talere: Paolo Gentiloni og Anže Logar.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


9. De politiske gruppers sammensætning

Francesca Donato var ikke længere medlem af ID-Gruppen men var at finde blandt løsgængerne med virkning fra den 6. oktober 2021.


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

10. Reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder reform af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen) (forhandling)

Betænkning om reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder reform af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen) [2020/2258(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Aurore Lalucq forelagde betænkningen.

Taler: Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen).

Talere: Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, Paul Tang for S&D-Gruppen, Gilles Boyer for Renew-Gruppen, David Cormand for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Eugen Jurzyca for ECR-Gruppen, José Gusmão, for The Left-Gruppen, Enikő Győri, løsgænger, Lídia Pereira, Jonás Fernández, Hélène Laporte, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Evelyn Regner, Andżelika Anna Możdżanowska, Pedro Marques, Marek Belka og Eero Heinäluoma.

Taler: Paolo Gentiloni.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14 i protokollen af 6.10.2021 (ændringsforslag); punkt 4 i protokollen af 7.10.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 2 i protokollen af 7.10.2021 (ændringsforslag); punkt 8 i protokollen af 7.10.2021 (endelig afstemning).


11. Status for de genopretningsplaner, der er indsendt inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten, og som afventer godkendelse (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Status for de genopretningsplaner, der er indsendt inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten, og som afventer godkendelse (2021/2911(RSP))

Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Siegfried Mureşan for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Luis Garicano for Renew-Gruppen, Alexandra Geese for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Bogdan Rzońca for ECR-Gruppen, José Gusmão, for The Left-Gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, løsgænger, Andrzej Halicki, Jonás Fernández, Valérie Hayer, Gwendoline Delbos-Corfield, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Mario Furore, Jan Olbrycht, Agnes Jongerius, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Maximilian Krah og Joachim Stanisław Brudziński.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Enikő Győri, Andrey Novakov, Marek Belka, Dragoş Pîslaru, Daniel Freund, Andrey Slabakov, Dimitrios Papadimoulis, Antoni Comín i Oliveres, Markus Pieper, Margarida Marques, Charles Goerens, Beata Szydło, Othmar Karas, Leszek Miller, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Engin Eroglu, Jadwiga Wiśniewska, Krzysztof Hetman, Alin Mituța, Isabel Benjumea Benjumea, Radan Kanev og Tomislav Sokol.

Taler: Paolo Gentiloni.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

De fremtidige forbindelser mellem EU og USA
Betænkning om de fremtidige forbindelser mellem EU og USA [2021/2038(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0410)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet
Betænkning om gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet [2020/2045(INI)] - Udenrigsudvalget - Udviklingsudvalget - Budgetudvalget. Ordførere: Milan Zver, György Hölvényi og Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0411)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

Status for EU's cyberforsvarskapaciteter
Betænkning om status for EU's cyberforsvarskapaciteter [2020/2256(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Urmas Paet (A9-0234/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0412)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer
Betænkning om Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsmæssige udfordringer [2020/2112(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0413)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer
Betænkning om beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer (andragende nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 m.fl.) [2020/2209(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0414)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)


13. Bankunionen – Årsberetning 2020 (forhandling)

Betænkning om Bankunionen – Årsberetning 2020 [2020/2122(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Danuta Maria Hübner forelagde betænkningen.

Taler: Mairead McGuinness (medlem af Kommissionen).

Talere: Lídia Pereira for PPE-Gruppen, Costas Mavrides for S&D-Gruppen, Piernicola Pedicini for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Eugen Jurzyca for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan, for The Left-Gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, løsgænger, Isabel Benjumea Benjumea, Jonás Fernández, France Jamet, Michiel Hoogeveen, Mislav Kolakušić, Tomislav Sokol, Marek Belka, Gerolf Annemans, Pedro Marques, Antonio Maria Rinaldi, Paul Tang, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira og Caroline Nagtegaal.

Taler: Mairead McGuinness.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14 i protokollen af 6.10.2021 (ændringsforslag); punkt 4 i protokollen af 7.10.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 2 i protokollen af 7.10.2021 (ændringsforslag); punkt 8 i protokollen af 7.10.2021 (endelig afstemning).


14. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Bankunionen – Årsberetning 2020
Betænkning om Bankunionen – Årsberetning 2020 [2020/2122(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021);

Reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder reform af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen)
Betænkning om reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder reform af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen) [2020/2258(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Aurore Lalucq (A9-0245/2021).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet
Betænkning om gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet [2020/2045(INI)] - Udenrigsudvalget - Udviklingsudvalget - Budgetudvalget. Ordførere: Milan Zver, György Hölvényi og Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

Status for EU's cyberforsvarskapaciteter
Betænkning om status for EU's cyberforsvarskapaciteter [2020/2256(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer
Betænkning om Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsmæssige udfordringer [2020/2112(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer
Betænkning om beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer (andragende nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 m.fl.) [2020/2209(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 21.45.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive meddelt i morgen, den 7. oktober 2021 kl. 9.00 (punkt 2 i protokollen af 7.10.2021)

(Mødet afbrudt kl. 20.02.)


FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

15. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 20.32.


16. Rådets manglende vilje til at gå videre med den europæiske grænseoverskridende mekanisme (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000061/2021 af Younous Omarjee, for REGI, til Rådet: Rådets manglende vilje til at gå videre med den europæiske grænseoverskridende mekanisme (B9-0037/2021)

Krzysztof Hetman (for stilleren) begrundede spørgsmålet.

Anže Logar (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet.

Talere: Tom Berendsen for PPE-Gruppen, Corina Crețu for S&D-Gruppen, Sandro Gozi for Renew-Gruppen, Ciarán Cuffe for Verts/ALE-Gruppen, Elżbieta Kruk for ECR-Gruppen, José Gusmão, for The Left-Gruppen, Andrey Novakov, Nacho Sánchez Amor, Vlad-Marius Botoş, Niklas Nienaß, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Anne Sander, Vera Tax, Tomislav Sokol, Łukasz Kohut og Stanislav Polčák.

Taler: Anže Logar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse og etniske grupper (2021/2905(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, for The Left-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse og etniske grupper (B9-0501/2021)

- Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Hannah Neumann, Yannick Jadot, Henrike Hahn, Jordi Solé og Mounir Satouri, for Verts/ALE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse og etniske grupper (B9-0502/2021)

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse og etniske grupper (B9-0503/2021)

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques og Evin Incir, for S&D-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse og etniske grupper (B9-504/2021)

- Željana Zovko, Loránt Vincze, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Stanislav Polčák, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White og Ivan Štefanec, for PPE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse og etniske grupper (B9-0505/2021)

- Anna Fotyga, Karol Karski, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse og etniske grupper (B9-0506/2021).

II.   Sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda (2021/2906(RSP))

- Marisa Matias, for The Left-Gruppen, om Rwanda, sagen om Paul Rusesabagina (B9-0500/2021)

- Dominique Bilde, for ID-Gruppen, om sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda (B9-0507/2021)

- Jordi Solé, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao og Piernicola Pedicini, for Verts/ALE-Gruppen, om sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda (B9-0508/2021)

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu og Dragoş Tudorache, for Renew-Gruppen, om sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda (B9-0509/2021)

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques og Kathleen Van Brempt, for S&D-Gruppen, om sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda (B9-0510/2021)

- Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos og Antonio López Istúriz White, for PPE-Gruppen, om sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda (B9-0513/2021)

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen, om sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda (B9-0514/2021).

III.   Delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA (2021/2910(RSP))

- Marisa Matias, for The Left-Gruppen, om delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA (B9-0490/2021)

- Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Daniel Freund, Marie Toussaint, Ignazio Corrao, Pierrette Herzberger-Fofana, Grace O'Sullivan, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Francisco Guerreiro, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Monika Vana, Terry Reintke, Rosa D'Amato, Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Eleonora Evi, Henrike Hahn, Thomas Waitz, Saskia Bricmont, Jordi Solé og Sarah Wiener, for Verts/ALE-Gruppen, om delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA (B9-0491/2021)

- Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen, om delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA (B9-0497/2021)

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon og Predrag Fred Matić, for S&D-Gruppen, om delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA (B9-0498/2021)

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski og Ladislav Ilčić, for ECR-Gruppen, om delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA (B9-0499/2021).

Taletiden ville blive fordelt i overensstemmelse med forretningsordenens artkel 171.


18. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistik for så vidt angår ajourføringer af de årlige, månedlige og kortfristede månedlige energistatistikker (D075376/01 - 2021/2894(RPS) - frist: 22. december 2021)
henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acequinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamectin, flutolanil og imazamox i eller på visse produkter (D075547/02 - 2021/2898(RPS) - frist: 28. november 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI.


19. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 1 og 2, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 16/2021, DEC 17/2021 og DEC 18/2021 - Sektion III - Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 31, stk. 6, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union besluttet at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 16/2021 og DEC 18/2021 - Sektion III - Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, og artikel 31, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union besluttet at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 17/2021 - Sektion III - Kommissionen.


20. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende detaljerede regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/817 vedrørende driften af det centrale register for rapportering og statistik (C(2021)04982 - 2021/2919(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. september 2021

henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende detaljerede regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 vedrørende driften af det centrale register for rapportering og statistik (C(2021)04983 - 2021/2920(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. september 2021

henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/817 for så vidt angår bestemmelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede med henblik på påvisning af flere identiteter (C(2021)05056 - 2021/2913(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. september 2021

henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 for så vidt angår bestemmelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede med henblik på påvisning af flere identiteter (C(2021)05057 - 2021/2912(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. september 2021

henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 ved oprettelse af EU-referencelaboratoriet for Rift Valley fever (C(2021)06673 - 2021/2889(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. september 2021

henvist til kor. udv.: ENVI

udtalelse: AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2122 for så vidt angår visse kategorier af varer, der udgør en lav risiko, varer, der indgår i passagerers personlige bagage, og selskabsdyr, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af nævnte delegerede forordning og delegeret forordning (EU) 2019/2074 for så vidt angår henvisninger til visse ophævede retsakter (C(2021)06723 - 2021/2891(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. september 2021

henvist til kor. udv.: ENVI

udtalelse: AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg (C(2021)06725 - 2021/2890(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. september 2021

henvist til kor. udv.: AGRI

udtalelse: ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af justeringer af koefficienterne for K-faktoren "daglig handelsstrøm" (K-DTF) (C(2021)06731 - 2021/2892(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. september 2021

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af metoderne til måling af de k-faktorer, der er omhandlet i artikel 15 i den pågældende forordning (C(2021)06739 - 2021/2893(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. september 2021

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer den samlede margen til beregning af K-faktoren "opkrævet clearingmargen" (K-CMG) (C(2021)06776 - 2021/2896(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. september 2021

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af begrebet "adskilte konti" for at sikre beskyttelsen af kundernes penge i tilfælde af et investeringsselskabs konkurs (C(2021)06807 - 2021/2897(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. september 2021

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 for så vidt angår justeringen af den relevante tærskel for meddelelse af betydelige korte nettopositioner i aktier (C(2021)06815 - 2021/2899(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. september 2021

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen (C(2021)06924 - 2021/2915(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. september 2021

henvist til kor. udv.: INTA

udtalelse: ITRE (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2021)06929 - 2021/2914(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. september 2021

henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1529 for så vidt angår fastsættelse af visse specifikke mål og tematiske prioriteringer for bistand inden for rammerne af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (C(2021)07016 - 2021/2921(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. oktober 2021

henvist til kor. udv.: AFET

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten for så vidt angår de fælles indikatorer og de detaljerede elementer vedrørende resultattavlen for genopretning og resiliens (C(2021)08800 - 2021/2900(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. september 2021

henvist til kor. udv.: BUDG, ECON

udtalelse: EMPL (forretningsordenens artikel 57), ENVI (forretningsordenens artikel 57), ITRE (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten for så vidt angår fastlæggelse af en metode til indberetning af sociale udgifter (C(2021)08801 - 2021/2901(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. september 2021

henvist til kor. udv.: BUDG, ECON

udtalelse: EMPL (forretningsordenens artikel 57), ENVI (forretningsordenens artikel 57), ITRE (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57)

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 for så vidt angår tekniske foranstaltninger for fiskeriet efter visse demersale og pelagiske arter i Det Keltiske Hav, Det Irske Hav og vest for Skotland C(2021)06042 - 2021/2846(DEA)

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

Forlængelse af indsigelsesfristen: yderligere 2 måneder på Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv.: PECH


21. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokument:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 20/2021 – Sektion III – Kommissionen (N9-0059/2021 - C9-0370/2021 - 2021/2190(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


22. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


23. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 698.067/OJJE).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Fritaget:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 2. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik