Rodyklė 
Protokolas
XML 165kPDF 286kWORD 81k
Trečiadienis, 2021 m. spalio 6 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)
 4.Europos lygmens sprendimai verslui ir vartotojams dėl kylančių energijos kainų: energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos vaidmuo ir būtinybė spręsti energijos nepritekliaus problemą (diskusijos)
 5.Pirmasis balsavimas
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Pandoros dokumentai: jų reikšmė pastangoms kovoti su pinigų plovimu, mokesčių slėpimu ir vengimu (diskusijos)
 9.Frakcijų sudėtis
 10.ES politikos, susijusios su žalinga mokesčių praktika, reforma (įskaitant Elgesio kodekso grupės reformą) (diskusijos)
 11.Pateiktų patvirtinimui EGADP ekonomikos gaivinimo planų padėtis (diskusijos)
 12.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 13.Bankų sąjunga. 2020 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 14.Antrasis balsavimas
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Tarybos nenoras imtis veiksmų siekiant priimti tarpvalstybinį bendradarbiavimo mechanizmą (diskusijos)
 17.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 18.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 19.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 20.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 21.Gauti dokumentai
 22.Paaiškinimai dėl balsavimo
 23.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.02 val.


2. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

Vystymosi politikos vaidmuo reaguojant į biologinės įvairovės nykimą besivystančiose šalyse Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo kontekste
Pranešimas dėl vystymosi politikos vaidmens reaguojant į biologinės įvairovės nykimą besivystančiose šalyse Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo kontekste [2020/2274(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0404)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

Dirbtinis intelektas baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimas policijoje ir teisminėse institucijose baudžiamosiose bylose
Pranešimas dėl dirbtinio intelekto baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimo policijos ir teisminių institucijų reikmėms baudžiamosiose bylose [2020/2016(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0405)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 9)

Artimo partnerio smurto ir globos teisių poveikis moterims ir vaikams
Pranešimas dėl artimo partnerio smurto ir globos teisių poveikio moterims ir vaikams [2019/2166(INI)] - Teisės reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Elena Kountoura ir Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0406)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10)

2021–2030 m. ES kelių eismo saugumo politikos programa: rekomendacijos dėl tolesnių žingsnių siekiant visiškai saugaus eismo vizijos
Pranešimas dėl 2021–2030 m. ES kelių eismo saugumo politikos programos – rekomendacijos dėl tolesnių žingsnių siekiant visiškai saugaus eismo vizijos [2021/2014(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0407)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 11)

Žuvų išteklių atkūrimas Viduržemio jūroje. Vertinimas ir tolesni veiksmai
Pranešimas dėl žuvų išteklių atkūrimo Viduržemio jūroje [2019/2178(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0408)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 12)

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalies dėl veikliųjų medžiagų, įskaitant chlortoluroną ir difenokonazolį
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0481/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0409)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį dėl techninės analizės kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sąlygomis ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos ir ar ta ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos kitiems aplinkos tikslams
Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0476/2021 ir B9-0477/2021

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0476/2021

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0477/2021

Atmesta
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 14)

ES ir JAV santykių ateitis
Pranešimas dėl ES ir JAV santykių ateities [2021/2038(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0410)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 15)


3. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)

ITRE komiteto sprendimas pradėti tarpinistitucines derybas buvo paskelbtas 2021 m. spalio 4 d. (2021 10 04 protokolo 6 punktas).

Kadangi pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalį nebuvo pateikta prašymų dėl balsavimo, kompetentingas komitetas galėjo pradėti derybas pasibaigus nustatytam terminui.


4. Europos lygmens sprendimai verslui ir vartotojams dėl kylančių energijos kainų: energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos vaidmuo ir būtinybė spręsti energijos nepritekliaus problemą (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos lygmens sprendimai verslui ir vartotojams dėl kylančių energijos kainų: energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos vaidmuo ir būtinybė spręsti energijos nepritekliaus problemą (2021/2904(RSP))

Kadri Simson (Komisijos narė) ir Anže Logar (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Christophe Grudler Renew frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Joëlle Mélin ID frakcijos vardu, Beata Szydło ECR frakcijos vardu, Manon Aubry The Left frakcijos vardu, Edina Tóth, nepriklausoma Parlamento narė, Markus Pieper, Dan Nica, Claudia Gamon, Jordi Solé, Markus Buchheit, Robert Roos, Sira Rego, Clara Ponsatí Obiols, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Nicola Danti, Marie Toussaint, Georg Mayer, Grzegorz Tobiszowski, Silvia Modig, Tiziana Beghin, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Pascal Canfin, Ville Niinistö, Elena Lizzi, Jessica Stegrud, Petros Kokkalis, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Nicolás González Casares, Luis Garicano, Bas Eickhout, Filip De Man, Izabela-Helena Kloc, Marisa Matias, Kostas Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Morten Petersen, Jutta Paulus, Jaak Madison, Beata Mazurek, Giorgos Georgiou, Sara Skyttedal, Niels Fuglsang, Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Jean-Lin Lacapelle, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Paulo Rangel ir Miapetra Kumpula-Natri.

PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Mauri Pekkarinen, Ignazio Corrao, Jörg Meuthen, Assita Kanko, Manuel Bompard, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ernest Urtasun, Rosanna Conte, Anna Zalewska, Marc Botenga, Eva Maydell, Jens Geier, Linea Søgaard-Lidell, Jakop G. Dalunde, Guido Reil, Nicola Procaccini, Gheorghe Falcă, Josianne Cutajar, Andreas Glück, Ciarán Cuffe, Sylvia Limmer, Veronika Vrecionová, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Nils Torvalds, Sara Matthieu, Silvia Sardone, Bogdan Rzońca, Adam Jarubas, Erik Bergkvist, Emma Wiesner, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, Tomas Tobé, Romana Jerković, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss, Zdzisław Krasnodębski, François-Xavier Bellamy, Ivo Hristov, María Soraya Rodríguez Ramos, Kosma Złotowski, Dolors Montserrat, Łukasz Kohut, Valter Flego, Tom Berendsen, Cyrus Engerer, Hilde Vautmans, Traian Băsescu, Carmen Avram, Frédérique Ries, Christophe Hansen, Javi López, Ondřej Kovařík, Jörgen Warborn, Petar Vitanov, Maria Spyraki, Maria Grapini, Massimiliano Salini, Estrella Durá Ferrandis, Henna Virkkunen, Nikos Androulakis, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Barbara Thaler ir Luděk Niedermayer.

Kalbėjo Kadri Simson ir Anže Logar.

Diskusijos baigtos.


5. Pirmasis balsavimas

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

ES ir JAV santykių ateitis
Pranešimas dėl ES ir JAV santykių ateities [2021/2038(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tonino Picula (A9-0250/2021).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

ES patikos fondų ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas dėl Įgyvendinimo pranešimo dėl ES patikos fondų ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės [2020/2045(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Vystymosi komitetas - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Milan Zver, György Hölvényi ir Janusz Lewandowski (A9-0255/2021);

ES kibernetinės gynybos pajėgumų padėtis
Pranešimas dėl ES kibernetinės gynybos pajėgumų padėties [2020/2256(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Urmas Paet (A9-0234/2021);

Arktis: galimybės, problemos ir saugumo iššūkiai
Pranešimas dėl Arkties: galimybės, problemos ir saugumo iššūkiai [2020/2112(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Fotyga (A9-0239/2021);

Neįgaliųjų apsauga teikiant peticijas: įgyta patirtis
Pranešimas dėl neįgaliųjų apsaugos teikiant peticijas: įgyta patirtis (peticijos Nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0088/2015, 1140/2015, 1305/2015, 0172/2016, 1147/2016, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0530/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0954/2019, 1124/201,1170/2019, 1294/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020,1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 ir kt.) [2020/2209(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Balsavimas vyks iki 14.45 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 19 val. (2021 10 06 protokolo 12 punktas).


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Frakcija ID pranešė Pirmininkui apie šiuos sprendimus, kuriais keičiama komitetų ir delegacijų sudėtis:

ECON komitetas: Gerolf Annemans vietoj Francesca Donato

REGI komitetas: Isabella Adinolfi vietoj Francesca Donato

Mokesčių pakomitetis: Gunnar Beck vietoj Francesca Donato

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.

(Posėdis sustabdytas 13.04 val.)


PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininko pavaduotoja

7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


8. Pandoros dokumentai: jų reikšmė pastangoms kovoti su pinigų plovimu, mokesčių slėpimu ir vengimu (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pandoros dokumentai: jų reikšmė pastangoms kovoti su pinigų plovimu, mokesčių slėpimu ir vengimu (2021/2922(RSP))

Anže Logar (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Paolo Gentiloni (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Lídia Pereira PPE frakcijos vardu, Jonás Fernández S&D frakcijos vardu, Luis Garicano Renew frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Manon Aubry The Left frakcijos vardu, Sabrina Pignedoli, nepriklausoma Parlamento narė, Monika Hohlmeier, Aurore Lalucq, Martin Hlaváček, Saskia Bricmont, Kateřina Konečná, Luděk Niedermayer, Biljana Borzan, Ernest Urtasun, Giorgos Georgiou, Siegfried Mureşan, Juan Fernando López Aguilar, Vlad Gheorghe, Heidi Hautala, Idoia Villanueva Ruiz, Herbert Dorfmann, Paul Tang, Marcel Kolaja, Dimitrios Papadimoulis, Eero Heinäluoma, Damien Carême, Chris MacManus, David Casa, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Bas Eickhout, Radosław Sikorski, Mikuláš Peksa, Claude Gruffat, Javier Zarzalejos, Daniel Freund, Billy Kelleher ir Patryk Jaki.

Kalbėjo Paolo Gentiloni ir Anže Logar.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.


9. Frakcijų sudėtis

Francesca Donato nebepriklauso ID frakcijai ir nuo 2021 m. spalio 6 d. tapo nepriklausoma Parlamento nare.


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

10. ES politikos, susijusios su žalinga mokesčių praktika, reforma (įskaitant Elgesio kodekso grupės reformą) (diskusijos)

Pranešimas dėl ES politikos, susijusios su žalinga mokesčių praktika, reformos (įskaitant Elgesio kodekso grupės reformą) [2020/2258(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Aurore Lalucq pristatė pranešimą.

Kalbėjo Paolo Gentiloni (Komisijos narys).

Kalbėjo Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardu, Paul Tang S&D frakcijos vardu, Gilles Boyer Renew frakcijos vardu, David Cormand Verts/ALE frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Eugen Jurzyca ECR frakcijos vardu, José Gusmão The Left frakcijos vardu, Enikő Győri, nepriklausoma Parlamento narė, Lídia Pereira, Jonás Fernández, Hélène Laporte, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Evelyn Regner, Andżelika Anna Możdżanowska, Pedro Marques, Marek Belka ir Eero Heinäluoma.

Kalbėjo Paolo Gentiloni.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 10 06 protokolo 14 punktas (pakeitimai); 2021 10 07 protokolo 4 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 10 07 protokolo 2 punktas (pakeitimai); 2021 10 07 protokolo 8 punktas (galutinis balsavimas).


11. Pateiktų patvirtinimui EGADP ekonomikos gaivinimo planų padėtis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Pateiktų patvirtinimui EGADP ekonomikos gaivinimo planų padėtis (2021/2911(RSP))

Paolo Gentiloni (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Luis Garicano Renew frakcijos vardu, Alexandra Geese Verts/ALE frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Bogdan Rzońca ECR frakcijos vardu, José Gusmão The Left frakcijos vardu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nepriklausomas Parlamento narys, Andrzej Halicki, Jonás Fernández, Valérie Hayer, Gwendoline Delbos-Corfield, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Mario Furore, Jan Olbrycht, Agnes Jongerius, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Maximilian Krah ir Joachim Stanisław Brudziński.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Enikő Győri, Andrey Novakov, Marek Belka, Dragoş Pîslaru, Daniel Freund, Andrey Slabakov, Dimitrios Papadimoulis, Antoni Comín i Oliveres, Markus Pieper, Margarida Marques, Charles Goerens, Beata Szydło, Othmar Karas, Leszek Miller, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Engin Eroglu, Jadwiga Wiśniewska, Krzysztof Hetman, Alin Mituța, Isabel Benjumea Benjumea, Radan Kanev ir Tomislav Sokol.

Kalbėjo Paolo Gentiloni.

Diskusijos baigtos.


12. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

ES ir JAV santykių ateitis
Pranešimas dėl ES ir JAV santykių ateities [2021/2038(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0410)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 15)

ES patikos fondų ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas Įgyvendinimo pranešimas dėl ES patikos fondų ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės [2020/2045(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Vystymosi komitetas - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Milan Zver, György Hölvényi ir Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0411)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 16)

ES kibernetinės gynybos pajėgumų padėtis
Pranešimas dėl ES kibernetinės gynybos pajėgumų padėties [2020/2256(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Urmas Paet (A9-0234/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0412)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 17)

Arktis: galimybės, problemos ir saugumo iššūkiai
Pranešimas dėl Arkties: galimybės, problemos ir saugumo iššūkiai [2020/2112(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0413)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 18)

Neįgaliųjų apsauga teikiant peticijas: įgyta patirtis
Pranešimas dėl neįgaliųjų apsaugos teikiant peticijas: įgyta patirtis (peticijos Nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0088/2015, 1140/2015, 1305/2015, 0172/2016, 1147/2016, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0530/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0954/2019, 1124/201,1170/2019, 1294/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020,1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 ir kt.) [2020/2209(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0414)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 19)


13. Bankų sąjunga. 2020 m. metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl bankų sąjungos: 2020 m. metinė ataskaita [2020/2122(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Danuta Maria Hübner pristatė pranešimą.

Kalbėjo Mairead McGuinness (Komisijos narė).

Kalbėjo Lídia Pereira PPE frakcijos vardu, Costas Mavrides S&D frakcijos vardu, Piernicola Pedicini Verts/ALE frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Eugen Jurzyca ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan The Left frakcijos vardu, Ivan Vilibor Sinčić, nepriklausomas Parlamento narys, Isabel Benjumea Benjumea, Jonás Fernández, France Jamet, Michiel Hoogeveen, Mislav Kolakušić, Tomislav Sokol, Marek Belka, Gerolf Annemans, Pedro Marques, Antonio Maria Rinaldi, Paul Tang, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira ir Caroline Nagtegaal.

Kalbėjo Mairead McGuinness.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 10 06 protokolo 14 punktas (pakeitimai); 2021 10 07 protokolo 4 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 10 07 protokolo 2 punktas (pakeitimai); 2021 10 07 protokolo 8 punktas (galutinis balsavimas).


14. Antrasis balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Bankų sąjunga. 2020 m. metinė ataskaita
Pranešimas dėl bankų sąjungos: 2020 m. metinė ataskaita [2020/2122(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021);

ES politikos, susijusios su žalinga mokesčių praktika, reforma (įskaitant Elgesio kodekso grupės reformą)
Pranešimas dėl ES politikos, susijusios su žalinga mokesčių praktika, reformos (įskaitant Elgesio kodekso grupės reformą) [2020/2258(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Aurore Lalucq (A9-0245/2021).

.Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

ES patikos fondų ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas Įgyvendinimo pranešimas dėl ES patikos fondų ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės [2020/2045(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Vystymosi komitetas - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Milan Zver, György Hölvényi ir Janusz Lewandowski (A9-0255/2021);

ES kibernetinės gynybos pajėgumų padėtis
Pranešimas dėl ES kibernetinės gynybos pajėgumų padėties [2020/2256(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Urmas Paet (A9-0234/2021);

Arktis: galimybės, problemos ir saugumo iššūkiai
Pranešimas dėl Arkties: galimybės, problemos ir saugumo iššūkiai [2020/2112(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Fotyga (A9-0239/2021);

Neįgaliųjų apsauga teikiant peticijas: įgyta patirtis
Pranešimas dėl neįgaliųjų apsaugos teikiant peticijas: įgyta patirtis (peticijos Nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0088/2015, 1140/2015, 1305/2015, 0172/2016, 1147/2016, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0530/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0954/2019, 1124/201,1170/2019, 1294/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020,1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 ir kt.) [2020/2209(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Balsavimas vyks iki 21.45 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2021 m. spalio 7 d. 9 val. (2021 10 07 protokolo 2 punktas)

(Posėdis sustabdytas 20.02 val.)


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

15. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 20.32 val.


16. Tarybos nenoras imtis veiksmų siekiant priimti tarpvalstybinį bendradarbiavimo mechanizmą (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000061/2021 ir kurį pateikė Younous Omarjee REGI komiteto vardu Tarybai: Tarybos nenoras imtis veiksmų, kad būtų priimtas Europos tarpvalstybinis mechanizmas (B9-0037/2021)

Krzysztof Hetman (pavaduojantis autorių) pateikė klausimą.

Anže Logar (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Tom Berendsen PPE frakcijos vardu, Corina Crețu S&D frakcijos vardu, Sandro Gozi Renew frakcijos vardu, Ciarán Cuffe Verts/ALE frakcijos vardu, Elżbieta Kruk ECR frakcijos vardu, José Gusmão The Left frakcijos vardu, Andrey Novakov, Nacho Sánchez Amor, Vlad-Marius Botoş, Niklas Nienaß, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Anne Sander, Vera Tax, Tomislav Sokol, Łukasz Kohut ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Anže Logar.

Diskusijos baigtos.


17. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį šie Parlamento nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Žmogaus teisių padėtis Mianmare, įskaitant religinių ir etninių grupių padėtį (2021/2905(RSP))

- Miguel Urbán Crespo The Left frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Mianmare, įskaitant religinių ir etninių grupių padėtį (B9-0501/2021);

- Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Hannah Neumann, Yannick Jadot, Henrike Hahn, Jordi Solé ir Mounir Satouri Verts/ALE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Mianmare, įskaitant religinių ir etninių grupių padėtį (B9-0502/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Mianmare, įskaitant religinių ir etninių grupių padėtį (B9-0503/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques ir Evin Incir S&D frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Mianmare, įskaitant religinių ir etninių grupių padėtį (B9-504/2021);

- Željana Zovko, Loránt Vincze, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Stanislav Polčák, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White ir Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Mianmare, įskaitant religinių ir etninių grupių padėtį (B9-0505/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Mianmare, įskaitant religinių ir etninių grupių padėtį (B9-0506/2021).

II.   Paulo Rusesabaginos atvejis Ruandoje (2021/2906(RSP))

- Marisa Matias The Left frakcijos vardu dėl Paulo Rusesabaginos atvejo Ruandoje (B9-0500/2021);

- Dominique Bilde ID frakcijos vardu dėl Paulo Rusesabaginos atvejo Ruandoje (B9-0507/2021);

- Jordi Solé, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao ir Piernicola Pedicini Verts/ALE frakcijos vardu dėl Paulo Rusesabaginos atvejo Ruandoje (B9-0508/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ir Dragoş Tudorache RENEW frakcijos vardu dėl Paulo Rusesabaginos atvejo Ruandoje (B9-0509/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques ir Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu dėl Paulo Rusesabaginos atvejo Ruandoje (B9-0510/2021);

- Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos ir Antonio López Istúriz White PPE frakcijos vardu dėl Paulo Rusesabaginos atvejo Ruandoje (B9-0513/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl Paulo Rusesabaginos atvejo Ruandoje (B9-0514/2021).

III.   Teksaso valstijos (JAV) abortų įstatymas (2021/2910(RSP))

- Marisa Matias The Left frakcijos vardu dėl Teksaso valstijos (JAV) abortų įstatymo (B9-0490/2021);

- Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Daniel Freund, Marie Toussaint, Ignazio Corrao, Pierrette Herzberger-Fofana, Grace O'Sullivan, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Francisco Guerreiro, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Monika Vana, Terry Reintke, Rosa D'Amato, Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Eleonora Evi, Henrike Hahn, Thomas Waitz, Saskia Bricmont, Jordi Solé ir Sarah Wiener Verts/ALE frakcijos vardu dėl Teksaso valstijos (JAV) abortų įstatymo (B9-0491/2021);

- Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu dėl Teksaso valstijos (JAV) abortų įstatymo (B9-0497/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon ir Predrag Fred Matić S&D frakcijos vardu dėl Teksaso valstijos (JAV) abortų įstatymo (B9-0498/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski ir Ladislav Ilčić ECR frakcijos vardu dėl Teksaso valstijos (JAV) abortų įstatymo (B9-0499/2021).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnį.


18. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl metinės, mėnesinės ir trumpojo laikotarpio mėnesinės energetikos statistikos atnaujinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos (D075376/01 - 2021/2894(RPS) - Terminas: 2021 m. gruodžio 22 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ITRE;

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios acekvinocilo, Bacillus subtilis (padermė IAB/BS03), emamektino, flutolanilo ir imazamokso liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (D075547/02 - 2021/2898(RPS) - Terminas: 2021 m. lapkričio 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI.


19. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 1 ir 2 dalis Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus Nr. DEC 16/2021, DEC 17/2021 ir DEC 18/2021 - III skirsnis - Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 6 dalį Europos Sąjungos Taryba nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus Nr. DEC 16/2021 ir DEC 18/2021 - III skirsnis - Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 32 straipsnio 2 dalį ir 31 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą Nr. DEC 17/2021 - III skirsnis - Komisija.


20. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/817 papildomas išsamiomis centrinės ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklos eksploatavimo taisyklėmis (C(2021)04982 - 2021/2919(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/818 papildomas išsamiomis centrinės ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklos eksploatavimo taisyklėmis (C(2021)04983 - 2021/2920(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl atvejų, kuriais tapatybės duomenys gali būti laikomi tokiais pačiais ar panašiais, nustatymo, kad būtų galima aptikti daugybines tapatybes, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/817 (C(2021)05056 - 2021/2913(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl atvejų, kuriais tapatybės duomenys gali būti laikomi tokiais pačiais ar panašiais, nustatymo, kad būtų galima aptikti daugybines tapatybes, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/818 (C(2021)05057 - 2021/2912(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos Rifto slėnio karštligės etaloninė laboratorija ir papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (C(2021)06673 - 2021/2889(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI Nuomonę teikiantis komitetas: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kategorijų mažą riziką keliančių prekių, keleivių asmeninio bagažo dalį sudarančių prekių ir gyvūnų augintinių, kuriems netaikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2122 ir dėl nuorodų į tam tikrus panaikintus teisės aktus iš dalies keičiamas tas deleguotasis reglamentas ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2074 (C(2021)06723 - 2021/2891(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI Nuomonę teikiantis komitetas: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2035, kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (C(2021)06725 - 2021/2890(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI Nuomonę teikiantis komitetas: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2033 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi dienos prekybos srauto K veiksnių (K-DTF) koeficientų koregavimai (C(2021)06731 - 2021/2892(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2033 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi to reglamento 15 straipsnyje nurodytų K veiksnių apskaičiavimo metodai (C(2021)06739 - 2021/2893(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2033 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma visos garantinės įmokos suma pateiktos tarpuskaitos garantinės įmokos K veiksniui (K-CMG) apskaičiuoti (C(2021)06776 - 2021/2896(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 24 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas; kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2033 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama atskirtų sąskaitų sąvoka, siekiant užtikrinti kliento pinigų apsaugą investicinės įmonės įsipareigojimų nevykdymo atveju (C(2021)06807 - 2021/2897(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 24 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas; kuriuo dėl pranešimo apie reikšmingas grynąsias trumpąsias akcijų pozicijas atitinkamos ribos koregavimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (C(2021)06815 - 2021/2899(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/452, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema, priedas (C(2021)06924 - 2021/2915(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA Nuomonę teikiantis komitetas: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, IV priedas (C(2021)06929 - 2021/2914(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1529 papildomas nustatant tam tikrus konkrečius paramos tikslus ir teminius prioritetus pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę (PNPP III) (C(2021)07016 - 2021/2921(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. spalio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: AFET

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomi ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės bendri rodikliai, išsamiai apibrėžiami jos elementai ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (C(2021)08800 - 2021/2900(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: BUDG, ECON Nuomonę teikiantys komitetai: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatoma socialinių išlaidų ataskaitų teikimo metodika ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (C(2021)08801 - 2021/2901(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: BUDG, ECON Nuomonę teikiantys komitetai: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrai demersinei ir pelaginei žvejybai Keltų jūroje, Airijos jūroje ir į vakarus nuo Škotijos skirtų techninių priemonių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1241 C(2021)06042 - 2021/2846(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai papildomai Parlamento prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: PECH.


21. Gauti dokumentai

Gautas šis dokumentas:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 20/2021 – III skirsnis – Komisija (N9-0059/2021 - C9-0370/2021 - 2021/2190(GBD))

perduota

atsakingam komitetui:

BUDG


22. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti atskirų Parlamento narių puslapiuose, esančiuose Parlamento interneto svetainėje.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


23. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 698.067/OJJE).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.45 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2022 m. vasario 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika