Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Сряда, 20 октомври 2021 г. - Страсбург

13. Първа годишнина от фактическата забрана на абортите в Полша (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Първа годишнина от фактическата забрана на абортите в Полша (2021/2925(RSP))

Anže Logar (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, от името на групата PPE, Predrag Fred Matić, от името на групата S&D, Karen Melchior, от името на групата Renew, Sylwia Spurek, от името на групата Verts/ALE, Nicolaus Fest, от името на групата ID, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Malin Björk, от името на групата The Left, Balázs Hidvéghi, независим член на ЕП, Nathalie Colin-Oesterlé, Robert Biedroń (председателят припомни разпоредбите на член 10, параграф 3 от Правилника за дейността), Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Chrysoula Zacharopoulou и Róża Thun und Hohenstein.

Изказаха се Helena Dalli и Anže Logar.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност