Indekss 
Protokols
XML 163kPDF 289kWORD 80k
Trešdiena, 2021. gada 6. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Balsošanas rezultātu paziņošana
 3.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants) (turpmākie pasākumi)
 4.Eiropas risinājumi attiecībā uz enerģijas cenu pieaugumu uzņēmumiem un iedzīvotājiem: energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu enerģijas loma un nepieciešamība risināt enerģētiskās nabadzības problēmu (debates)
 5.Pirmais balsošanas laiks
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Sēdes atsākšana
 8."Pandoras dokumenti": ietekme uz centieniem apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (debates)
 9.Politisko grupu sastāvs
 10.ES politikas par kaitējošu nodokļu praksi reformēšana (tostarp Rīcības kodeksa jautājumu grupas reforma) (debates)
 11.Pašreizējais stāvoklis saistībā ar iesniegtajiem, bet vēl neapstiprinātajiem ANM atveseļošanas plāniem (debates)
 12.Balsošanas rezultātu paziņošana
 13.2020. gada ziņojums par banku savienību (debates)
 14.Otrais balsošanas laiks
 15.Sēdes atsākšana
 16.Padomes nevēlēšanās panākt progresu pārrobežu mehānisma jautājumā (debates)
 17.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 18.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)
 19.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 20.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
 21.Dokumentu iesniegšana
 22.Balsojumu skaidrojumi
 23.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Roberta METSOLA
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.02.


2. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus.

Attīstības politikas loma pasākumos, kas īstenoti Programmas 2030. gadam mērķu sasniegšanas kontekstā, reaģējot uz bioloģiskās daudzveidības zudumu jaunattīstības valstīs
Ziņojums par attīstības politikas lomu pasākumos, kas īstenoti Programmas 2030. gadam mērķu sasniegšanas kontekstā, reaģējot uz bioloģiskās daudzveidības zudumu jaunattīstības valstīs [2020/2274(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Michèle Rivasi (A9-0258/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0404).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

Mākslīgais intelekts krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenotā mākslīgā intelekta izmantošana krimināllietās
Ziņojums par mākslīgo intelektu krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenoto mākslīgā intelekta izmantošanu krimināllietās [2020/2016(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Petar Vitanov (A9-0232/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0405).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

Vardarbības ģimenē un aizgādības tiesību ietekme uz sievietēm un bērniem
Ziņojums par vardarbības ģimenē un aizgādības tiesību ietekmi uz sievietēm un bērniem [2019/2166(INI)] - Juridiskā komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Elena Kountoura un Luisa Regimenti (A9-0254/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0406).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

ES ceļu satiksmes drošības politikas satvars 2021.–2030. gadam — ieteikumi turpmākiem pasākumiem virzībā uz ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo cilvēku skaitu tuvināšanu nullei
Ziņojums par ES ceļu satiksmes drošības politikas satvaru 2021.–2030. gadam — ieteikumi turpmākiem pasākumiem virzībā uz ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo cilvēku skaitu tuvināšanu nullei [2021/2014(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Elena Kountoura (A9-0211/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0407).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

Zivju krājumu atjaunošana Vidusjūrā
Ziņojums par zivju krājumu atjaunošanu Vidusjūrā: novērtējums un turpmākie pasākumi [2019/2178(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0408).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: darbīgās vielas, to skaitā hlortolurons un difenokonazols
Rezolūcijas priekšlikums B9-0481/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0409).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: tehniskās pārbaudes kritēriji, pēc kuriem nosaka, ar kādiem nosacījumiem konkrēta saimnieciskā darbība ir uzskatāma par tādu, kas būtiski sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu vai pielāgošanos klimata pārmaiņām, un pēc kuriem nosaka, vai konkrētā saimnieciskā darbība nenodara būtisku kaitējumu kādiem citiem vidiskajiem mērķiem
Rezolūciju priekšlikumi B9-0476/2021 un B9-0477/2021.

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0476/2021

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0477/2021

Noraidīts.
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

ES un ASV turpmākās attiecības
Ziņojums par ES un ASV turpmākajām attiecībām [2021/2038(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Tonino Picula (A9-0250/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0410).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)


3. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants) (turpmākie pasākumi)

Par ITRE komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas tika paziņots 2021. gada 4. oktobrī (4.10.2021. protokola 6. punkts).

Tā kā saskaņā ar Reglamenta 71. panta 2. punktu nebija iesniegts neviens pieprasījums komitejas lēmumu izvirzīt balsošanai, pēc noteiktā termiņa beigām atbildīgā komiteja varēja sākt attiecīgās sarunas.


4. Eiropas risinājumi attiecībā uz enerģijas cenu pieaugumu uzņēmumiem un iedzīvotājiem: energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu enerģijas loma un nepieciešamība risināt enerģētiskās nabadzības problēmu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas risinājumi attiecībā uz enerģijas cenu pieaugumu uzņēmumiem un iedzīvotājiem: energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu enerģijas loma un nepieciešamība risināt enerģētiskās nabadzības problēmu (2021/2904(RSP)).

Kadri Simson (Komisijas locekle) un Anže Logar (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Christophe Grudler grupas “Renew” vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Joëlle Mélin ID grupas vārdā, Beata Szydło ECR grupas vārdā, Manon Aubry grupas “The Left” vārdā, Edina Tóth, pie grupām nepiederoša deputāte, Markus Pieper, Dan Nica, Claudia Gamon, Jordi Solé, Markus Buchheit, Robert Roos, Sira Rego, Clara Ponsatí Obiols, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Nicola Danti, Marie Toussaint, Georg Mayer, Grzegorz Tobiszowski, Silvia Modig, Tiziana Beghin, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Pascal Canfin, Ville Niinistö, Elena Lizzi, Jessica Stegrud, Petros Kokkalis, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Nicolás González Casares, Luis Garicano, Bas Eickhout, Filip De Man, Izabela-Helena Kloc, Marisa Matias, Kostas Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Morten Petersen, Jutta Paulus, Jaak Madison, Beata Mazurek, Giorgos Georgiou, Sara Skyttedal, Niels Fuglsang, Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Jean-Lin Lacapelle, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Paulo Rangel un Miapetra Kumpula-Natri.

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Mauri Pekkarinen, Ignazio Corrao, Jörg Meuthen, Assita Kanko, Manuel Bompard, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ernest Urtasun, Rosanna Conte, Anna Zalewska, Marc Botenga, Eva Maydell, Jens Geier, Linea Søgaard-Lidell, Jakop G. Dalunde, Guido Reil, Nicola Procaccini, Gheorghe Falcă, Josianne Cutajar, Andreas Glück, Ciarán Cuffe, Sylvia Limmer, Veronika Vrecionová, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Nils Torvalds, Sara Matthieu, Silvia Sardone, Bogdan Rzońca, Adam Jarubas, Erik Bergkvist, Emma Wiesner, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, Tomas Tobé, Romana Jerković, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss, Zdzisław Krasnodębski, François-Xavier Bellamy, Ivo Hristov, María Soraya Rodríguez Ramos, Kosma Złotowski, Dolors Montserrat, Łukasz Kohut, Valter Flego, Tom Berendsen, Cyrus Engerer, Hilde Vautmans, Traian Băsescu, Carmen Avram, Frédérique Ries, Christophe Hansen, Javi López, Ondřej Kovařík, Jörgen Warborn, Petar Vitanov, Maria Spyraki, Maria Grapini, Massimiliano Salini, Estrella Durá Ferrandis, Henna Virkkunen, Nikos Androulakis, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Barbara Thaler un Luděk Niedermayer.

Uzstājās Kadri Simson un Anže Logar.

Debates tika slēgtas.


5. Pirmais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minēto dokumentu.

ES un ASV turpmākās attiecības
Ziņojums par ES un ASV turpmākajām attiecībām [2021/2038(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Tonino Picula (A9-0250/2021).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Īstenošanas ziņojums par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā
Ziņojums par īstenošanas ziņojumu par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā [2020/2045(INI)] - Ārlietu komiteja - Attīstības komiteja - Budžeta komiteja. Referenti: Milan Zver, György Hölvényi un Janusz Lewandowski (A9-0255/2021).

Stāvoklis ES kiberaizsardzības spēju jomā
Ziņojums par stāvokli ES kiberaizsardzības spēju jomā [2020/2256(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Urmas Paet (A9-0234/2021).

Arktika: iespējas, problēmas un drošības jautājumi
Ziņojums par Arktiku: iespējas, problēmas un drošības jautājumi [2020/2112(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Anna Fotyga (A9-0239/2021).

Personu ar invaliditāti aizsardzība, iesniedzot lūgumrakstus: gūtā pieredze
Ziņojums par personu ar invaliditāti aizsardzību, iesniedzot lūgumrakstus: gūtā pieredze (Lūgumraksti Nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 un citi) [2020/2209(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 14.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 19.00 (6.10.2021. protokola 12. punkts).


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

ID grupa ir paziņojusi priekšsēdētājam par turpmāk minētajiem lēmumiem, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

ECON komiteja: Gerolf Annemans ‒ Francesca Donato vietā

REGI komiteja: Isabella Adinolfi ‒ Francesca Donato vietā

Nodokļu jautājumu apakškomiteja: Gunnar Beck ‒ Francesca Donato vietā

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.04.)


SĒDI VADA: Roberta METSOLA
Priekšsēdētāja vietniece

7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.01.


8. "Pandoras dokumenti": ietekme uz centieniem apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: "Pandoras dokumenti": ietekme uz centieniem apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (2021/2922(RSP)).

Anže Logar (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Paolo Gentiloni (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Lídia Pereira PPE grupas vārdā, Jonás Fernández S&D grupas vārdā, Luis Garicano grupas “Renew” grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Gunnar Beck ID grupas vārdā, Manon Aubry grupas “The Left” vārdā, Sabrina Pignedoli, pie grupām nepiederoša deputāte, Monika Hohlmeier, Aurore Lalucq, Martin Hlaváček, Saskia Bricmont, Kateřina Konečná, Luděk Niedermayer, Biljana Borzan, Ernest Urtasun, Giorgos Georgiou, Siegfried Mureşan, Juan Fernando López Aguilar, Vlad Gheorghe, Heidi Hautala, Idoia Villanueva Ruiz, Herbert Dorfmann, Paul Tang, Marcel Kolaja, Dimitrios Papadimoulis, Eero Heinäluoma, Damien Carême, Chris MacManus, David Casa, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Bas Eickhout, Radosław Sikorski, Mikuláš Peksa, Claude Gruffat, Javier Zarzalejos, Daniel Freund, Billy Kelleher un Patryk Jaki.

Uzstājās Paolo Gentiloni un Anže Logar.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


9. Politisko grupu sastāvs

Francesca Donato vairs nav ID grupas locekle un ir pievienojusies pie politiskajām grupām nepiederošiem deputātiem, sākot ar 2021. gada 6. oktobri.


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

10. ES politikas par kaitējošu nodokļu praksi reformēšana (tostarp Rīcības kodeksa jautājumu grupas reforma) (debates)

Ziņojums par ES politikas par kaitējošu nodokļu praksi reformēšanu (tostarp Rīcības kodeksa jautājumu grupas reformu) [2020/2258(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Aurore Lalucq (A9-0245/2021).

Aurore Lalucq iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Paolo Gentiloni (Komisijas loceklis).

Uzstājās Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā, Paul Tang S&D grupas vārdā, Gilles Boyer grupas “Renew” vārdā, David Cormand Verts/ALE grupas vārdā, Gunnar Beck ID grupas vārdā, Eugen Jurzyca ECR grupas vārdā, José Gusmão grupas “The Left” vārdā, Enikő Győri, pie grupām nepiederoša deputāte, Lídia Pereira, Jonás Fernández, Hélène Laporte, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Evelyn Regner, Andżelika Anna Możdżanowska, Pedro Marques, Marek Belka un Eero Heinäluoma.

Uzstājās Paolo Gentiloni.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2021. protokola 14. punkts (grozījumi); 7.10.2021. protokola 4. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 7.10.2021. protokola 2. punkts (grozījumi); 7.10.2021. protokola 8. punkts (galīgais balsojums).


11. Pašreizējais stāvoklis saistībā ar iesniegtajiem, bet vēl neapstiprinātajiem ANM atveseļošanas plāniem (debates)

Komisijas paziņojums: Pašreizējais stāvoklis saistībā ar iesniegtajiem, bet vēl neapstiprinātajiem ANM atveseļošanas plāniem (2021/2911(RSP)).

Paolo Gentiloni (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Luis Garicano grupas “Renew” vārdā, Alexandra Geese Verts/ALE grupas vārdā, Gunnar Beck ID grupas vārdā, Bogdan Rzońca ECR grupas vārdā, José Gusmão grupas “The Left” vārdā, Lefteris Nikolaou-Alavanos, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrzej Halicki, Jonás Fernández, Valérie Hayer, Gwendoline Delbos-Corfield, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Mario Furore, Jan Olbrycht, Agnes Jongerius, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Maximilian Krah un Joachim Stanisław Brudziński.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Enikő Győri, Andrey Novakov, Marek Belka, Dragoş Pîslaru, Daniel Freund, Andrey Slabakov, Dimitrios Papadimoulis, Antoni Comín i Oliveres, Markus Pieper, Margarida Marques, Charles Goerens, Beata Szydło, Othmar Karas, Leszek Miller, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Engin Eroglu, Jadwiga Wiśniewska, Krzysztof Hetman, Alin Mituța, Isabel Benjumea Benjumea, Radan Kanev un Tomislav Sokol.

Uzstājās Paolo Gentiloni.

Debates tika slēgtas.


12. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus.

ES un ASV turpmākās attiecības
Ziņojums par ES un ASV turpmākajām attiecībām [2021/2038(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Tonino Picula (A9-0250/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0410).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

Īstenošanas ziņojums par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā
Ziņojums par īstenošanas ziņojumu par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā [2020/2045(INI)] - Ārlietu komiteja - Attīstības komiteja - Budžeta komiteja. Referenti: Milan Zver, György Hölvényi un Janusz Lewandowski (A9-0255/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0411).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

Stāvoklis ES kiberaizsardzības spēju jomā
Ziņojums par stāvokli ES kiberaizsardzības spēju jomā [2020/2256(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Urmas Paet (A9-0234/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0412).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

Arktika: iespējas, problēmas un drošības jautājumi
Ziņojums par Arktiku: iespējas, problēmas un drošības jautājumi [2020/2112(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Anna Fotyga (A9-0239/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0413).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

Personu ar invaliditāti aizsardzība, iesniedzot lūgumrakstus: gūtā pieredze
Ziņojums par personu ar invaliditāti aizsardzību, iesniedzot lūgumrakstus: gūtā pieredze (Lūgumraksti Nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 un citi) [2020/2209(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0414).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)


13. 2020. gada ziņojums par banku savienību (debates)

Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par banku savienību [2020/2122(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021).

Danuta Maria Hübner iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mairead McGuinness (Komisijas locekle).

Uzstājās Lídia Pereira PPE grupas vārdā, Costas Mavrides S&D grupas vārdā, Piernicola Pedicini Verts/ALE grupas vārdā, Gunnar Beck ID grupas vārdā, Eugen Jurzyca ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan grupas “The Left” vārdā, Ivan Vilibor Sinčić, pie grupām nepiederošs deputāts, Isabel Benjumea Benjumea, Jonás Fernández, France Jamet, Michiel Hoogeveen, Mislav Kolakušić, Tomislav Sokol, Marek Belka, Gerolf Annemans, Pedro Marques, Antonio Maria Rinaldi, Paul Tang, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira un Caroline Nagtegaal.

Uzstājās Mairead McGuinness.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2021. protokola 14. punkts (grozījumi); 7.10.2021. protokola 4. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 7.10.2021. protokola 2. punkts (grozījumi); 7.10.2021. protokola 8. punkts (galīgais balsojums).


14. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

2020. gada ziņojums par banku savienību
Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par banku savienību [2020/2122(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021).

ES politikas par kaitējošu nodokļu praksi reformēšana (tostarp Rīcības kodeksa jautājumu grupas reforma)
Ziņojums par ES politikas par kaitējošu nodokļu praksi reformēšanu (tostarp Rīcības kodeksa jautājumu grupas reformu) [2020/2258(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Aurore Lalucq (A9-0245/2021).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Īstenošanas ziņojums par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā
Ziņojums par īstenošanas ziņojumu par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā [2020/2045(INI)] - Ārlietu komiteja - Attīstības komiteja - Budžeta komiteja. Referenti: Milan Zver, György Hölvényi un Janusz Lewandowski (A9-0255/2021).

Stāvoklis ES kiberaizsardzības spēju jomā
Ziņojums par stāvokli ES kiberaizsardzības spēju jomā [2020/2256(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Urmas Paet (A9-0234/2021).

Arktika: iespējas, problēmas un drošības jautājumi
Ziņojums par Arktiku: iespējas, problēmas un drošības jautājumi [2020/2112(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Anna Fotyga (A9-0239/2021).

Personu ar invaliditāti aizsardzība, iesniedzot lūgumrakstus: gūtā pieredze
Ziņojums par personu ar invaliditāti aizsardzību, iesniedzot lūgumrakstus: gūtā pieredze (Lūgumraksti Nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 un citi) [2020/2209(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, 2021. gada 7. oktobrī, plkst. 9.00 (7.10.2021. protokola 2. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.02.)


SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 20.32.


16. Padomes nevēlēšanās panākt progresu pārrobežu mehānisma jautājumā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000061/2021) un kuru uzdeva Younous Omarjee REGI komitejas vārdā Padomei: Padomes nevēlēšanās turpināt virzīt Eiropas pārrobežu mehānisma projektu (B9-0037/2021).

Krzysztof Hetman (aizstājot autoru) izvērsa jautājumu.

Anže Logar (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Tom Berendsen PPE grupas vārdā, Corina Crețu S&D grupas vārdā, Sandro Gozi grupas “Renew” vārdā, Ciarán Cuffe Verts/ALE grupas vārdā, Elżbieta Kruk ECR grupas vārdā, José Gusmão grupas “The Left” vārdā, Andrey Novakov, Nacho Sánchez Amor, Vlad-Marius Botoş, Niklas Nienaß, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Anne Sander, Vera Tax, Tomislav Sokol, Łukasz Kohut un Stanislav Polčák.

Uzstājās Anže Logar.

Debates tika slēgtas.


17. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem:

I.   Cilvēktiesību stāvoklis Mjanmā, tostarp reliģisko un etnisko grupu stāvoklis (2021/2905(RSP))

- Miguel Urbán Crespo grupas “The Left” vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā/Birmā, tostarp reliģisko un etnisko grupu stāvokli (B9-0501/2021);

- Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Hannah Neumann, Yannick Jadot, Henrike Hahn, Jordi Solé un Mounir Satouri Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā/Birmā, tostarp reliģisko un etnisko grupu stāvokli (B9-0502/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā/Birmā, tostarp reliģisko un etnisko grupu stāvokli (B9-0503/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques un Evin Incir S&D grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā/Birmā, tostarp reliģisko un etnisko grupu stāvokli (B9-504/2021);

- Željana Zovko, Loránt Vincze, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Stanislav Polčák, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White un Ivan Štefanec PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā/Birmā, tostarp reliģisko un etnisko grupu stāvokli (B9-0505/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā/Birmā, tostarp reliģisko un etnisko grupu stāvokli (B9-0506/2021).

II.   Paul Rusesabagina lieta Ruandā (2021/2906(RSP))

- Marisa Matias grupas “The Left” vārdā – par Ruandu, Paul Rusesabagina lietu (B9-0500/2021);

- Dominique Bilde ID grupas vārdā – par Paul Rusesabagina lietu Ruandā (B9-0507/2021);

- Jordi Solé, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao un Piernicola Pedicini Verts/ALE grupas vārdā – par Paul Rusesabagina lietu Ruandā (B9-0508/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Dragoş Tudorache grupas “Renew” vārdā – par Paul Rusesabagina lietu Ruandā (B9-0509/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques un Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā – par Paul Rusesabagina lietu Ruandā (B9-0510/2021);

- Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos un Antonio López Istúriz White PPE grupas vārdā – par Paul Rusesabagina lietu Ruandā (B9-0513/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par Paul Rusesabagina lietu Ruandā (B9-0514/2021).

III.   ASV Teksasas štatā pieņemtais tiesību akts attiecībā uz abortiem (2021/2910(RSP))

- Marisa Matias grupas “The Left” vārdā – par ASV Teksasas štatā pieņemto tiesību aktu attiecībā uz abortiem (B9-0490/2021);

- Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Daniel Freund, Marie Toussaint, Ignazio Corrao, Pierrette Herzberger-Fofana, Grace O'Sullivan, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Francisco Guerreiro, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Monika Vana, Terry Reintke, Rosa D'Amato, Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Eleonora Evi, Henrike Hahn, Thomas Waitz, Saskia Bricmont, Jordi Solé un Sarah Wiener Verts/ALE grupas vārdā – par ASV Teksasas štatā pieņemto tiesību aktu attiecībā uz abortiem (B9-0491/2021);

- Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā – par ASV Teksasas štatā pieņemto tiesību aktu attiecībā uz abortiem (B9-0497/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon un Predrag Fred Matić S&D grupas vārdā – par ASV Teksasas štatā pieņemto tiesību aktu attiecībā uz abortiem (B9-0498/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski un Ladislav Ilčić ECR grupas vārdā – par ASV Teksasas štatā pieņemto tiesību aktu attiecībā uz abortiem (B9-0499/2021).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.


18. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz ikgadējās, ikmēneša un ikmēneša īstermiņa enerģētikas statistikas atjauninājumu īstenošanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku (D075376/01 - 2021/2894(RPS) - termiņš: 2021. gada 22. decembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz acehinocila, Bacillus subtilis celma IAB/BS03, emamektīna, flutolanila, un imazamoksa maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu (D075547/02 - 2021/2898(RPS) - termiņš: 2021. gada 28. novembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


19. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 1. un 2. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 16/2021, DEC 17/2021 un DEC 18/2021, III iedaļa ‒ Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 6. punktu Eiropas Savienības Padome ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 16/2021 un DEC 18/2021, III iedaļa ‒ Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 32. panta 2. punktu un 31. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 17/2021, III iedaļa ‒ Komisija.


20. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/817 papildina ar sīki izstrādātiem noteikumiem par centrālā ziņošanas un statistikas repozitorija darbību (C(2021)04982 - 2021/2919(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 30. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/818 papildina ar sīki izstrādātiem noteikumiem par centrālā ziņošanas un statistikas repozitorija darbību (C(2021)04983 - 2021/2920(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 30. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/817 papildina attiecībā uz tādu gadījumu noteikšanu, kad vairāku identitāšu atklāšanas nolūkā identitātes datus var uzskatīt par tādiem pašiem vai līdzīgiem (C(2021)05056 - 2021/2913(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 29. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/818 papildina attiecībā uz tādu gadījumu noteikšanu, kad vairāku identitāšu atklāšanas nolūkā identitātes datus var uzskatīt par tādiem pašiem vai līdzīgiem (C(2021)05057 - 2021/2912(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 29. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, izveidojot Eiropas Savienības Rifta ielejas drudža references laboratoriju (C(2021)06673 - 2021/2889(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 17. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: AGRI (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteiktām tādu preču kategorijām, kas rada zemu risku, precēm, kas ir daļa no pasažieru personīgās bagāžas, un lolojumdzīvniekiem, kuri ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, groza Deleģēto regulu (ES) 2019/2122 un ar ko attiecībā uz atsaucēm uz dažiem atceltiem tiesību aktiem groza minēto deleģēto regulu un Deleģēto regulu (ES) 2019/2074 (C(2021)06723 - 2021/2891(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 21. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: AGRI (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2019/2035, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kurus piemēro sauszemes dzīvnieku turēšanas objektiem un inkubatorijiem, un attiecībā uz konkrētu sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu izsekojamību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (C(2021)06725 - 2021/2890(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 21. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.
Atzinums: ENVI (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2033 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē K-faktora “dienas tirdzniecības plūsmas” (K-DTF) koeficientu korekcijas (C(2021)06731 - 2021/2892(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 22. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2033 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē minētās regulas 15. pantā norādīto K-faktoru mērīšanas metodes (C(2021)06739 - 2021/2893(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 22. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2033 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta kopējās drošības rezerves summa K-faktora “sniegtās tīrvērtes drošības rezerves” (K-CMG) aprēķināšanai (C(2021)06776 - 2021/2896(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 24. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2033 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēts nošķirta konta jēdziens, lai nodrošinātu klienta naudas aizsardzību ieguldījumu brokeru sabiedrības maksātnespējas gadījumā (C(2021)06807 - 2021/2897(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 24. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2012 attiecībā uz attiecīgā sliekšņa pielāgošanu paziņošanai par nozīmīgām akciju neto īsajām pozīcijām (C(2021)06815 - 2021/2899(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 27. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2019/452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai (C(2021)06924 - 2021/2915(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 29. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.
Atzinums: ITRE (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2021)06929 - 2021/2914(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 29. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1529 papildina attiecībā uz noteiktu konkrēto mērķu un tematisko prioritāšu paredzēšanu palīdzībai, kuru sniedz saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III) (C(2021)07016 - 2021/2921(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 1. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: AFET.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru, nosakot atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata kopējos rādītājus un detalizētos elementus, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (C(2021)08800 - 2021/2900(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 28. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, ECON.
Atzinums: EMPL (Reglamenta 57. pants), ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), TRAN (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru, nosakot metodiku ziņošanai par sociālajiem izdevumiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (C(2021)08801 - 2021/2901(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 28. septembri.

Nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, ECON.
Atzinums: EMPL (Reglamenta 57. pants), ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), TRAN (Reglamenta 57. pants).

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz tehniskiem pasākumiem, kas piemērojami dažām demersālajām un pelaģiskajām zvejniecībām Ķeltu jūrā, Īrijas jūrā un ūdeņos uz rietumiem no Skotijas, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1241 C(2021)06042 - 2021/2846(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 papildu mēneši pēc Parlamenta pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.


21. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegts turpmāk minētais dokuments.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 20/2021, III iedaļa — Komisija (N9-0059/2021 - C9-0370/2021 - 2021/2190(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


22. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


23. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 698.067/OJJE).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 2. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika