Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

14. Αύξηση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Αύξηση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (2021/2909(RSP))

Η Mairead McGuinness (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eero Heinäluoma, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Mikuláš Peksa, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Antonio Maria Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Claude Gruffat, Gunnar Beck, Javier Zarzalejos, Paul Tang, Ralf Seekatz, Tsvetelina Penkova, Emil Radev και Angelika Winzig.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Frances Fitzgerald και Othmar Karas.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου