Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

13. Ένας χρόνος από τη de facto απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ένας χρόνος από τη de facto απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία (2021/2925(RSP))

Οι Anže Logar (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Predrag Fred Matić, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karen Melchior, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sylwia Spurek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicolaus Fest, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Balázs Hidvéghi, μη εγγεγραμμένος, Nathalie Colin-Oesterlé, Robert Biedroń (η Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 του Κανονισμού), Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Chrysoula Zacharopoulou και Róża Thun und Hohenstein.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli και Anže Logar.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου