Märksõnaregister 
Protokoll
XML 164kPDF 278kWORD 79k
Kolmapäev, 6. oktoober 2021 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 4.Euroopa lahendused seoses energiahinna tõusuga ettevõtete ja tarbijate puhul: energiatõhususe ja taastuvenergia roll ning vajadus tegeleda energiaostuvõimetusega (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Istungi jätkamine
 8.Pandora dokumentide mõju rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastasele võitlusele (arutelu)
 9.Fraktsioonide koosseis
 10.Kahjulikke maksutavasid käsitleva ELi poliitika reformimine (sh käitumisjuhendi töörühma reformimine) (arutelu)
 11.Heakskiitu ootavate taaste- ja vastupidavusrahastu taastekavade hetkeseis (arutelu)
 12.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 13.Pangandusliitu käsitlev 2020. aasta aruanne (arutelu)
 14.Teine hääletusvoor
 15.Istungi jätkamine
 16.Nõukogu soovimatus liikuda edasi mehhanismiga õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis (arutelu)
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 18.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 19.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 21.Esitatud dokumendid
 22.Selgitused hääletuse kohta
 23.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.02.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Arengupoliitika roll vastusena elurikkuse kaole arenguriikides seoses 2030. aasta tegevuskava täitmisega
Raport arengupoliitika rolli kohta vastusena elurikkuse kaole arenguriikides seoses 2030. aasta tegevuskava täitmisega [2020/2274(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0404)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)

Tehisintellekt kriminaalõiguses ning selle kasutamine politsei ja õigusasutuste poolt kriminaalasjades
Raport tehisintellekti kohta kriminaalõiguses ning tehisintellekti politsei- ja õigusasutuste poolt kriminaalasjades kasutamise kohta [2020/2016(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0405)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

Lähisuhtevägivalla ja hooldusõiguse mõju naistele ja lastele
Raport lähisuhtevägivalla ja hooldusõiguse mõju kohta naistele ja lastele [2019/2166(INI)] - Õiguskomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Elena Kountoura ja Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0406)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)

ELi liiklusohutuspoliitika raamistik 2021–2030 – soovitused edasisteks sammudeks liiklussurmade nulltaseme suunas
Raport ELi liiklusohutuspoliitika raamistiku 2021–2030 kohta – soovitused edasisteks sammudeks liiklussurmade nulltaseme suunas [2021/2014(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0407)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)

Vahemere kalavarude taastamine
Raport Vahemere kalavarude taastamise kohta: hinnang ja järgmised sammud [2019/2178(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0408)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)

Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3: toimeained, sh klorotoluroon ja difenokonasool
Resolutsiooni ettepanek B9-0481/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0409)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 111 lõikele 3: tehnilised sõelumiskriteeriumid, millega määratakse kindlaks, millistel tingimustel võib majandustegevust pidada kliimamuutuste leevendamisele või nendega kohanemisele oluliselt kaasa aitavaks, ja mille alusel otsustatakse, ega see majandustegevus ei kahjusta oluliselt muid keskkonnaeesmärke
Resolutsiooni ettepanekud B9-0476/2021 ja B9-0477/2021

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0476/2021

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0477/2021

Tagasi lükatud
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

ELi ja USA suhete tulevik
Raport ELi ja USA suhete tuleviku kohta [2021/2038(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0410)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)


3. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)

ITRE-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi tehti teatavaks 4. oktoobril 2021 (4.10.2021 protokollipunkt 6).

Kuna ei ole esitatud ühtegi taotlust otsuse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 71 lõige 4), võib pädev komisjon alustada läbirääkimisi pärast määratud tähtaja möödumist.


4. Euroopa lahendused seoses energiahinna tõusuga ettevõtete ja tarbijate puhul: energiatõhususe ja taastuvenergia roll ning vajadus tegeleda energiaostuvõimetusega (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa lahendused seoses energiahinna tõusuga ettevõtete ja tarbijate puhul: energiatõhususe ja taastuvenergia roll ning vajadus tegeleda energiaostuvõimetusega (2021/2904(RSP))

Kadri Simson (komisjoni liige) ja Anže Logar (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Christophe Grudler fraktsiooni Renew nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ID nimel, Beata Szydło fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni The Left nimel, Edina Tóth (fraktsioonilise kuuluvuseta), Markus Pieper, Dan Nica, Claudia Gamon, Jordi Solé, Markus Buchheit, Robert Roos, Sira Rego, Clara Ponsatí Obiols, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Nicola Danti, Marie Toussaint, Georg Mayer, Grzegorz Tobiszowski, Silvia Modig, Tiziana Beghin, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Pascal Canfin, Ville Niinistö, Elena Lizzi, Jessica Stegrud, Petros Kokkalis, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Nicolás González Casares, Luis Garicano, Bas Eickhout, Filip De Man, Izabela-Helena Kloc, Marisa Matias, Kostas Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Morten Petersen, Jutta Paulus, Jaak Madison, Beata Mazurek, Giorgos Georgiou, Sara Skyttedal, Niels Fuglsang, Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Jean-Lin Lacapelle, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Paulo Rangel ja Miapetra Kumpula-Natri.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võtsid Mauri Pekkarinen, Ignazio Corrao, Jörg Meuthen, Assita Kanko, Manuel Bompard, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ernest Urtasun, Rosanna Conte, Anna Zalewska, Marc Botenga, Eva Maydell, Jens Geier, Linea Søgaard-Lidell, Jakop G. Dalunde, Guido Reil, Nicola Procaccini, Gheorghe Falcă, Josianne Cutajar, Andreas Glück, Ciarán Cuffe, Sylvia Limmer, Veronika Vrecionová, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Nils Torvalds, Sara Matthieu, Silvia Sardone, Bogdan Rzońca, Adam Jarubas, Erik Bergkvist, Emma Wiesner, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, Tomas Tobé, Romana Jerković, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss, Zdzisław Krasnodębski, François-Xavier Bellamy, Ivo Hristov, María Soraya Rodríguez Ramos, Kosma Złotowski, Dolors Montserrat, Łukasz Kohut, Valter Flego, Tom Berendsen, Cyrus Engerer, Hilde Vautmans, Traian Băsescu, Carmen Avram, Frédérique Ries, Christophe Hansen, Javi López, Ondřej Kovařík, Jörgen Warborn, Petar Vitanov, Maria Spyraki, Maria Grapini, Massimiliano Salini, Estrella Durá Ferrandis, Henna Virkkunen, Nikos Androulakis, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Barbara Thaler ja Luděk Niedermayer.

Sõna võtsid Kadri Simson ja Anže Logar.

Arutelu lõpetati.


5. Esimene hääletusvoor

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

ELi ja USA suhete tulevik
Raport ELi ja USA suhete tuleviku kohta [2021/2038(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tonino Picula (A9-0250/2021).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud:

Rakendamisraport ELi usaldusfondide ja Türgi pagulasrahastu kohta
Raport ELi usaldusfondide ja Türgi pagulasrahastu rakendamisraporti kohta [2020/2045(INI)] - Väliskomisjon - Arengukomisjon - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Milan Zver, György Hölvényi ja Janusz Lewandowski (A9-0255/2021);

ELi küberkaitsevõime olukord
Raport ELi küberkaitsevõime olukorra kohta [2020/2256(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Urmas Paet (A9-0234/2021);

Arktikaga seotud võimalused, probleemid ja julgeolekuohud
Raport Arktikaga seotud võimaluste, probleemide ja julgeolekuohtude kohta [2020/2112(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Anna Fotyga (A9-0239/2021);

Puudega inimeste kaitse petitsioonide abil ja selles vallas saadud kogemused
Raport puudega inimeste kaitse kohta petitsioonide abil ja selles vallas saadud kogemuste kohta (petitsioonid nr 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 ja teised) [2020/2209(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Hääletuse lõpp kell 14.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 19.00 (6.10.2021 protokollipunkt 12).


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioon ID andis presidendile teada otsustest järgmiste muudatuste tegemiseks komisjonide ja delegatsioonide koosseisus:

ECON-komisjon: Gerolf Annemans Francesca Donato asemel

REGI-komisjon: Isabella Adinolfi Francesca Donato asemel

Maksuküsimuste allkomisjon: Gunnar Beck Francesca Donato asemel

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.

(Istung katkestati kell 13.04.)


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.01.


8. Pandora dokumentide mõju rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastasele võitlusele (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Pandora dokumentide mõju rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastasele võitlusele (2021/2922(RSP))

Anže Logar (nõukogu eesistuja) ja Paolo Gentiloni (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Lídia Pereira fraktsiooni PPE nimel, Jonás Fernández fraktsiooni S&D nimel, Luis Garicano fraktsiooni Renew nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Manon Aubry fraktsiooni The Left nimel, Sabrina Pignedoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monika Hohlmeier, Aurore Lalucq, Martin Hlaváček, Saskia Bricmont, Kateřina Konečná, Luděk Niedermayer, Biljana Borzan, Ernest Urtasun, Giorgos Georgiou, Siegfried Mureşan, Juan Fernando López Aguilar, Vlad Gheorghe, Heidi Hautala, Idoia Villanueva Ruiz, Herbert Dorfmann, Paul Tang, Marcel Kolaja, Dimitrios Papadimoulis, Eero Heinäluoma, Damien Carême, Chris MacManus, David Casa, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Bas Eickhout, Radosław Sikorski, Mikuláš Peksa, Claude Gruffat, Javier Zarzalejos, Daniel Freund, Billy Kelleher ja Patryk Jaki.

Sõna võtsid Paolo Gentiloni ja Anže Logar.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


9. Fraktsioonide koosseis

Francesca Donato ei ole enam fraktsiooni ID liige ning kuulub alates 6. oktoobrist 2021 fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete hulka.


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

10. Kahjulikke maksutavasid käsitleva ELi poliitika reformimine (sh käitumisjuhendi töörühma reformimine) (arutelu)

Raport kahjulikke maksutavasid käsitleva ELi poliitika reformimise (sh käitumisjuhendi töörühma reformimise) kohta [2020/2258(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Aurore Lalucq tutvustas raportit.

Sõna võttis Paolo Gentiloni (komisjoni liige).

Sõna võtsid Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel, Paul Tang fraktsiooni S&D nimel, Gilles Boyer fraktsiooni Renew nimel, David Cormand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Eugen Jurzyca fraktsiooni ECR nimel, José Gusmão fraktsiooni The Left nimel, Enikő Győri (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lídia Pereira, Jonás Fernández, Hélène Laporte, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Evelyn Regner, Andżelika Anna Możdżanowska, Pedro Marques, Marek Belka ja Eero Heinäluoma.

Sõna võttis Paolo Gentiloni.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.10.2021 protokollipunkt 14 (muudatusettepanekud); 7.10.2021 protokollipunkt 4 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 7.10.2021 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud); 7.10.2021 protokollipunkt 8 (lõpphääletus).


11. Heakskiitu ootavate taaste- ja vastupidavusrahastu taastekavade hetkeseis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Heakskiitu ootavate taaste- ja vastupidavusrahastu taastekavade hetkeseis (2021/2911(RSP))

Paolo Gentiloni (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Luis Garicano fraktsiooni Renew nimel, Alexandra Geese fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Bogdan Rzońca fraktsiooni ECR nimel, José Gusmão fraktsiooni The Left nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Halicki, Jonás Fernández, Valérie Hayer, Gwendoline Delbos-Corfield, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Mario Furore, Jan Olbrycht, Agnes Jongerius, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Maximilian Krah ja Joachim Stanisław Brudziński.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Enikő Győri, Andrey Novakov, Marek Belka, Dragoş Pîslaru, Daniel Freund, Andrey Slabakov, Dimitrios Papadimoulis, Antoni Comín i Oliveres, Markus Pieper, Margarida Marques, Charles Goerens, Beata Szydło, Othmar Karas, Leszek Miller, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Engin Eroglu, Jadwiga Wiśniewska, Krzysztof Hetman, Alin Mituța, Isabel Benjumea Benjumea, Radan Kanev ja Tomislav Sokol.

Sõna võttis Paolo Gentiloni.

Arutelu lõpetati.


12. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

ELi ja USA suhete tulevik
Raport ELi ja USA suhete tuleviku kohta [2021/2038(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0410)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

Rakendamisraport ELi usaldusfondide ja Türgi pagulasrahastu kohta
Raport ELi usaldusfondide ja Türgi pagulasrahastu rakendamisraporti kohta [2020/2045(INI)] - Väliskomisjon - Arengukomisjon - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Milan Zver, György Hölvényi ja Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0411)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16)

ELi küberkaitsevõime olukord
Raport ELi küberkaitsevõime olukorra kohta [2020/2256(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Urmas Paet (A9-0234/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0412)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 17)

Arktikaga seotud võimalused, probleemid ja julgeolekuohud
Raport Arktikaga seotud võimaluste, probleemide ja julgeolekuohtude kohta [2020/2112(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0413)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 18)

Puudega inimeste kaitse petitsioonide abil ja selles vallas saadud kogemused
Raport puudega inimeste kaitse kohta petitsioonide abil ja selles vallas saadud kogemuste kohta (petitsioonid nr 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 ja teised) [2020/2209(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0414)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 19)


13. Pangandusliitu käsitlev 2020. aasta aruanne (arutelu)

Raport pangandusliitu käsitleva 2020. aasta aruande kohta [2020/2122(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Danuta Maria Hübner tutvustas raportit.

Sõna võttis Mairead McGuinness (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lídia Pereira fraktsiooni PPE nimel, Costas Mavrides fraktsiooni S&D nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Eugen Jurzyca fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni The Left nimel, Ivan Vilibor Sinčić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Isabel Benjumea Benjumea, Jonás Fernández, France Jamet, Michiel Hoogeveen, Mislav Kolakušić, Tomislav Sokol, Marek Belka, Gerolf Annemans, Pedro Marques, Antonio Maria Rinaldi, Paul Tang, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira ja Caroline Nagtegaal.

Sõna võttis Mairead McGuinness.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.10.2021 protokollipunkt 14 (muudatusettepanekud); 7.10.2021 protokollipunkt 4 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 7.10.2021 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud); 7.10.2021 protokollipunkt 8 (lõpphääletus).


14. Teine hääletusvoor

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud:

Pangandusliitu käsitlev 2020. aasta aruanne
Raport pangandusliitu käsitleva 2020. aasta aruande kohta [2020/2122(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021);

Kahjulikke maksutavasid käsitleva ELi poliitika reformimine (sh käitumisjuhendi töörühma reformimine)
Raport kahjulikke maksutavasid käsitleva ELi poliitika reformimise (sh käitumisjuhendi töörühma reformimise) kohta [2020/2258(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Aurore Lalucq (A9-0245/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Rakendamisraport ELi usaldusfondide ja Türgi pagulasrahastu kohta
Raport ELi usaldusfondide ja Türgi pagulasrahastu rakendamisraporti kohta [2020/2045(INI)] - Väliskomisjon - Arengukomisjon - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Milan Zver, György Hölvényi ja Janusz Lewandowski (A9-0255/2021);

ELi küberkaitsevõime olukord
Raport ELi küberkaitsevõime olukorra kohta [2020/2256(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Urmas Paet (A9-0234/2021);

Arktikaga seotud võimalused, probleemid ja julgeolekuohud
Raport Arktikaga seotud võimaluste, probleemide ja julgeolekuohtude kohta [2020/2112(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Anna Fotyga (A9-0239/2021);

Puudega inimeste kaitse petitsioonide abil ja selles vallas saadud kogemused
Raport puudega inimeste kaitse kohta petitsioonide abil ja selles vallas saadud kogemuste kohta (petitsioonid nr 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 ja teised) [2020/2209(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Hääletuse lõpp kell 21.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks neljapäeval, 7. oktoobril 2021 kell 9.00 (7.10.2021 protokollipunkt 2)

(Istung katkestati kell 20.02.)


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

15. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.32.


16. Nõukogu soovimatus liikuda edasi mehhanismiga õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000061/2021, mille esitas(id) Younous Omarjee REGI-komisjoni nimel nõukogule: Nõukogu soovimatus liikuda edasi mehhanismiga õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis (B9-0037/2021)

Krzysztof Hetman esitas küsimuse (koostaja nimel).

Anže Logar (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Tom Berendsen fraktsiooni PPE nimel, Corina Crețu fraktsiooni S&D nimel, Sandro Gozi fraktsiooni Renew nimel, Ciarán Cuffe fraktsiooni Verts/ALE nimel, Elżbieta Kruk fraktsiooni ECR nimel, José Gusmão fraktsiooni The Left nimel, Andrey Novakov, Nacho Sánchez Amor, Vlad-Marius Botoş, Niklas Nienaß, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Anne Sander, Vera Tax, Tomislav Sokol, Łukasz Kohut ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Anže Logar.

Arutelu lõpetati.


17. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmisel teemal:

I.   Inimõiguste olukord Myanmaris, sealhulgas usuliste ja etniliste rühmade olukord (2021/2905(RSP))

- Miguel Urbán Crespo fraktsiooni The Left nimel inimõiguste olukorra kohta Myanmaris, sealhulgas usuliste ja etniliste rühmade olukorra kohta (B9-0501/2021);

- Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Hannah Neumann, Yannick Jadot, Henrike Hahn, Jordi Solé ja Mounir Satouri fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste olukorra kohta Myanmaris, sealhulgas usuliste ja etniliste rühmade olukorra kohta (B9-0502/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel inimõiguste olukorra kohta Myanmaris, sealhulgas usuliste ja etniliste rühmade olukorra kohta (B9-0503/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques ja Evin Incir fraktsiooni S&D nimel inimõiguste olukorra kohta Myanmaris, sealhulgas usuliste ja etniliste rühmade olukorra kohta (B9-504/2021);

- Željana Zovko, Loránt Vincze, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Stanislav Polčák, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White ja Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel inimõiguste olukorra kohta Myanmaris, sealhulgas usuliste ja etniliste rühmade olukorra kohta (B9-0505/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel inimõiguste olukorra kohta Myanmaris, sealhulgas usuliste ja etniliste rühmade olukorra kohta (B9-0506/2021).

II.   Paul Rusesabagina juhtum Rwandas (2021/2906(RSP))

- Marisa Matias fraktsiooni The Left nimel Paul Rusesabagina juhtumi koha Rwandas (B9-0500/2021);

- Dominique Bilde fraktsiooni ID nimel Paul Rusesabagina juhtumi kohta Rwandas (B9-0507/2021);

- Jordi Solé, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao ja Piernicola Pedicini fraktsiooni Verts/ALE nimel Paul Rusesabagina juhtumi kohta Rwandas (B9-0508/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Dragoş Tudorache fraktsiooni Renew nimel Paul Rusesabagina juhtumi kohta Rwandas (B9-0509/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques ja Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel Paul Rusesabagina juhtumi kohta Rwandas (B9-0510/2021);

- Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos ja Antonio López Istúriz White fraktsiooni PPE nimel Paul Rusesabagina juhtumi kohta Rwandas (B9-0513/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel Paul Rusesabagina juhtumi kohta Rwandas (B9-0514/2021).

III.   USA osariigi Texase abordiseadus (2021/2910(RSP))

- Marisa Matias fraktsiooni The Left nimel USA osariigi Texase abordiseaduse kohta (B9-0490/2021);

- Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Daniel Freund, Marie Toussaint, Ignazio Corrao, Pierrette Herzberger-Fofana, Grace O'Sullivan, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Francisco Guerreiro, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Monika Vana, Terry Reintke, Rosa D'Amato, Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Eleonora Evi, Henrike Hahn, Thomas Waitz, Saskia Bricmont, Jordi Solé ja Sarah Wiener fraktsiooni Verts/ALE nimel USA osariigi Texase abordiseaduse kohta (B9-0491/2021);

- Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel USA osariigi Texase abordiseaduse kohta (B9-0497/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon ja Predrag Fred Matić fraktsiooni S&D nimel USA osariigi Texase abordiseaduse kohta (B9-0498/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski ja Ladislav Ilčić fraktsiooni ECR nimel USA osariigi Texase abordiseaduse kohta (B9-0499/2021).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.


18. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses iga-aastase ja igakuise energiastatistika ning igakuise energia kiirstatistika ajakohastuste rakendamisega (D075376/01 - 2021/2894(RPS) - tähtaeg: 22. detsember 2021)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE;

- komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate atsekinotsüüli, Bacillus subtilis'e tüve IAB/BS03, emamektiini, flutolaniili ja imasamoksi jääkide piirnormidega (D075547/02 - 2021/2898(RPS) - tähtaeg: 28. november 2021)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.


19. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõigetele 1 ja 2 heaks kiita Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 16/2021, DEC 17/2021 ja DEC 18/2021 - III jagu - Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 6 kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 16/2021 ja DEC 18/2021 - III jagu - Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 32 lõikele 2 ja artikli 31 lõikele 4 kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 17/2021 - III jagu - Komisjon.


20. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/817 üksikasjalike eeskirjadega aruandluse ja statistika keskhoidla toimimise kohta (C(2021)04982 - 2021/2919(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/818 üksikasjalike eeskirjadega aruandluse ja statistika keskhoidla toimimise kohta (C(2021)04983 - 2021/2920(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/817 seoses selliste juhtumite kindlaksmääramisega, mil identiteediandmeid saab käsitada mitme identiteedi tuvastamise eesmärgil samade või sarnastena (C(2021)05056 - 2021/2913(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/818 seoses selliste juhtumite kindlaksmääramisega, mil identiteediandmeid saab käsitada mitme identiteedi tuvastamise eesmärgil samade või sarnastena (C(2021)05057 - 2021/2912(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 Riftioru palaviku jaoks Euroopa Liidu referentlabori asutamisega (C(2021)06673 - 2021/2889(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

arvamus: AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/2122 seoses teatavate kategooriatega, kuhu kuuluvad vähese riskiga kaubad, reisijate isikliku pagasi hulka kuuluvad kaubad ning lemmikloomad, mis on vabastatud piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist, ning kõnealust delegeeritud määrust ja delegeeritud määrust (EL) 2019/2074 seoses viidetega teatavatele kehtetuks tunnistatud õigusaktidele (C(2021)06723 - 2021/2891(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

arvamus: AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/2035, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade pidamise ettevõtteid ja haudejaamu ning teatavate peetavate maismaaloomade ja haudemunade jälgitavust käsitlevate eeskirjadega (C(2021)06725 - 2021/2890(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

arvamus: ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2033 regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks K-teguri „päevane kauplemismaht“ (K-DTF) koefitsientide kohandused (C(2021)06731 - 2021/2892(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 22. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2033 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse kõnealuse määruse artiklis 15 osutatud K-tegurite mõõtmise meetodeid (C(2021)06739 - 2021/2893(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 22. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2033 regulatiivsete tehniliste standardite osas, milles täpsustatakse K-teguri „kliiringu tagatis“ (K-CMG) arvutamiseks kasutatavat tagatiste kogusummat (C(2021)06776 - 2021/2896(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 24. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2033 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse eraldi kontode mõistet, et tagada klientide raha kaitse investeerimisühingu maksejõuetuse korral (C(2021)06807 - 2021/2897(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 24. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 236/2012 seoses aktsiates olevatest märkimisväärsetest lühikestest netopositsioonidest teatamise asjakohase künnise kohandamisega (C(2021)06815 - 2021/2899(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452 (millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik) lisa (C(2021)06924 - 2021/2915(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

arvamus: ITRE (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) IV lisa (C(2021)06929 - 2021/2914(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/1529 seoses ühinemiseelse abi instrumendi (IPA III) raames antava abi teatavate erieesmärkide ja temaatiliste prioriteetide sätestamisega (C(2021)07016 - 2021/2921(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. oktoobrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu, ning määratakse kindlaks ühised näitajad ning taaste ja vastupidavuse tulemustabeli üksikasjalikud elemendid (C(2021)08800 - 2021/2900(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 28. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, ECON

arvamus: EMPL (kodukorra artikkel 57), ENVI (kodukorra artikkel 57), ITRE (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu, ning määratakse kindlaks sotsiaalkulutuste aruandluse metoodika (C(2021)08801 - 2021/2901(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 28. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, ECON

arvamus: EMPL (kodukorra artikkel 57), ENVI (kodukorra artikkel 57), ITRE (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57)

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1241 seoses tehniliste meetmetega, mis käsitlevad teatavat põhjalähedast ja pelaagilist püüki Keldi meres, Iiri meres ja Šotimaa lääneranniku vetes C(2021)06042 - 2021/2846(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 lisakuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH


21. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmine dokument:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 20/2021 – III jagu – Komisjon (N9-0059/2021 - C9-0370/2021 - 2021/2190(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


22. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


23. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 698.067/OJJE).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika