Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 194kPDF 317kWORD 87k
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 4.Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές: ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (συζήτηση)
 9.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 10.Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας») (συζήτηση)
 11.Η κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με τα υποβληθέντα σχέδια ανάκαμψης του ΜΑΑ που αναμένουν έγκριση (συζήτηση)
 12.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 13.Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020 (συζήτηση)
 14.Δεύτερη ψηφοφορία
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Έλλειψη βούλησης του Συμβουλίου να προωθήσει τον ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό (συζήτηση)
 17.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 18.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 19.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 20.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 21.Κατάθεση εγγράφων
 22.Αιτιολογήσεις ψήφου
 23.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.02.


2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Ο ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030
Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030 [2020/2274(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0404)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις
Έκθεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και τη χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις [2020/2016(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0405)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

Ο αντίκτυπος της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά
Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά [2019/2166(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Έλενα Κουντουρά και Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0406)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις για τα επόμενα βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών»
Έκθεση σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών» [2021/2014(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Έλενα Κουντουρά (A9-0211/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0407)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

Ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο
Έκθεση σχετικά με την ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο: αποτίμηση και επόμενα βήματα [2019/2178(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0408)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των chlorotoluron και difenoconazole
Πρόταση ψηφίσματος B9-0481/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0409)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τον προσδιορισμό του κατά πόσον αυτή η οικονομική δραστηριότητα δεν επιβαρύνει σημαντικά οποιονδήποτε από τους άλλους περιβαλλοντικούς στόχους
Προτάσεις ψηφίσματος B9-0476/2021 και B9-0477/2021

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0476/2021

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0477/2021

Απορρίπτεται
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
Έκθεση σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ [2021/2038(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0410)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)


3. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Η απόφαση της επιτροπής ITRE να ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις ανακοινώθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2021 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2021).

Καθώς δεν διατυπώθηκε αίτημα για ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, κατέστη δυνατόν να ξεκινήσει η αρμόδια επιτροπή τις διαπραγματεύσεις με τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας.


4. Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές: ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές: ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια (2021/2904(RSP))

Οι Kadri Simson (Μέλος της Επιτροπής) και Anže Logar (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Christophe Grudler, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Beata Szydło, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Edina Tóth, μη εγγεγραμμένη, Markus Pieper, Dan Nica, Claudia Gamon, Jordi Solé, Markus Buchheit, Robert Roos, Sira Rego, Clara Ponsatí Obiols, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Nicola Danti, Marie Toussaint, Georg Mayer, Grzegorz Tobiszowski, Silvia Modig, Tiziana Beghin, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Pascal Canfin, Ville Niinistö, Elena Lizzi, Jessica Stegrud, Πέτρος Κόκκαλης, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Nicolás González Casares, Luis Garicano, Bas Eickhout, Filip De Man, Izabela-Helena Kloc, Marisa Matias, Κώστας Παπαδάκης, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Morten Petersen, Jutta Paulus, Jaak Madison, Beata Mazurek, Γιώργος Γεωργίου, Sara Skyttedal, Niels Fuglsang, Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Jean-Lin Lacapelle, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Paulo Rangel και Miapetra Kumpula-Natri.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mauri Pekkarinen, Ignazio Corrao, Jörg Meuthen, Assita Kanko, Manuel Bompard, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ernest Urtasun, Rosanna Conte, Anna Zalewska, Marc Botenga, Eva Maydell, Jens Geier, Linea Søgaard-Lidell, Jakop G. Dalunde, Guido Reil, Nicola Procaccini, Gheorghe Falcă, Josianne Cutajar, Andreas Glück, Ciarán Cuffe, Sylvia Limmer, Veronika Vrecionová, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Nils Torvalds, Sara Matthieu, Silvia Sardone, Bogdan Rzońca, Adam Jarubas, Erik Bergkvist, Emma Wiesner, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, Tomas Tobé, Romana Jerković, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss, Zdzisław Krasnodębski, François-Xavier Bellamy, Ivo Hristov, María Soraya Rodríguez Ramos, Kosma Złotowski, Dolors Montserrat, Łukasz Kohut, Valter Flego, Tom Berendsen, Cyrus Engerer, Hilde Vautmans, Traian Băsescu, Carmen Avram, Frédérique Ries, Christophe Hansen, Javi López, Ondřej Kovařík, Jörgen Warborn, Petar Vitanov, Μαρία Σπυράκη, Maria Grapini, Massimiliano Salini, Estrella Durá Ferrandis, Henna Virkkunen, Νίκος Ανδρουλάκης, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Barbara Thaler και Luděk Niedermayer.

Παρεμβαίνουν οι Kadri Simson και Anže Logar.

Η συζήτηση περατώνεται.


5. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
Έκθεση σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ [2021/2038(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tonino Picula (A9-0250/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν τα εξής:

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία
Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία [2020/2045(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Milan Zver, György Hölvényi και Janusz Lewandowski (A9-0255/2021

Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ [2020/2256(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Urmas Paet (A9-0234/2021

Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας
Έκθεση σχετικά με την Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας [2020/2112(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Fotyga (A9-0239/2021

Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν
Έκθεση σχετικά με την προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν (αναφορές αριθ. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 και άλλες) [2020/2209(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 19.00 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2021).


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Η Ομάδα ID γνωστοποιεί στον Πρόεδρο τις ακόλουθες αποφάσεις, με τις οποίες τροποποιείται η σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή ECON: Gerolf Annemans αντί Francesca Donato

επιτροπή REGI: Isabella Adinolfi αντί Francesca Donato

Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων: Gunnar Beck αντί Francesca Donato

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.04.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.01.


8. Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (2021/2922(RSP))

Οι Anže Logar (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lídia Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luis Garicano, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Sabrina Pignedoli, μη εγγεγραμμένη, Monika Hohlmeier, Aurore Lalucq, Martin Hlaváček, Saskia Bricmont, Kateřina Konečná, Luděk Niedermayer, Biljana Borzan, Ernest Urtasun, Γιώργος Γεωργίου, Siegfried Mureşan, Juan Fernando López Aguilar, Vlad Gheorghe, Heidi Hautala, Idoia Villanueva Ruiz, Herbert Dorfmann, Paul Tang, Marcel Kolaja, Δημήτριος Παπαδημούλης, Eero Heinäluoma, Damien Carême, Chris MacManus, David Casa, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Bas Eickhout, Radosław Sikorski, Mikuláš Peksa, Claude Gruffat, Javier Zarzalejos, Daniel Freund, Billy Kelleher και Patryk Jaki.

Παρεμβαίνουν οι Paolo Gentiloni και Anže Logar.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


9. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Francesca Donato δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας ID και ανήκει στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές από τις 6 Οκτωβρίου 2021.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

10. Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας») (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας») [2020/2258(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Η Aurore Lalucq παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paul Tang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gilles Boyer, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, David Cormand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Eugen Jurzyca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Enikő Győri, μη εγγεγραμμένη, Lídia Pereira, Jonás Fernández, Hélène Laporte, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Evelyn Regner, Andżelika Anna Możdżanowska, Pedro Marques, Marek Belka και Eero Heinäluoma.

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τροπολογίεςσημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τελική ψηφοφορία).


11. Η κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με τα υποβληθέντα σχέδια ανάκαμψης του ΜΑΑ που αναμένουν έγκριση (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με τα υποβληθέντα σχέδια ανάκαμψης του ΜΑΑ που αναμένουν έγκριση (2021/2911(RSP))

Ο Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luis Garicano, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alexandra Geese, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bogdan Rzońca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Andrzej Halicki, Jonás Fernández, Valérie Hayer, Gwendoline Delbos-Corfield, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Mario Furore, Jan Olbrycht, Agnes Jongerius, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Maximilian Krah και Joachim Stanisław Brudziński.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Enikő Győri, Andrey Novakov, Marek Belka, Dragoş Pîslaru, Daniel Freund, Andrey Slabakov, Δημήτριος Παπαδημούλης, Antoni Comín i Oliveres, Markus Pieper, Margarida Marques, Charles Goerens, Beata Szydło, Othmar Karas, Leszek Miller, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Λευτέρης Χριστοφόρου, István Ujhelyi, Engin Eroglu, Jadwiga Wiśniewska, Krzysztof Hetman, Alin Mituța, Isabel Benjumea Benjumea, Radan Kanev και Tomislav Sokol.

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
Έκθεση σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ [2021/2038(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0410)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία
Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία [2020/2045(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Milan Zver, György Hölvényi και Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0411)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ [2020/2256(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Urmas Paet (A9-0234/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0412)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας
Έκθεση σχετικά με την Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας [2020/2112(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0413)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν
Έκθεση σχετικά με την προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν (αναφορές αριθ. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 και άλλες) [2020/2209(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0414)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)


13. Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – ετήσια έκθεση για το 2020 [2020/2122(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Η Danuta Maria Hübner παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lídia Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κώστας Μαυρίδης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Eugen Jurzyca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Ivan Vilibor Sinčić, μη εγγεγραμμένος, Isabel Benjumea Benjumea, Jonás Fernández, France Jamet, Michiel Hoogeveen, Mislav Kolakušić, Tomislav Sokol, Marek Belka, Gerolf Annemans, Pedro Marques, Antonio Maria Rinaldi, Paul Tang, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira και Caroline Nagtegaal.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τροπολογίεςσημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τελική ψηφοφορία).


14. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν τα εξής:

Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – ετήσια έκθεση για το 2020 [2020/2122(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021

Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»)
Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας») [2020/2258(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Aurore Lalucq (A9-0245/2021).

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία
Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία [2020/2045(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Milan Zver, György Hölvényi και Janusz Lewandowski (A9-0255/2021

Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ [2020/2256(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Urmas Paet (A9-0234/2021

Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας
Έκθεση σχετικά με την Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας [2020/2112(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Fotyga (A9-0239/2021

Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν
Έκθεση σχετικά με την προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν (αναφορές αριθ. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 και άλλες) [2020/2209(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο, 7 Οκτωβρίου 2021, στις 9.00 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.02.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

15. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 20.32.


16. Έλλειψη βούλησης του Συμβουλίου να προωθήσει τον ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000061/2021 που κατέθεσε ο Younous Omarjee, εξ ονόματος της επιτροπή REGI, προς το Συμβούλιο: Έλλειψη από το Συμβούλιο βούλησης για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού για την αντιμετώπιση νομικών και διοικητικών εμποδίων (B9-0037/2021)

Ο Krzysztof Hetman (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Anže Logar (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Tom Berendsen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Crețu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sandro Gozi, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ciarán Cuffe, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elżbieta Kruk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Andrey Novakov, Nacho Sánchez Amor, Vlad-Marius Botoş, Niklas Nienaß, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Anne Sander, Vera Tax, Tomislav Sokol, Łukasz Kohut και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Anže Logar.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι παρακάτω βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υπέβαλαν το αίτημα να διοργανωθεί μια τέτοια συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων (2021/2905(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων (B9-0501/2021

- Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Hannah Neumann, Yannick Jadot, Henrike Hahn, Jordi Solé και Mounir Satouri, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων (B9-0502/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων (B9-0503/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques και Evin Incir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων (B9-504/2021);

- Željana Zovko, Loránt Vincze, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Stanislav Polčák, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Tomáš Zdechovský, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Antonio López-Istúriz White και Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων (B9-0505/2021

- Anna Fotyga, Karol Karski, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων (B9-0506/2021).

II.   Η υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα (2021/2906(RSP))

- Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τη Ρουάντα, η υπόθεση του Paul Rusesabagina (B9-0500/2021

- Dominique Bilde, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα (B9-0507/2021

- Jordi Solé, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα (B9-0508/2021

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα (B9-0509/2021

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques και Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα (B9-0510/2021

- Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Tomáš Zdechovský, Στέλιος Κυμπουρόπουλος και Antonio López Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα (B9-0513/2021

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil, Assita Kanko, Εμμανουήλ Φράγκος, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα (B9-0514/2021).

III.   Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ (2021/2910(RSP))

- Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τον νόμο για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ (B9-0490/2021

- Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Daniel Freund, Marie Toussaint, Ignazio Corrao, Pierrette Herzberger-Fofana, Grace O'Sullivan, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Francisco Guerreiro, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Monika Vana, Terry Reintke, Rosa D'Amato, Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Eleonora Evi, Henrike Hahn, Thomas Waitz, Saskia Bricmont, Jordi Solé και Sarah Wiener, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον νόμο για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ (B9-0491/2021

- Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τον νόμο για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ (B9-0497/2021

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon και Predrag Fred Matić, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον νόμο για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ (B9-0498/2021

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Εμμανουήλ Φράγκος, Valdemar Tomaševski και Ladislav Ilčić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον νόμο για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ (B9-0499/2021).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού.


18. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές ενέργειας, όσον αφορά την εφαρμογή των επικαιροποιήσεων των ετήσιων, μηνιαίων και βραχυπρόθεσμων μηνιαίων στατιστικών ενέργειας (D075376/01 - 2021/2894(RPS) - προθεσμία: 22 Δεκεμβρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες acequinocyl, Bacillus subtilis στέλεχος IAB/BS03, emamectin, flutolanil, και imazamox μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D075547/02 - 2021/2898(RPS) - προθεσμία: 28 Νοεμβρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI.


19. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 16/2021, DEC 17/2021 και DEC 18/2021 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 16/2021 και DEC 18/2021 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 και το άρθρο 31 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 17/2021 - Τμήμα III - Επιτροπή.


20. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (C(2021)04982 - 2021/2919(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (C(2021)04983 - 2021/2920(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον προσδιορισμό περιπτώσεων στις οποίες τα δεδομένα ταυτότητας μπορούν να θεωρηθούν ίδια ή παρόμοια για τους σκοπούς του εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων (C(2021)05056 - 2021/2913(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον προσδιορισμό περιπτώσεων στις οποίες τα δεδομένα ταυτότητας μπορούν να θεωρηθούν ίδια ή παρόμοια για τους σκοπούς του εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων (C(2021)05057 - 2021/2912(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον ορισμό εργαστηρίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πυρετό της κοιλάδας του Rift (C(2021)06673 - 2021/2889(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2122 όσον αφορά ορισμένες κατηγορίες αγαθών χαμηλού κινδύνου, τα αγαθά που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των επιβατών και τα ζώα συντροφιάς που εξαιρούνται από τους επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, και για την τροποποίηση του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2074 όσον αφορά τις αναφορές σε ορισμένες καταργηθείσες νομοθετικές πράξεις (C(2021)06723 - 2021/2891(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση (C(2021)06725 - 2021/2890(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που ορίζουν προσαρμογές στους συντελεστές του παράγοντα Κ «ημερήσια ροή συναλλαγών» (K-DTF) (C(2021)06731 - 2021/2892(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις μεθόδους μέτρησης των παραγόντων Κ που αναφέρονται στο άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού (C(2021)06739 - 2021/2893(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν το ποσό του συνολικού περιθωρίου για τον υπολογισμό του παράγοντα Κ «παρεχόμενου περιθωρίου εκκαθάρισης» (K-CMG) (C(2021)06776 - 2021/2896(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν την έννοια των διαχωρισμένων λογαριασμών ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των χρημάτων των πελατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας επιχείρησης επενδύσεων (C(2021)06807 - 2021/2897(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσαρμογή του σχετικού κατώτατου ορίου για την κοινοποίηση σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές (C(2021)06815 - 2021/2899(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 27 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (C(2021)06924 - 2021/2915(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (C(2021)06929 - 2021/2914(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1529 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τον καθορισμό ορισμένων ειδικών στόχων και θεματικών προτεραιοτήτων για τη βοήθεια στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (C(2021)07016 - 2021/2921(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 1 Οκτωβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: AFET

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τον καθορισμό των κοινών δεικτών και των λεπτομερών στοιχείων του πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα (C(2021)08800 - 2021/2900(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 28 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: BUDG, ECON
γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού), ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τον καθορισμό μεθοδολογίας για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις κοινωνικές δαπάνες (C(2021)08801 - 2021/2901(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 28 Σεπτεμβρίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: BUDG, ECON
γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού), ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού)

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σε ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής και πελαγικής αλιείας στην Κελτική Θάλασσα, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και δυτικά της Σκωτίας C(2021)06042 - 2021/2846(DEA)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Αυγούστου 2021

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: PECH


21. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 20/2021 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0059/2021 - C9-0370/2021 - 2021/2190(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


22. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


23. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 698.067/OJJE).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Φράγκος Εμμανουήλ, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Κύρτσος Γεώργιος, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Νικολάου-Αλαβάνος Λευτέρης, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Δικαιολογημένα απόντες:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου