Index 
Notulen
XML 168kPDF 291kWORD 80k
Woensdag 6 oktober 2021 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 4.Europese oplossingen voor de stijging van de energieprijzen voor bedrijven en consumenten: de rol van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en de noodzaak om energiearmoede aan te pakken (debat)
 5.Eerste stemming
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking (debat)
 9.Samenstelling fracties
 10.Hervorming van het EU-beleid inzake schadelijke belastingpraktijken (met inbegrip van de hervorming van de Groep gedragscode) (debat)
 11.De stand van de in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht ingediende herstelplannen die nog niet zijn goedgekeurd (debat)
 12.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 13.Bankenunie - jaarverslag 2020 (debat)
 14.Tweede stemming
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Het gebrek aan wil bij de Raad om vooruitgang te boeken met het Europees grensoverschrijdend mechanisme (debat)
 17.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 18.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 19.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 20.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 21.Ingekomen stukken
 22.Stemverklaringen
 23.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.02 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030
Verslag over de rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030 [2020/2274(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0404)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken
Verslag over artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken [2020/2016(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0405)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

De gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen
Verslag over de gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen [2019/2166(INI)] - Commissie juridische zaken - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteurs: Elena Kountoura en Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0406)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen op weg naar “Vision Zero”
Verslag over het EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen op weg naar “Vision Zero” [2021/2014(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0407)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

Herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee
Verslag over herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee [2019/2178(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0408)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3: Werkzame stoffen, waaronder chloortoluron en difenoconazool
Ontwerpresolutie B9-0481/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0409)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

Bezwaar op grond van artikel 113, lid 3: Technische screeningcriteria om de voorwaarden te bepalen waaronder een specifieke economische activiteit kan worden aangemerkt als substantieel bijdragend aan de mitigatie van klimaatverandering of de adaptatie aan klimaatverandering, en om uit te maken of die economische activiteit niet ernstig afbreuk doet aan een van de andere milieudoelstellingen
Ontwerpresoluties B9-0476/2021 en B9-0477/2021

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0476/2021

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B9-0477/2021

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
Verslag over de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS [2021/2038(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0410)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)


3. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)

Het besluit van de commissie ITRE om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen is aangekondigd op 4 oktober 2021 (punt 6 van de notulen van 4.10.2021).

Omdat er voor het verstrijken van de termijn geen verzoek is ingediend om te stemmen als bedoeld in artikel 71, lid 2, van het Reglement, kon de bevoegde commissie van start gaan met de onderhandelingen.


4. Europese oplossingen voor de stijging van de energieprijzen voor bedrijven en consumenten: de rol van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en de noodzaak om energiearmoede aan te pakken (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Europese oplossingen voor de stijging van de energieprijzen voor bedrijven en consumenten: de rol van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en de noodzaak om energiearmoede aan te pakken (2021/2904(RSP))

Kadri Simson (lid van de Commissie) en Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Christophe Grudler, namens de Renew-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ID-Fractie, Beata Szydło, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, Edina Tóth, niet-fractiegebonden lid, Markus Pieper, Dan Nica, Claudia Gamon, Jordi Solé, Markus Buchheit, Robert Roos, Sira Rego, Clara Ponsatí Obiols, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Nicola Danti, Marie Toussaint, Georg Mayer, Grzegorz Tobiszowski, Silvia Modig, Tiziana Beghin, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Pascal Canfin, Ville Niinistö, Elena Lizzi, Jessica Stegrud, Petros Kokkalis, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Nicolás González Casares, Luis Garicano, Bas Eickhout, Filip De Man, Izabela-Helena Kloc, Marisa Matias, Kostas Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Morten Petersen, Jutta Paulus, Jaak Madison, Beata Mazurek, Giorgos Georgiou, Sara Skyttedal, Niels Fuglsang, Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Jean-Lin Lacapelle, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Paulo Rangel en Miapetra Kumpula-Natri.

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mauri Pekkarinen, Ignazio Corrao, Jörg Meuthen, Assita Kanko, Manuel Bompard, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ernest Urtasun, Rosanna Conte, Anna Zalewska, Marc Botenga, Eva Maydell, Jens Geier, Linea Søgaard-Lidell, Jakop G. Dalunde, Guido Reil, Nicola Procaccini, Gheorghe Falcă, Josianne Cutajar, Andreas Glück, Ciarán Cuffe, Sylvia Limmer, Veronika Vrecionová, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Nils Torvalds, Sara Matthieu, Silvia Sardone, Bogdan Rzońca, Adam Jarubas, Erik Bergkvist, Emma Wiesner, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, Tomas Tobé, Romana Jerković, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss, Zdzisław Krasnodębski, François-Xavier Bellamy, Ivo Hristov, María Soraya Rodríguez Ramos, Kosma Złotowski, Dolors Montserrat, Łukasz Kohut, Valter Flego, Tom Berendsen, Cyrus Engerer, Hilde Vautmans, Traian Băsescu, Carmen Avram, Frédérique Ries, Christophe Hansen, Javi López, Ondřej Kovařík, Jörgen Warborn, Petar Vitanov, Maria Spyraki, Maria Grapini, Massimiliano Salini, Estrella Durá Ferrandis, Henna Virkkunen, Nikos Androulakis, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Barbara Thaler en Luděk Niedermayer.

Het woord wordt gevoerd door Kadri Simson en Anže Logar.

Het debat wordt gesloten.


5. Eerste stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
Verslag over de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS [2021/2038(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0250/2021).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije
Verslag over de uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije [2020/2045(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie ontwikkelingssamenwerking - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Milan Zver, György Hölvényi en Janusz Lewandowski (A9-0255/2021);

Stand van de cyberdefensievermogens van de EU
Verslag over de stand van de cyberdefensievermogens van de EU [2020/2256(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Urmas Paet (A9-0234/2021);

Het noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen
Verslag over het noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen [2020/2112(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Anna Fotyga (A9-0239/2021);

Bescherming van personen met een handicap via verzoekschriften: geleerde lessen
Verslag over de bescherming van personen met een handicap via verzoekschriften: geleerde lessen (verzoekschriften nrs. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 en andere) [2020/2209(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Er kan worden gestemd tot 14.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19 uur (punt 12 van de notulen van 6.10.2021).


6. Samenstelling commissies en delegaties

De ID-fractie heeft de Voorzitter de volgende besluiten meegedeeld tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties:

commissie ECON: Gerolf Annemans in plaats van Francesca Donato

commissie REGI: Isabella Adinolfi in plaats van Francesca Donato

Subcommissie belastingaangelegenheden: Gunnar Beck in plaats van Francesca Donato

Deze besluiten worden vandaag van kracht.

(De vergadering wordt om 13.04 uur geschorst.)


VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.01 uur hervat.


8. Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking (2021/2922(RSP))

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Paolo Gentiloni (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Lídia Pereira, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, Sabrina Pignedoli, niet-fractiegebonden lid, Monika Hohlmeier, Aurore Lalucq, Martin Hlaváček, Saskia Bricmont, Kateřina Konečná, Luděk Niedermayer, Biljana Borzan, Ernest Urtasun, Giorgos Georgiou, Siegfried Mureşan, Juan Fernando López Aguilar, Vlad Gheorghe, Heidi Hautala, Idoia Villanueva Ruiz, Herbert Dorfmann, Paul Tang, Marcel Kolaja, Dimitrios Papadimoulis, Eero Heinäluoma, Damien Carême, Chris MacManus, David Casa, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Bas Eickhout, Radosław Sikorski, Mikuláš Peksa, Claude Gruffat, Javier Zarzalejos, Daniel Freund, Billy Kelleher en Patryk Jaki.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni en Anže Logar.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


9. Samenstelling fracties

Francesca Donato is niet langer lid van de ID-fractie en is met ingang van 6 oktober 2021 niet-fractiegebonden lid.


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

10. Hervorming van het EU-beleid inzake schadelijke belastingpraktijken (met inbegrip van de hervorming van de Groep gedragscode) (debat)

Verslag over hervorming van het EU-beleid inzake schadelijke belastingpraktijken (met inbegrip van de hervorming van de Groep gedragscode) [2020/2258(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Aurore Lalucq licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, Paul Tang, namens de S&D-Fractie, Gilles Boyer, namens de Renew-Fractie, David Cormand, namens de Verts/ALE-Fractie, Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, Eugen Jurzyca, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, namens de Fractie The Left, Enikő Győri, niet-fractiegebonden lid, Lídia Pereira, Jonás Fernández, Hélène Laporte, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Evelyn Regner, Andżelika Anna Możdżanowska, Pedro Marques, Marek Belka en Eero Heinäluoma.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14 van de notulen van 6.10.2021 (amendementen); punt 4 van de notulen van 7.10.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 2 van de notulen van 7.10.2021 (amendementen); punt 8 van de notulen van 7.10.2021 (eindstemming).


11. De stand van de in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht ingediende herstelplannen die nog niet zijn goedgekeurd (debat)

Verklaring van de Commissie: De stand van de in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht ingediende herstelplannen die nog niet zijn goedgekeurd (2021/2911(RSP))

Paolo Gentiloni (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, Alexandra Geese, namens de Verts/ALE-Fractie, Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, Bogdan Rzońca, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, namens de Fractie The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Halicki, Jonás Fernández, Valérie Hayer, Gwendoline Delbos-Corfield, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Mario Furore, Jan Olbrycht, Agnes Jongerius, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Maximilian Krah en Joachim Stanisław Brudziński.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Enikő Győri, Andrey Novakov, Marek Belka, Dragoş Pîslaru, Daniel Freund, Andrey Slabakov, Dimitrios Papadimoulis, Antoni Comín i Oliveres, Markus Pieper, Margarida Marques, Charles Goerens, Beata Szydło, Othmar Karas, Leszek Miller, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Engin Eroglu, Jadwiga Wiśniewska, Krzysztof Hetman, Alin Mituța, Isabel Benjumea Benjumea, Radan Kanev en Tomislav Sokol.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni.

Het debat wordt gesloten.


12. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
Verslag over de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS [2021/2038(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0410)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije
Verslag over de uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije [2020/2045(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie ontwikkelingssamenwerking - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Milan Zver, György Hölvényi en Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0411)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Stand van de cyberdefensievermogens van de EU
Verslag over de stand van de cyberdefensievermogens van de EU [2020/2256(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Urmas Paet (A9-0234/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0412)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

Het noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen
Verslag over het noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen [2020/2112(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0413)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

Bescherming van personen met een handicap via verzoekschriften: geleerde lessen
Verslag over de bescherming van personen met een handicap via verzoekschriften: geleerde lessen (verzoekschriften nrs. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 en andere) [2020/2209(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0414)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)


13. Bankenunie - jaarverslag 2020 (debat)

Verslag over de bankenunie – jaarverslag 2020 [2020/2122(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Danuta Maria Hübner licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lídia Pereira, namens de PPE-Fractie, Costas Mavrides, namens de S&D-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de Verts/ALE-Fractie, Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, Eugen Jurzyca, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de Fractie The Left, Ivan Vilibor Sinčić, niet-fractiegebonden lid, Isabel Benjumea Benjumea, Jonás Fernández, France Jamet, Michiel Hoogeveen, Mislav Kolakušić, Tomislav Sokol, Marek Belka, Gerolf Annemans, Pedro Marques, Antonio Maria Rinaldi, Paul Tang, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira en Caroline Nagtegaal.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14 van de notulen van 6.10.2021 (amendementen); punt 4 van de notulen van 7.10.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 2 van de notulen van 7.10.2021 (amendementen); punt 8 van de notulen van 7.10.2021 (eindstemming).


14. Tweede stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Bankenunie - jaarverslag 2020
Verslag over de bankenunie – jaarverslag 2020 [2020/2122(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021);

Hervorming van het EU-beleid inzake schadelijke belastingpraktijken (met inbegrip van de hervorming van de Groep gedragscode)
Verslag over hervorming van het EU-beleid inzake schadelijke belastingpraktijken (met inbegrip van de hervorming van de Groep gedragscode) [2020/2258(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Aurore Lalucq (A9-0245/2021).

.Het Parlement houdt een eindstemming over:

Uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije
Verslag over de uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije [2020/2045(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie ontwikkelingssamenwerking - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Milan Zver, György Hölvényi en Janusz Lewandowski (A9-0255/2021);

Stand van de cyberdefensievermogens van de EU
Verslag over de stand van de cyberdefensievermogens van de EU [2020/2256(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Urmas Paet (A9-0234/2021);

Het noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen
Verslag over het noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen [2020/2112(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Anna Fotyga (A9-0239/2021);

Bescherming van personen met een handicap via verzoekschriften: geleerde lessen
Verslag over de bescherming van personen met een handicap via verzoekschriften: geleerde lessen (verzoekschriften nrs. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 en andere) [2020/2209(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Er kan worden gestemd tot 21.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen, 7 oktober 2021 om 9.00 uur, bekendgemaakt (punt 2 van de notulen van 7.10.2021)

(De vergadering wordt om 20.02 uur geschorst.)


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.32 uur hervat.


16. Het gebrek aan wil bij de Raad om vooruitgang te boeken met het Europees grensoverschrijdend mechanisme (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000061/2021 van Younous Omarjee, namens de commissie REGI, aan de Raad: Het gebrek aan wil bij de Raad om vooruitgang te boeken met het Europees grensoverschrijdend mechanisme (B9-0037/2021)

Krzysztof Hetman (ter vervanging van de auteur) licht de vraag toe.

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Tom Berendsen, namens de PPE-Fractie, Corina Crețu, namens de S&D-Fractie, Sandro Gozi, namens de Renew-Fractie, Ciarán Cuffe, namens de Verts/ALE-Fractie, Elżbieta Kruk, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, namens de Fractie The Left, Andrey Novakov, Nacho Sánchez Amor, Vlad-Marius Botoş, Niklas Nienaß, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Anne Sander, Vera Tax, Tomislav Sokol, Łukasz Kohut en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Anže Logar.

Het debat wordt gesloten.


17. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De volgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 144 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om een debat te houden:

I.   De mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen (2021/2905(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, namens de Fractie The Left, over de mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen (B9-0501/2021);

- Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Hannah Neumann, Yannick Jadot, Henrike Hahn, Jordi Solé en Mounir Satouri, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen (B9-0502/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen (B9-0503/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques en Evin Incir, namens de S&D-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen (B9-504/2021);

- Željana Zovko, Loránt Vincze, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Stanislav Polčák, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White en Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen (B9-0505/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen (B9-0506/2021).

II.   De zaak Paul Rusesabagina in Rwanda (2021/2906(RSP))

- Marisa Matias, namens de Fractie The Left, over de zaak Paul Rusesabagina in Rwanda (B9-0500/2021);

- Dominique Bilde, namens de ID-Fractie, over de zaak Paul Rusesabagina in Rwanda (B9-0507/2021);

- Jordi Solé, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao en Piernicola Pedicini, namens de Verts/ALE-Fractie, over de zaak Paul Rusesabagina in Rwanda (B9-0508/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Dragoş Tudorache, namens de Renew-Fractie, over de zaak Paul Rusesabagina in Rwanda (B9-0509/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques en Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, over de zaak Paul Rusesabagina in Rwanda (B9-0510/2021);

- Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos en Antonio López Istúriz White, namens de PPE-Fractie, over de zaak Paul Rusesabagina in Rwanda (B9-0513/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, over de zaak Paul Rusesabagina in Rwanda (B9-0514/2021).

III.   De abortuswet in Texas, VS (2021/2910(RSP))

- Marisa Matias, namens de Fractie The Left, over de abortuswet in Texas, VS (B9-0490/2021);

- Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Daniel Freund, Marie Toussaint, Ignazio Corrao, Pierrette Herzberger-Fofana, Grace O'Sullivan, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Francisco Guerreiro, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Monika Vana, Terry Reintke, Rosa D'Amato, Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Eleonora Evi, Henrike Hahn, Thomas Waitz, Saskia Bricmont, Jordi Solé en Sarah Wiener, namens de Verts/ALE-Fractie, over de abortuswet in Texas, VS (B9-0491/2021);

- Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de abortuswet in Texas, VS (B9-0497/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon en Predrag Fred Matić, namens de S&D-Fractie, over de abortuswet in Texas, VS (B9-0498/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski en Ladislav Ilčić, namens de ECR-Fractie, over de abortuswet in Texas, VS (B9-0499/2021).

De spreektijd wordt verdeeld overeenkomstig artikel 171 van het Reglement.


18. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat de uitvoering van de herzieningen van de jaarlijks en de maandelijks op korte termijn in te dienen energiestatistieken betreft (D075376/01 - 2021/2894(RPS) - termijn: 22 december 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acequinocyl, Bacillus subtilis stam IAB/BS03, emamectin, flutolanil en imazamox in of op bepaalde producten (D075547/02 - 2021/2898(RPS) - termijn: 28 november 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI.


19. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 31, leden 1 en 2, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen van de Europese Commissie DEC 16/2021, DEC 17/2021 en DEC 18/2021 – Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 31, lid 6, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie besloten zijn goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen van de Europese Commissie DEC 16/2021 en DEC 18/2021 – Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 32, lid 2, en artikel 31, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie besloten zijn goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving van de Europese Commissie DEC 17/2021 – Afdeling III – Commissie.


20. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/817 van het Europees Parlement en de Raad met nadere bepalingen inzake de werking van het centraal register voor rapportage en statistieken (C(2021)04982 - 2021/2919(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad met nadere bepalingen inzake de werking van het centraal register voor rapportage en statistieken (C(2021)04983 - 2021/2920(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/817 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het bepalen van gevallen waarin identiteitsgegevens voor het opsporen van meerdere identiteiten als identiek of vergelijkbaar worden beschouwd (C(2021)05056 - 2021/2913(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het bepalen van gevallen waarin identiteitsgegevens voor het opsporen van meerdere identiteiten als identiek of vergelijkbaar worden beschouwd (C(2021)05057 - 2021/2912(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad door de oprichting van het referentielaboratorium van de Europese Unie voor riftdalkoorts (C(2021)06673 - 2021/2889(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 wat betreft bepaalde categorieën goederen met een laag risico, goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van passagiers en gezelschapsdieren die van officiële controles aan grenscontroleposten zijn vrijgesteld, en tot wijziging van die gedelegeerde verordening en Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 wat betreft verwijzingen naar bepaalde ingetrokken wetgeving (C(2021)06723 - 2021/2891(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen waar landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren en broedeieren (C(2021)06725 - 2021/2890(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de aanpassingen van de coëfficiënten voor de K-factor “dagelijkse transactiestroom” (K‐DTF) (C(2021)06731 - 2021/2892(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de methoden voor het meten van de K-factoren als bedoeld in artikel 15 van die verordening (C(2021)06739 - 2021/2893(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van het bedrag van de totale marge voor de berekening van de K-factor “verleende clearingmarge” (K-CMG) (C(2021)06776 - 2021/2896(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van het begrip “gescheiden rekeningen” om te waarborgen dat gelden van cliënten worden beschermd in geval van faillissement van een beleggingsonderneming (C(2021)06807 - 2021/2897(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aanpassing van de relevante drempel voor de melding van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen (C(2021)06815 - 2021/2899(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (C(2021)06924 - 2021/2915(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA, ITRE (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2021)06929 - 2021/2914(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/1529 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van bepaalde specifieke doelstellingen en thematische prioriteiten voor steun uit hoofde van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (C(2021)07016 - 2021/2921(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 oktober 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AFET

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit door de vaststelling van de gemeenschappelijke indicatoren en de gedetailleerde elementen van het scorebord voor herstel en veerkracht (C(2021)08800 - 2021/2900(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 28 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, ECON, EMPL (artikel 57 van het Reglement), ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit door de vaststelling van een methode voor verslaglegging over sociale uitgaven (C(2021)08801 - 2021/2901(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 28 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, ECON, EMPL (artikel 57 van het Reglement), ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement)

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1241 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische maatregelen voor bepaalde demersale en pelagische visserijen in de Keltische Zee, de Ierse Zee en het gebied ten westen van Schotland C(2021)06042 - 2021/2846(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 extra maanden op verzoek van het Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH


21. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 20/2021 - Afdeling III – Commissie (N9-0059/2021 - C9-0370/2021 - 2021/2190(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG


22. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


23. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 698.067/OJJE).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Verontschuldigd:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 2 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid