Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

19. Δεύτερη ψηφοφορία
CRE

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Κοινές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)˙

Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Dolors Montserrat, εξ ονόματος της επιτροπής PETI, σχετικά με τη διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 (2021/2678(RSP)) (B9-0519/2021

- Markus Buchheit, Jaak Madison, Joachim Kuhs et Sylvia Limmer, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τη διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 (2021/2678(RSP)) (B9-0520/2021).

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021).
Πρόταση ψηφίσματος B9-0519/2021˙

Μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου
Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου [2021/2006(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Μαρία Σπυράκη (A9-0277/2021

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στη Γλασκόβη του Ηνωμένου Βασιλείου (COP26)
Πρόταση ψηφίσματος B9-0521/2021.

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Πολιτικές σχέσεις και συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις πολιτικές σχέσεις και την συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν [2021/2041(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charlie Weimers (A9-0265/2021

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 - όλα τα τμήματα
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου που αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Karlo Ressler και Damian Boeselager (A9-0281/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο, 21 Οκτωβρίου 2021 στις 8.30 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.01.)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου