Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 183kPDF 296kWORD 85k
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ***I (συζήτηση)
 4.Πρώτη ψηφοφορία
 5.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ***I (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
6.1.H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων
  
6.2.Η υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα
  
6.3.Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Δεύτερη ψηφοφορία
 11.Σύνθεση του Σώματος
 12.Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (άρθρο 63 του Κανονισμού)
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 15.Αιτιολογήσεις ψήφου
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 19.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 40 του Κανονισμού)
 20.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 21.Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)
 22.Τροποποίηση τίτλων εκθέσεων πρωτοβουλίας
 23.Αναφορές
 24.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 25.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 27.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – ετήσια έκθεση για το 2020 [2020/2122(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0415)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»)
Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας») [2020/2258(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0416)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία
Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία [2020/2045(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Milan Zver, György Hölvényi και Janusz Lewandowski (A9-0255/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0411)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ [2020/2256(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Urmas Paet (A9-0234/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0412)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας
Έκθεση σχετικά με την Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας [2020/2112(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0413)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν
Έκθεση σχετικά με την προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν (αναφορές αριθ. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 και άλλες) [2020/2209(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0414)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)


3. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 [COM(2016)0271 - C8-0174/2016- 2016/0131(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Η Elena Yoncheva παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Στέλλα Κυριακίδου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Júlia Donáth, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Damian Boeselager, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη (ο Πρόεδρος δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς), Juan Ignacio Zoido Álvarez, Cyrus Engerer, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Jan-Christoph Oetjen και Diana Riba i Giner.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021)


4. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – ετήσια έκθεση για το 2020 [2020/2122(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021

Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»)
Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας») [2020/2258(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Aurore Lalucq (A9-0245/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, αντικαθιστώντας τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021 και B9-0506/2021, από τους Željana Zovko, Loránt Vincze, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Christian Sagartz, Tomáš Zdechovský, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Janina Ochojska, Antonio López-Istúriz White και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrea Cozzolino, Pedro Marques και Evin Incir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Svenja Hahn, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Eugen Jurzyca, Jan Zahradil, Adam Bielan, Alexandr Vondra και Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων (2021/2905(RSP)) (RC-B9-0502/2021

Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, αντικαθιστώντας τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021 και B9-0498/2021, από τους Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon και Predrag Fred Matić, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, Monika Vana, Grace O’Sullivan, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Sylwia Spurek και Saskia Bricmont, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με τον νόμο για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ (2021/2910(RSP)) (RC-B9-0490/2021

Η κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, αντικαθιστώντας τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0482/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021 και B9-0494/2021, από τους Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima, Aušra Maldeikienė και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques, Tonino Picula και Robert Biedroń, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Veronika Vrecionová και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους (2021/2881(RSP)) (RC-B9-0482/2021

Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, αντικαθιστώντας τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0484/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021, B9-0493/2021 και B9-0495/2021, από τους Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, György Hölvényi και Janina Ochojska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka και Nicolae Ştefănuță, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Beata Kempa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Ladislav Ilčić, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Εμμανουήλ Φράγκο, Witold Jan Waszczykowski, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι (2021/2902(RSP)) (RC-B9-0484/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 11.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 13.00 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021).


5. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ***I (συνέχεια της συζήτησης)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 [COM(2016)0271 - C8-0174/2016- 2016/0131(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021)

Παρεμβαίνουν οι Annalisa Tardino, Joachim Stanisław Brudziński, Sira Rego (ο Πρόεδρος δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς), Milan Uhrík, Salvatore De Meo, Sylvie Guillaume, Damien Carême, Nicolaus Fest, Ladislav Ilčić, Κώστας Παπαδάκης, Lena Düpont, Isabel Santos, Pierrette Herzberger-Fofana, Tom Vandendriessche, Clara Ponsatí Obiols και Pernille Weiss.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Łukasz Kohut, Silvia Sardone, Tom Vandenkendelaere, Gianantonio Da Re, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Bernhard Zimniok, Tomislav Sokol και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν οι Στέλλα Κυριακίδου (Μέλος της Επιτροπής) και Elena Yoncheva.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2021)


6.1. H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0501/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021 και B9-0506/2021 (2021/2905(RSP))

Οι Loránt Vincze, Evin Incir, Urmas Paet, Heidi Hautala, Anna Fotyga και Miguel Urbán Crespo παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Svenja Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Silvia Sardone, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ádám Kósa, μη εγγεγραμμένος, Seán Kelly, Jytte Guteland, Bernard Guetta, Bert-Jan Ruissen, Dita Charanzová, Adam Bielan, Elżbieta Kruk και Izabela-Helena Kloc.

Παρεμβαίνει η Στέλλα Κυριακίδου (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τροπολογίεςσημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τελική ψηφοφορία).


6.2. Η υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021, B9-0513/2021 και B9-0514/2021 (2021/2906(RSP))

Οι Tom Vandenkendelaere, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Jordi Solé, Assita Kanko, Marisa Matias και Dominique Bilde παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maria Arena και Andrea Cozzolino.

Παρεμβαίνει η Στέλλα Κυριακίδου (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021.

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021


6.3. Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021 και B9-0499/2021 (2021/2910(RSP))

Οι Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Marisa Matias και Ryszard Czarnecki παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Noichl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nicolae Ştefănuță, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, και Margarita de la Pisa Carrión, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Evelyn Regner, María Soraya Rodríguez Ramos, Ernest Urtasun, Patryk Jaki, Leila Chaibi, Maria Arena, Irène Tolleret, Cristian Terheş, Sandra Pereira, Evin Incir, Karin Karlsbro, Clare Daly, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Isabel Santos, Abir Al-Sahlani, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques και Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει η Στέλλα Κυριακίδου (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τροπολογίεςσημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021 (τελική ψηφοφορία).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.42.)


7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.00.


8. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – ετήσια έκθεση για το 2020 [2020/2122(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0415)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»)
Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας») [2020/2258(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0416)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0502/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0417)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0490/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0419)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

Η κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0482/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0420)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 25)

Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0484/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0421)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.03.)


9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.45.


10. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0502/2021·

Η υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, αντικαθιστώντας τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0500/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021, B9-0513/2021 και B9-0514/2021, από τους Tom Vandenkendelaere, Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, David Lega, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Christian Sagartz, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Paulo Rangel, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Jiří Pospíšil, Janina Ochojska, Tomáš Zdechovský, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrea Cozzolino, Pedro Marques και Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Jan Zahradil, Adam Bielan και Alexandr Vondra, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα (2021/2906(RSP)) (RC-B9-0500/2021

Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0490/2021·

Η κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0482/2021·

Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0484/2021.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 16.30 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2021).


11. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές γνωστοποίησαν ότι ο Sven Schulze διορίστηκε μέλος της περιφερειακής κυβέρνησης της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το εν λόγω αξίωμα είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από τις 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές.


12. Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (άρθρο 63 του Κανονισμού)

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όπως αναγγέλθηκε με βάση το άρθρο 63 παράγραφος 1 του Κανονισμού:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - Καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 (09722/1/2021 - COM(2021)0617 - C9-0371/2021 - 2016/0107(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON, JURI

Η προθεσμία τριών μηνών που προβλέπεται από το άρθρο 294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οποία διαθέτει το Κοινοβούλιο για να εγκρίνει τη θέση του ξεκινά επομένως από την αυριανή ημέρα, 8η Οκτωβρίου 2021.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.47.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

13. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 16.30.


14. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0502/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0417)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0501/2021 καταπίπτει.)

Η υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0500/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0418)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 23)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0507/2021 καταπίπτει.)

Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0490/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0419)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0499/2021 καταπίπτει.)

Η κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0482/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0420)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 25)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0483/2021 και B9-0496/2021 καταπίπτουν.)

Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0484/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0421)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0486/2021 καταπίπτει.)


15. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


16. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


17. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του ενωσιακού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2021)0563 - C9-0362/2021 - 2021/0213(CNS))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, TRAN, PECH, JURI (άρθρο 110 του Κανονισμού)

- Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας, δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (06102/2021 - C9-0376/2021 - 2021/0029(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: ITRE, AGRI, PECH

2) από τους βουλευτές

- Margarita de la Pisa Carrión. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποστήριξη των αναγκών φροντίδας για άτομα που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους (B9-0419/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εξαγωγές ξυλείας προς την Κίνα (B9-0420/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Jean-Paul Garraud. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημογραφική μείωση, τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων και τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B9-0421/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Carlo Fidanza, Alessandro Panza, Nicola Procaccini, Antonio Maria Rinaldi, Vincenzo Sofo και Isabella Tovaglieri. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό του αντικτύπου των χερσαίων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε γεωργικές εκτάσεις (B9-0422/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, AGRI

- Alessandra Basso, Mara Bizzotto, Anna Bonfrisco, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Elena Lizzi, Stefania Zambelli και Marco Zanni. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με ένα ολοκληρωμένο κοινό σχέδιο δράσης για το Αφγανιστάν (B9-0423/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Viktor Uspaskich. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με το ψηφιακό πιστοποιητικό και τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19 (B9-0430/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδοτεί ΜΚΟ που συνεργούν με διακινητές και κατηγορούνται για διευκόλυνση ή ενθάρρυνση της παράνομης μετανάστευσης (B9-0471/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συνεργασία με το Πακιστάν στο πλαίσιο της εκ νέου ανάληψης εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν (B9-0472/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE


18. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 47 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 9 Σεπτεμβρίου 2021)

επιτροπή JURI

- Ψηφιοποίηση και διοικητικό δίκαιο (2021/2161(INL))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 9 Σεπτεμβρίου 2021)

επιτροπή FEMM

- Η φτώχεια των γυναικών στην Ευρώπη (2021/2170(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή PECH

- Τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής και μελλοντικές προοπτικές (2021/2169(INI))

- Εφαρμογή του άρθρου 17 του κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική (2021/2168(INI))

επιτροπή PETI

- Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2020 (2021/2167(INI))

επιτροπή JURI

- Βελτίωση της νομοθεσίας: συνένωση δυνάμεων για τη θέσπιση καλύτερων νόμων (2021/2166(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, PETI)

επιτροπή EMPL

- Νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία μετά το 2020 (συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης προστασίας των εργαζομένων από την έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες, το άγχος στην εργασία και τους τραυματισμούς που οφείλονται σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις) (2021/2165(INI))

επιτροπή DEVE

- Συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη (2021/2164(INI))

- Νέες κατευθύνσεις για την ανθρωπιστική δράση της ΕΕ (2021/2163(INI))

επιτροπές BUDG/CONT

- Η επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 (2021/2162(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 30 Σεπτεμβρίου 2021)

επιτροπή PECH

- Προσπάθειες για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ: μελλοντική πορεία (2021/2189(INI))

- Προς μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ: ο ρόλος των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (2021/2188(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, TRAN)

επιτροπή AFET

- Η πρόσβαση στο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα - εξωτερική διάσταση (2021/2187(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE (άρθρο 57 του Κανονισμού))

- Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2021 (2021/2183(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

- Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας - ετήσια έκθεση 2021 (2021/2182(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

- Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση 2021 (2021/2181(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

επιτροπή LIBE

- Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020 και το 2021 (2021/2186(INI))
(γνωμοδότηση: PETI)

- Έκθεση της Επιτροπής του 2021 για το κράτος δικαίου (2021/2180(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, CONT (άρθρο 57 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού), AFCO, PETI)

επιτροπή ECON

- Πολιτική ανταγωνισμού - ετήσια έκθεση 2021 (2021/2185(INI))
(γνωμοδότηση: IMCO)

- Τραπεζική Ένωση – ετήσια έκθεση 2021 (2021/2184(INI))

επιτροπή EMPL

- Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία (2021/2179(INI))
(γνωμοδότηση: REGI)

επιτροπή INTA

- Το μέλλον των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Αφρικής (2021/2178(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, AGRI)

- Μελλοντική εμπορική και επενδυτική συνεργασία ΕΕ-Ινδίας (2021/2177(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI)

- Το μέλλον της πολιτικής διεθνών επενδύσεων της ΕΕ (2021/2176(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)


19. Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 40 του Κανονισμού)

επιτροπή AGRI

- Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI, JURI (άρθρο 40 του Κανονισμού)


20. Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 9 Σεπτεμβρίου 2021)

επιτροπή FEMM

- Η φτώχεια των γυναικών στην Ευρώπη (2021/2170(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 30 Σεπτεμβρίου 2021)

επιτροπή AFET

- Η πρόσβαση στο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα - εξωτερική διάσταση (2021/2187(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή LIBE

- Έκθεση της Επιτροπής του 2021 για το κράτος δικαίου (2021/2180(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, CONT (άρθρο 57 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού), AFCO, PETI)


21. Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 9 Σεπτεμβρίου 2021)

- Η επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 (2021/2162(INI))
επιτροπές: BUDG, CONT (άρθρο 58 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: AGRI)


22. Τροποποίηση τίτλων εκθέσεων πρωτοβουλίας

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 9 Σεπτεμβρίου 2021)

επιτροπές CULT/EMPL

Νέος τίτλος: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης: μια κοινή, ολιστική προσέγγιση (2020/2243(INI))


23. Αναφορές

Οι αναφορές αριθ. 0946-21 έως 1046-21 καταχωρίστηκαν στο γενικό πρωτόκολλο στις 4 Οκτωβρίου 2021 και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού.


24. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου 2021 θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


25. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 18 Οκτωβρίου 2021 έως τις 21 Οκτωβρίου 2021.


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 16.32.


27. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buschmann Martin, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Dlabajová Martina, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Κύρτσος Γεώργιος, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Νικολάου-Αλαβάνος Λευτέρης, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zver Milan

Δικαιολογημένα απόντες:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου