Index 
Proces-verbal
XML 169kPDF 293kWORD 80k
Miercuri, 6 octombrie 2021 - Strasbourg
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 4.Soluții europene pentru creșterea prețurilor la energie pentru întreprinderi și consumatori: rolul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile și necesitatea de a combate sărăcia energetică (dezbatere)
 5.Prima sesiune de votare
 6.Componența comisiilor și a delegațiilor
 7.Reluarea ședinței
 8.Afacerea Pandora: implicații asupra eforturilor de a combate spălarea banilor, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (dezbatere)
 9.Componența grupurilor politice
 10.Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită) (dezbatere)
 11.Situația planurilor de redresare din cadrul MRR transmise care așteaptă aprobarea (dezbatere)
 12.Anunțarea rezultatelor votului
 13.Uniunea bancară - raportul anual pe 2020 (dezbatere)
 14.A doua sesiune de votare
 15.Reluarea ședinței
 16.Lipsa de voință a Consiliului de a face progrese în privința mecanismului transfrontalier european (dezbatere)
 17.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 18.Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)
 19.Transferuri de credite și decizii bugetare
 20.Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 21.Depunere de documente
 22.Explicații privind votul
 23.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.02.


2. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în contextul realizării Agendei 2030
Raport referitor la rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în contextul realizării Agendei 2030 [2020/2274(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0404)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale
Raport referitor la inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale [2020/2016(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0405)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor
Raport referitor la impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor [2019/2166(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Elena Kountoura și Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0406)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași către „viziunea zero”
Raport referitor la cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 - Recomandări privind următorii pași către „Viziunea zero [2021/2014(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0407)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 11)

Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană
Raport referitor la refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană: evaluare și etapele următoare [2019/2178(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0408)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 12)

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv clorotoluron și difenoconazol
Propunere de rezoluție B9-0481/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0409)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu
Propuneri de rezoluții B9-0476/2021 și B9-0477/2021

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0476/2021

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0477/2021

Respins
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 14)

Viitorul relațiilor UE-SUA
Raport referitor viitorul relațiilor UE-SUA [2021/2038(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0410)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 15)


3. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)

Decizia Comisiei ITRE de a iniția negocieri interinstituționale a fost anunțată la 4 octombrie 2021 (punctul 6 al PV din 4.10.2021).

Întrucât nu a fost formulată nicio cerere de vot în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, comisia competentă a putut începe negocierile după expirarea termenului stabilit.


4. Soluții europene pentru creșterea prețurilor la energie pentru întreprinderi și consumatori: rolul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile și necesitatea de a combate sărăcia energetică (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Soluții europene pentru creșterea prețurilor la energie pentru întreprinderi și consumatori: rolul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile și necesitatea de a combate sărăcia energetică (2021/2904(RSP))

Kadri Simson (membră a Comisiei) și Anže Logar (Președintele în exercițiu al Consiliului) au făcut declarațiile.

Au intervenit Siegfried Mureşan, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Christophe Grudler, în numele Grupului Renew, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Joëlle Mélin, în numele Grupului ID, Beata Szydło, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului The Left, Edina Tóth, neafiliată, Markus Pieper, Dan Nica, Claudia Gamon, Jordi Solé, Markus Buchheit, Robert Roos, Sira Rego, Clara Ponsatí Obiols, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, Nicola Danti, Marie Toussaint, Georg Mayer, Grzegorz Tobiszowski, Silvia Modig, Tiziana Beghin, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Pascal Canfin, Ville Niinistö, Elena Lizzi, Jessica Stegrud, Petros Kokkalis, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Nicolás González Casares, Luis Garicano, Bas Eickhout, Filip De Man, Izabela-Helena Kloc, Marisa Matias, Kostas Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Morten Petersen, Jutta Paulus, Jaak Madison, Beata Mazurek, Giorgos Georgiou, Sara Skyttedal, Niels Fuglsang, Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Jean-Lin Lacapelle, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Paulo Rangel și Miapetra Kumpula-Natri.

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

Au intervenit Mauri Pekkarinen, Ignazio Corrao, Jörg Meuthen, Assita Kanko, Manuel Bompard, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ernest Urtasun, Rosanna Conte, Anna Zalewska, Marc Botenga, Eva Maydell, Jens Geier, Linea Søgaard-Lidell, Jakop G. Dalunde, Guido Reil, Nicola Procaccini, Gheorghe Falcă, Josianne Cutajar, Andreas Glück, Ciarán Cuffe, Sylvia Limmer, Veronika Vrecionová, Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Nils Torvalds, Sara Matthieu, Silvia Sardone, Bogdan Rzońca, Adam Jarubas, Erik Bergkvist, Emma Wiesner, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, Tomas Tobé, Romana Jerković, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss, Zdzisław Krasnodębski, François-Xavier Bellamy, Ivo Hristov, María Soraya Rodríguez Ramos, Kosma Złotowski, Dolors Montserrat, Łukasz Kohut, Valter Flego, Tom Berendsen, Cyrus Engerer, Hilde Vautmans, Traian Băsescu, Carmen Avram, Frédérique Ries, Christophe Hansen, Javi López, Ondřej Kovařík, Jörgen Warborn, Petar Vitanov, Maria Spyraki, Maria Grapini, Massimiliano Salini, Estrella Durá Ferrandis, Henna Virkkunen, Nikos Androulakis, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Barbara Thaler și Luděk Niedermayer.

Au intervenit Kadri Simson și Anže Logar.

Dezbaterea s-a încheiat.


5. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul final privind:

Viitorul relațiilor UE-SUA
Raport referitor la viitorul relațiilor UE-SUA [2021/2038(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tonino Picula (A9-0250/2021)
.

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia
Raport referitor la raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia [2020/2045(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru dezvoltare - Comisia pentru bugete. Raportori: Milan Zver, György Hölvényi și Janusz Lewandowski (A9-0255/2021);

Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE
Raport referitor la situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE [2020/2256(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Urmas Paet (A9-0234/2021);

Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate
Raport referitor la regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate [2020/2112(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Anna Fotyga (A9-0239/2021);

Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate
Raport referitor la protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate (petițiile nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 și altele) [2020/2209(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 14.45.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 19.00 (punctul 12 al PV din 6.10.2021).


6. Componența comisiilor și a delegațiilor

Grupul ID a transmis Președintelui următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

ECON: Gerolf Annemans o înlocuiește pe Francesca Donato

REGI: Isabella Adinolfi o înlocuiește pe Francesca Donato

Subcomisia pentru chestiuni fiscale : Gunnar Beck o înlocuiește pe Francesca Donato

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.

(Ședința a fost suspendată la 13.04.)


A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.01.


8. Afacerea Pandora: implicații asupra eforturilor de a combate spălarea banilor, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Afacerea Pandora: implicații asupra eforturilor de a combate spălarea banilor, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (2021/2922(RSP))

Anže Logar (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Paolo Gentiloni (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Lídia Pereira, în numele Grupului PPE, Jonás Fernández, în numele Grupului S&D, Luis Garicano, în numele Grupului Renew, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Gunnar Beck, în numele Grupului ID, Manon Aubry, în numele Grupului The Left, Sabrina Pignedoli, neafiliată, Monika Hohlmeier, Aurore Lalucq, Martin Hlaváček, Saskia Bricmont, Kateřina Konečná, Luděk Niedermayer, Biljana Borzan, Ernest Urtasun, Giorgos Georgiou, Siegfried Mureşan, Juan Fernando López Aguilar, Vlad Gheorghe, Heidi Hautala, Idoia Villanueva Ruiz, Herbert Dorfmann, Paul Tang, Marcel Kolaja, Dimitrios Papadimoulis, Eero Heinäluoma, Damien Carême, Chris MacManus, David Casa, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Bas Eickhout, Radosław Sikorski, Mikuláš Peksa, Claude Gruffat, Javier Zarzalejos, Daniel Freund, Billy Kelleher și Patryk Jaki.

Au intervenit Paolo Gentiloni și Anže Logar.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


9. Componența grupurilor politice

Francesca Donato nu mai este membră a Grupului ID și se numără printre deputații neafiliați începând de la 6 octombrie 2021.


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

10. Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită) (dezbatere)

Raport referitor la reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită) [2020/2258(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Aurore Lalucq și-a prezentat raportul.

A intervenit Paolo Gentiloni (membru al Comisiei).

Au intervenit Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, Paul Tang, în numele Grupului S&D, Gilles Boyer, în numele Grupului Renew, David Cormand, în numele Grupului Verts/ALE, Gunnar Beck, în numele Grupului ID, Eugen Jurzyca, în numele Grupului ECR, José Gusmão, în numele Grupului The Left, Enikő Győri, neafiliată, Lídia Pereira, Jonás Fernández, Hélène Laporte, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Evelyn Regner, Andżelika Anna Możdżanowska, Pedro Marques, Marek Belka și Eero Heinäluoma.

A intervenit Paolo Gentiloni.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14 al PV din 6.10.2021 (amendamente); punctul 4 al PV din 7.10.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 2 al PV din 7.10.2021 (amendamente); punctul 8 al PV din 7.10.2021 (vot final).


11. Situația planurilor de redresare din cadrul MRR transmise care așteaptă aprobarea (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Situația planurilor de redresare din cadrul MRR transmise care așteaptă aprobarea (2021/2911(RSP))

Paolo Gentiloni (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Siegfried Mureşan, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Luis Garicano, în numele Grupului Renew, Alexandra Geese, în numele Grupului Verts/ALE, Gunnar Beck, în numele Grupului ID, Bogdan Rzońca, în numele Grupului ECR, José Gusmão, în numele Grupului The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat, Andrzej Halicki, Jonás Fernández, Valérie Hayer, Gwendoline Delbos-Corfield, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Mario Furore, Jan Olbrycht, Agnes Jongerius, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Maximilian Krah și Joachim Stanisław Brudziński.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit Enikő Győri, Andrey Novakov, Marek Belka, Dragoş Pîslaru, Daniel Freund, Andrey Slabakov, Dimitrios Papadimoulis, Antoni Comín i Oliveres, Markus Pieper, Margarida Marques, Charles Goerens, Beata Szydło, Othmar Karas, Leszek Miller, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Engin Eroglu, Jadwiga Wiśniewska, Krzysztof Hetman, Alin Mituța, Isabel Benjumea Benjumea, Radan Kanev și Tomislav Sokol.

A intervenit Paolo Gentiloni.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Viitorul relațiilor UE-SUA
Raport referitor viitorul relațiilor UE-SUA [2021/2038(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tonino Picula (A9-0250/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0410)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 15)

Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia
Raport referitor la raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia [2020/2045(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru dezvoltare - Comisia pentru bugete. Raportori: Milan Zver, György Hölvényi și Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0411)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 16)

Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE
Raport referitor la situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE [2020/2256(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Urmas Paet (A9-0234/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0412)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 17)

Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate
Raport referitor la regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate [2020/2112(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENT

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0413)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 18)

Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate
Raport referitor la protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate (petițiile nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 și altele) [2020/2209(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0414)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 19)


13. Uniunea bancară - raportul anual pe 2020 (dezbatere)

Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2020 [2020/2122(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Danuta Maria Hübner și-a prezentat raportul.

A intervenit Mairead McGuinness (membră a Comisiei).

Au intervenit Lídia Pereira, în numele Grupului PPE, Costas Mavrides, în numele Grupului S&D, Piernicola Pedicini, în numele Grupului Verts/ALE, Gunnar Beck, în numele Grupului ID, Eugen Jurzyca, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului The Left, Ivan Vilibor Sinčić, neafiliat, Isabel Benjumea Benjumea, Jonás Fernández, France Jamet, Michiel Hoogeveen, Mislav Kolakušić, Tomislav Sokol, Marek Belka, Gerolf Annemans, Pedro Marques, Antonio Maria Rinaldi, Paul Tang, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira și Caroline Nagtegaal.

A intervenit Mairead McGuinness.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14 al PV din 6.10.2021 (amendamente); punctul 4 al PV din 7.10.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 2 al PV din 7.10.2021 (amendamente); punctul 8 al PV din 7.10.2021 (vot final).


14. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Uniunea bancară - raportul anual pe 2020
Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2020 [2020/2122(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021);

Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită)
Raport referitor la reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită) [2020/2258(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Aurore Lalucq (A9-0245/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia
Raport referitor la raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia [2020/2045(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru dezvoltare - Comisia pentru bugete. Raportori: Milan Zver, György Hölvényi și Janusz Lewandowski (A9-0255/2021);

Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE
Raport referitor la situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE [2020/2256(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Urmas Paet (A9-0234/2021);

Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate
Raport referitor la regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate [2020/2112(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Anna Fotyga (A9-0239/2021);

Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate
Raport referitor la protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate (petițiile nr. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 și altele) [2020/2209(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 21.45.

S-a trecut la vot.

Rezultatele votului vor fi anunțate mâine, 7 octombrie 2021 la 9.00 (punctul 2 al PV din 7.10.2021)

(Ședința a fost suspendată la 20.02.)


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

15. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 20.32.


16. Lipsa de voință a Consiliului de a face progrese în privința mecanismului transfrontalier european (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000061/2021 adresată de Younous Omarjee, în numele REGI, Consiliului: Lipsa de voință a Consiliului de a face progrese în dosarul mecanismului transfrontalier european (B9-0037/2021)

Krzysztof Hetman (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea.

Anže Logar (Președintele în exercițiu al Consiliului) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Tom Berendsen, în numele Grupului PPE, Corina Crețu, în numele Grupului S&D, Sandro Gozi, în numele Grupului Renew, Ciarán Cuffe, în numele Grupului Verts/ALE, Elżbieta Kruk, în numele Grupului ECR, José Gusmão, în numele Grupului The Left, Andrey Novakov, Nacho Sánchez Amor, Vlad-Marius Botoş, Niklas Nienaß, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Anne Sander, Vera Tax, Tomislav Sokol, Łukasz Kohut și Stanislav Polčák.

A intervenit Anže Logar.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice (2021/2905(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului The Left, referitoare la situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice (B9-0501/2021);

- Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Hannah Neumann, Yannick Jadot, Henrike Hahn, Jordi Solé și Mounir Satouri, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice (B9-0502/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice (B9-0503/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques și Evin Incir, în numele Grupului S&D, referitoare la situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice (B9-504/2021);

- Željana Zovko, Loránt Vincze, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Stanislav Polčák, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White și Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, referitoare la situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice (B9-0505/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, referitoare la situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice (B9-0506/2021).

II.   Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda (2021/2906(RSP))

- Marisa Matias, în numele Grupului The Left, referitoare la cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda (B9-0500/2021);

- Dominique Bilde, în numele Grupului ID, referitoare la cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda (B9-0507/2021);

- Jordi Solé, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao și Piernicola Pedicini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda (B9-0508/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Dragoş Tudorache, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda (B9-0509/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques și Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, referitoare la cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda (B9-0510/2021);

- Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos și Antonio López Istúriz White, în numele Grupului PPE, referitoare la cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda (B9-0513/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Ladislav Ilčić și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, referitoare la cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda (B9-0514/2021).

III.   Legea privind avortul din Texas, SUA (2021/2910(RSP))

- Marisa Matias, în numele Grupului The Left, referitoare la legea privind avortul din Texas, SUA (B9-0490/2021);

- Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Daniel Freund, Marie Toussaint, Ignazio Corrao, Pierrette Herzberger-Fofana, Grace O'Sullivan, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Francisco Guerreiro, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Monika Vana, Terry Reintke, Rosa D'Amato, Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Eleonora Evi, Henrike Hahn, Thomas Waitz, Saskia Bricmont, Jordi Solé și Sarah Wiener, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la legea privind avortul din Texas, SUA (B9-0491/2021);

- Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la legea privind avortul din Texas, SUA (B9-0497/2021);

- Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon și Predrag Fred Matić, în numele Grupului S&D, referitoare la legea privind avortul din Texas, SUA (B9-0498/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski și Ladislav Ilčić, în numele Grupului ECR, referitoare la legea privind avortul din Texas, SUA (B9-0499/2021).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 171 din Regulamentul de procedură.


18. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind implementarea actualizărilor pentru statisticile anuale, lunare și lunare pe termen scurt din domeniul energiei (D075376/01 - 2021/2894(RPS) - termen: 22 decembrie 2021)
retrimis comisiei competente: ITRE;

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de acequinocil, Bacillus subtilis tulpina IAB/BS03, emamectin, flutolanil și imazamox din sau de pe anumite produse (D075547/02 - 2021/2898(RPS) - termen: 28 noiembrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI.


19. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 31 alineatul (1) și alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 16/2021, DEC 17/2021 și DEC 18/2021 – Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 31 alineatul (6) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a hotărât să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 16/2021 și DEC 18/2021 – Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 32 alineatul (2) și cu articolul 31 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a hotărât să aprobe transferul de credite al Comisiei Europene DEC 17/2021 - Secțiunea III - Comisia.


20. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme detaliate privind funcționarea registrului central de raportare și statistici (C(2021)04982 - 2021/2919(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/818 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme detaliate privind funcționarea registrului central de raportare și statistici (C(2021)04983 - 2021/2920(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește determinarea cazurilor în care datele de identitate pot fi considerate aceleași sau similare în scopul detectării identităților multiple (C(2021)05056 - 2021/2913(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/818 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește determinarea cazurilor în care datele de identitate pot fi considerate aceleași sau similare în scopul detectării identităților multiple (C(2021)05057 - 2021/2912(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului prin înființarea unui laborator de referință al Uniunii Europene pentru virusul febrei Văii de Rift (C(2021)06673 - 2021/2889(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 17 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

aviz: AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/2122 în ceea ce privește anumite categorii de produse care prezintă un risc mic, produse care fac parte din bagajele personale ale pasagerilor și animale de companie exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, precum și de modificare a Regulamentului delegat respectiv și a Regulamentului delegat (UE) 2019/2074 în ceea ce privește trimiterile la anumite acte legislative abrogate (C(2021)06723 - 2021/2891(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

aviz: AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/2035 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și normele pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație (C(2021)06725 - 2021/2890(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

aviz: ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează ajustările coeficienților aplicabili factorului K „fluxul zilnic de tranzacționare” (C(2021)06731 - 2021/2892(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează metodele de măsurare a factorilor K menționate la articolul 15 din regulamentul respectiv (C(2021)06739 - 2021/2893(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 22 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cuantumul marjei totale pentru calcularea factorului K aferent „marjei de compensare date” (K-CMG) (C(2021)06776 - 2021/2896(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 24 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează noțiunea de „conturi separate” pentru a asigura protecția fondurilor clienților în caz de faliment al unei firme de investiții (C(2021)06807 - 2021/2897(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 24 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajustarea pragului relevant pentru notificarea pozițiilor scurte nete semnificative pe acțiuni (C(2021)06815 - 2021/2899(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 27 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune (C(2021)06924 - 2021/2915(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: INTA

aviz: ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2021)06929 - 2021/2914(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegal al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2021/1529 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea anumitor obiective specifice și priorități tematice pentru asistență în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) (C(2021)07016 - 2021/2921(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 1 octombrie 2021

retrimis comisiei competente: AFET

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența (C(2021)08800 - 2021/2900(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 28 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: BUDG, ECON

aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin definirea unei metodologii de raportare a cheltuielilor sociale (C(2021)08801 - 2021/2901(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 28 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: BUDG, ECON

aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile tehnice pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice și demersale din Marea Celtică, Marea Irlandei și vestul Scoției C(2021)06042 - 2021/2846(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 23 august 2021

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni suplimentare la solicitarea Parlamentului

retrimis comisiei competente: PECH


21. Depunere de documente

A fost depus următorul document:

- Propunere de transfer de credite DEC 20/2021 - secțiunea III - Comisia Europeană (N9-0059/2021 - C9-0370/2021 - 2021/2190(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


22. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


23. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 698.067/OJJE).


25. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 21.45.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat

Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 2 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate