Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2903(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0523/2021

Συζήτηση :

PV 19/10/2021 - 8
CRE 19/10/2021 - 8

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2021 - 10
PV 21/10/2021 - 16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0440

Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

8. Η κατάσταση στην Τυνησία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στην Τυνησία (2021/2903(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Salima Yenbou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Francisco José Millán Mon, Andrea Cozzolino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Gilles Lebreton, Vincenzo Sofo, Željana Zovko, Tonino Picula και Margarida Marques.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία (2021/2903(RSP)) (B9-0523/2021

- Salima Yenbou, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Francisco Guerreiro και Alviina Alametsä, Saskia Bricmont, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία (2021/2903(RSP)) (B9-0524/2021

- Frédérique Ries, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen και Nicolae Ştefănuță, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία (2021/2903(RSP)) (B9-0525/2021

- Pedro Marques και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία (2021/2903(RSP)) (B9-0526/2021

- Michael Gahler, David McAllister και Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία (2021/2903(RSP)) (B9-0528/2021

- Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Eugen Jurzyca, Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία (2021/2903(RSP)) (B9-0529/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021 (τροπολογίεςσημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου