Märksõnaregister 
Protokoll
XML 150kPDF 273kWORD 77k
Kolmapäev, 20. oktoober 2021 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 4.Euroopa Ülemkogu 21.–22. oktoobri 2021. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 5.ÜRO kliimamuutuste konverents Ühendkuningriigis Glasgows (COP26) (arutelu)
 6.Esimene hääletusvoor
 7.ÜRO kliimamuutuste konverents Ühendkuningriigis Glasgows (COP26) (arutelu jätkamine)
 8.Istungi jätkamine
 9.2021. aasta Sahharovi auhind (auhinna saaja teatavaks tegemine)
 10.Paremäärmusluse ja rassismi tõus Euroopas (hiljutiste Rooma sündmuste valguses) (arutelu)
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 12.Metaaniheite vähendamise ELi strateegia (arutelu)
 13.Poola de facto abordikeelu esimene aastapäev (arutelu)
 14.Suuremad jõupingutused rahapesuga võitlemiseks (arutelu)
 15.30. ja 31. oktoobril Roomas G20 tippkohtumisel vastu võetavad ülemaailmsed maksulepingud (arutelu)
 16.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 17.30. ja 31. oktoobril Roomas G20 tippkohtumisel vastu võetavad ülemaailmsed maksulepingud (arutelu jätkamine)
 18.Istungi jätkamine
 19.Teine hääletusvoor
 20.Istungi jätkamine
 21.Migrantide tagasitõrjumine ELi välispiiril (arutelu)
 22.Humanitaarolukord Haitis pärast hiljutisi maavärinaid (arutelu)
 23.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 24.Esitatud dokumendid
 25.Selgitused hääletuse kohta
 26.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

ELi ja Taiwani poliitilised suhted ja koostöö
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Taiwani suhete ja koostöö kohta [2021/2041(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Charlie Weimers (A9-0265/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0265)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)

Strateegia „Talust taldrikule“
Raport strateegia „Talust taldrikule“ kohta õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks [2020/2260(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöörid: Anja Hazekamp ja Herbert Dorfmann (A9-0271/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0425)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)

Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2021. aastal
Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta 2021. aastal [2021/2062(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Lina Gálvez Muñoz (A9-0274/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0426)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)

Töötajate kaitsmine asbesti eest
Raport soovitustega komisjonile töötajate kaitsmise kohta asbesti eest [2019/2182(INL)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Nikolaj Villumsen (A9-0275/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0427)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

Euroopa meedia digikümnendil
Raport Euroopa meedia kohta digikümnendil: tegevuskava taastumise ja ümberkujundamise toetamiseks [2021/2017(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Dace Melbārde (A9-0278/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0428)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

Solidaarsusfondist eraldatud ELi raha kasutamise tulemuslikkus liikmesriikides looduskatastroofide korral
Raport solidaarsusfondist eraldatud ELi raha kasutamise tulemuslikkuse kohta liikmesriikides looduskatastroofide korral [2020/2127(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Corina Crețu (A9-0273/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0429)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)

Kunstnike olukord ja ELi kultuurielu taastumine
Raport kunstnike olukorra ja ELi kultuurielu taastumise kohta [2020/2261(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Monica Semedo (A9-0283/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0430)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)


3. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)

AGRI,- IMCO-, LIBE-, ITRE- ja JURI-komisjonide otsustest alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi anti teada 18. oktoobril 2021 (18.10.2021 protokollipunkt 8).

Fraktsioonid Verts/ALE ja The Left esitasid kodukorra artikli 71 lõike 2 alusel kaks taotlust panna hääletusele LIBE-komisjoni järgmised otsused:

- Määruse (EL) 2016/794 muutmine selles osas, mis puudutab Europoli ja eraõiguslike isikute koostööd, Europolis isikuandmete töötlemist kriminaaluurimiste toetamiseks ning Europoli rolli teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (2020/0349(COD));

- Määruse (EL) 2018/1862 (milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös) muutmine Europoli poolt hoiatusteadete sisestamise osas (2020/0350(COD)).

Hääletus toimub järgmise päeva, 21. oktoobri 2021 esimese hääletusvooru ajal kell 9.45–11.00.

Kuna teiste otsuste kohta ei esitatud ühtegi muud kodukorra artikli 71 lõike 2 kohast taotlust, võisid vastutavad komisjonid alustada pärast kehtestatud tähtaja lõppu läbirääkimisi.


4. Euroopa Ülemkogu 21.–22. oktoobri 2021. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 21.–22. oktoobri 2021. aasta kohtumise ettevalmistamine (2021/2888(RSP))

Anže Logar (nõukogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Stéphane Séjourné fraktsiooni Renew nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni The Left nimel, Antoni Comín i Oliveres (fraktsioonilise kuuluvuseta), Siegfried Mureşan, Ismail Ertug, Luis Garicano, Jordi Solé, Jérôme Rivière, Beata Szydło, Pernando Barrena Arza, Kinga Gál, Dolors Montserrat, Heléne Fritzon, Ilhan Kyuchyuk, Harald Vilimsky, Johan Van Overtveldt, Chris MacManus, Ivan Vilibor Sinčić, François-Xavier Bellamy, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Joachim Kuhs, Robert Roos, Mario Furore, Luděk Niedermayer, Brando Benifei, Isabella Tovaglieri, Geert Bourgeois, Mislav Kolakušić, Benoît Lutgen, Jens Geier, Anna Fotyga, Karlo Ressler, Robert Biedroń, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Cristian-Silviu Buşoi, Victor Negrescu, Anna Zalewska, Patrizia Toia, Andreas Schieder ja Tanja Fajon.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Anže Logar.

Isikliku avaldusega võtsid sõna Antoni Comín i Oliveres ja Luis Garicano.

Arutelu lõpetati.


5. ÜRO kliimamuutuste konverents Ühendkuningriigis Glasgows (COP26) (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000065/2021, mille esitas(id) Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska ja Petros Kokkalis ENVI-komisjoni nimel nõukogule: 2021. aastal Ühendkuningriigis Glasgow’s toimuv ÜRO kliimamuutuste konverents (COP26) (B9-0039/2021)

Suuliselt vastatav küsimus O-000066/2021, mille esitas(id) Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska ja Petros Kokkalis ENVI-komisjoni nimel komisjonile: 2021. aastal Ühendkuningriigis Glasgow’s toimuv ÜRO kliimamuutuste konverents (COP26) (B9-0040/2021)

Bas Eickhout esitas küsimused ENVI-komisjoni nimel.

Anže Logar (nõukogu eesistuja) ja Virginijus Sinkevičius (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

Sõna võtsid Lídia Pereira fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Nils Torvalds fraktsiooni Renew nimel, Pär Holmgren fraktsiooni Verts/ALE nimel, Silvia Sardone fraktsiooni ID nimel, Anna Zalewska fraktsiooni ECR nimel, Petros Kokkalis fraktsiooni The Left nimel, Edina Tóth (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Mohammed Chahim, Morten Petersen, Yannick Jadot, Paolo Borchia, Alexandr Vondra, Silvia Modig, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Hildegard Bentele, Jytte Guteland, Nicolae Ştefănuță, Jutta Paulus, Aurélia Beigneux, Grzegorz Tobiszowski, Idoia Villanueva Ruiz, Márton Gyöngyösi, Jessica Polfjärd, Simona Bonafè, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Christophe Hansen, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Marco Dreosto, Pernille Weiss, Niels Fuglsang, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Maria da Graça Carvalho, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Sara Matthieu ja Cristian-Silviu Buşoi.

(Arutelu jätk: 20.10.2021 protokollipunkt 7)


6. Esimene hääletusvoor

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod;

Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve – kõik jaod
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekti kohta [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Karlo Ressler ja Damian Boeselager (A9-0281/2021).

Hääletuse lõpp kell 14.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 19.00 (20.10.2021 protokollipunkt 16).


7. ÜRO kliimamuutuste konverents Ühendkuningriigis Glasgows (COP26) (arutelu jätkamine)

Suuliselt vastatav küsimus O-000065/2021, mille esitas(id) Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska ja Petros Kokkalis ENVI-komisjoni nimel nõukogule: 2021. aastal Ühendkuningriigis Glasgow’s toimuv ÜRO kliimamuutuste konverents (COP26) (B9-0039/2021)

Suuliselt vastatav küsimus O-000066/2021, mille esitas(id) Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska ja Petros Kokkalis ENVI-komisjoni nimel komisjonile: 2021. aastal Ühendkuningriigis Glasgow’s toimuv ÜRO kliimamuutuste konverents (COP26) (B9-0040/2021)

(Arutelu algus: 20.10.2021 protokollipunkt 5)

Sõna võtsid Miapetra Kumpula-Natri, Charles Goerens, Margrete Auken, Daniel Buda, Romana Jerković, Ulrike Müller, Ciarán Cuffe, Željana Zovko, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Evi, Agnès Evren, Karin Karlsbro, Karima Delli, Seán Kelly, Valter Flego, Maria Spyraki ja Barry Andrews.

Sõna võtsid Virginijus Sinkevičius (komisjoni liige) ja Anže Logar (nõukogu eesistuja).

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Catherine Griset ja Petros Kokkalis ENVI-komisjoni nimel 2021. aastal Ühendkuningriigis Glasgow’s toimuva ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP26) kohta (2021/2667(RSP)) (B9-0521/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.10.2021 protokollipunkt 19 (muudatusettepanekud); 21.10.2021 protokollipunkt 5 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 21.10.2021 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud); 21.10.2021 protokollipunkt 10 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell 13.34.)


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.05.


9. 2021. aasta Sahharovi auhind (auhinna saaja teatavaks tegemine)

Juhataja andis teada, et esimeeste konverents otsustas anda 2021. aasta Sahharovi auhinna korruptsioonivastasele aktivistile Aleksei Navalnõile.

Juhataja nõudis parlamendi nimel tema viivitamatut ja tingimusteta vabastamist.

Juhataja tuletas samuti meelde parlamendi toetust Afganistani naistele, kes võitlevad võrdõiguslikkuse ja inimõiguste eest oma riigis.


10. Paremäärmusluse ja rassismi tõus Euroopas (hiljutiste Rooma sündmuste valguses) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Paremäärmusluse ja rassismi tõus Euroopas (hiljutiste Rooma sündmuste valguses) (2021/2933(RSP))

Anže Logar (nõukogu eesistuja) ja Helena Dalli (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

Sõna võtsid Javier Zarzalejos fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, Nicola Danti fraktsiooni Renew nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paolo Borchia fraktsiooni ID nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Marc Botenga fraktsiooni The Left nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Pollák, Marek Belka, Sandro Gozi, Alice Kuhnke, Jean-Lin Lacapelle, Nicola Procaccini, Sira Rego, Laura Ferrara, Tomáš Zdechovský, Simona Bonafè, Romeo Franz, Simona Baldassarre, Konstantinos Arvanitis, Miroslav Radačovský, Evin Incir, Salima Yenbou (juhataja tuletas meelde kodukorra artikli 10 lõike 3 sätteid), Filip De Man, Enikő Győri, Dietmar Köster, Pierrette Herzberger-Fofana, Nicolaus Fest ja Massimiliano Smeriglio.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Anže Logar.

Arutelu lõpetati.


11. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed edastasid presidendile järgmise otsuse, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon: Laura Ferrara asemel Andrea Bocskor

Otsus jõustus selle teatavakstegemise päeval.


12. Metaaniheite vähendamise ELi strateegia (arutelu)

Raport metaaniheite vähendamise ELi strateegia kohta [2021/2006(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

Maria Spyraki tutvustas raportit.

Sõna võtsid Cristian-Silviu Buşoi (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja) ja Asger Christensen (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Kadri Simson (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Marcos Ros Sempere fraktsiooni S&D nimel, Martin Hojsík fraktsiooni Renew nimel, Jutta Paulus fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sylvia Limmer fraktsiooni ID nimel, Anna Zalewska fraktsiooni ECR nimel, Mick Wallace fraktsiooni The Left nimel, Colm Markey, Nicolás González Casares, Mauri Pekkarinen, Herbert Dorfmann, Tiemo Wölken, Elena Lizzi, Norbert Lins ja Liudas Mažylis.

Sõna võtsid Kadri Simson ja Maria Spyraki.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.10.2021 protokollipunkt 19 (muudatusettepanekud); 21.10.2021 protokollipunkt 5 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 21.10.2021 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud); 21.10.2021 protokollipunkt 10 (lõpphääletus).


13. Poola de facto abordikeelu esimene aastapäev (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Poola de facto abordikeelu esimene aastapäev (2021/2925(RSP))

Anže Logar (nõukogu eesistuja) ja Helena Dalli (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel, Predrag Fred Matić fraktsiooni S&D nimel, Karen Melchior fraktsiooni Renew nimel, Sylwia Spurek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicolaus Fest fraktsiooni ID nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Malin Björk fraktsiooni The Left nimel, Balázs Hidvéghi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Nathalie Colin-Oesterlé, Robert Biedroń (juhataja tuletas meelde kodukorra artikli 10 lõike 3 sätteid), Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Chrysoula Zacharopoulou ja Róża Thun und Hohenstein.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Anže Logar.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


14. Suuremad jõupingutused rahapesuga võitlemiseks (arutelu)

Komisjoni avaldus: Suuremad jõupingutused rahapesuga võitlemiseks (2021/2909(RSP))

Mairead McGuinness (komisjoni liige) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Eero Heinäluoma fraktsiooni S&D nimel, Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Mikuláš Peksa fraktsiooni Verts/ALE nimel, Antonio Maria Rinaldi fraktsiooni ID nimel, José Gusmão fraktsiooni The Left nimel, Laura Ferrara (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Claude Gruffat, Gunnar Beck, Javier Zarzalejos, Paul Tang, Ralf Seekatz, Tsvetelina Penkova, Emil Radev ja Angelika Winzig.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Frances Fitzgerald ja Othmar Karas.

Sõna võttis Mairead McGuinness.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

15. 30. ja 31. oktoobril Roomas G20 tippkohtumisel vastu võetavad ülemaailmsed maksulepingud (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 30. ja 31. oktoobril Roomas G20 tippkohtumisel vastu võetavad ülemaailmsed maksulepingud (2021/2936(RSP))

Anže Logar (nõukogu eesistuja) ja Mairead McGuinness (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Biljana Borzan fraktsiooni S&D nimel, Gilles Boyer fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Hélène Laporte fraktsiooni ID nimel.

(Arutelu jätk: 20.10.2021 protokollipunkt 17)


16. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette järgmiste dokumentide hääletustulemused:

Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod

MUUDATUSETTEPANEKUTE PROJEKTID

(Vastuvõetud muudatusettepanekute projektid on toodud „Vastuvõetud tekstide“ lisas.)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)

Sõnavõtud

Anže Logar (nõukogu eesistuja) täheldas erinevusi parlamendi ja nõukogu seisukohtades komisjoni esildatud 2022. aasta üldeelarve projekti suhtes ning andis teada oma nõusolekust moodustada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõke 4 punkti c kohane lepituskomitee.

Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve – kõik jaod
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekti kohta [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Karlo Ressler ja Damian Boeselager (A9-0281/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0432)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)


17. 30. ja 31. oktoobril Roomas G20 tippkohtumisel vastu võetavad ülemaailmsed maksulepingud (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 30. ja 31. oktoobril Roomas G20 tippkohtumisel vastu võetavad ülemaailmsed maksulepingud (2021/2936(RSP))

(Arutelu algus: 20.10.2021 protokollipunkt 15)

Sõna võtsid Michiel Hoogeveen fraktsiooni ECR nimel, José Gusmão fraktsiooni The Left nimel, Enikő Győri (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lídia Pereira, Irene Tinagli, Billy Kelleher, Damien Carême, Clara Ponsatí Obiols, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Aurore Lalucq ja Margarida Marques.

Sõna võtsid Mairead McGuinness (komisjoni liige) ja Anže Logar (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 19.34.)


18. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.00.


19. Teine hääletusvoor

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud:

Ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021);

COVID-19 vastaste vaktsiinide väljatöötamise, ostmise ja levitamise läbipaistvus ELis

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Dolors Montserrat PETI-komisjoni nimel läbipaistvuse kohta COVID-19 vaktsiini väljatöötamisel, ostmisel ja jaotamisel ELis (2021/2678(RSP)) (B9-0519/2021);

- Markus Buchheit, Jaak Madison, Joachim Kuhs ja Sylvia Limmer fraktsiooni ID nimel ELi läbipaistvuse kohta COVID-19 vaktsiinide väljatöötamisel, ostmisel ja levitamisel (2021/2678(RSP)) (B9-0520/2021).

Arutelu toimus 16. septembril 2021 (16.9.2021 protokollipunkt 13).
Resolutsiooni ettepanek B9-0519/2021;

Metaaniheite vähendamise ELi strateegia
Raport metaaniheite vähendamise ELi strateegia kohta [2021/2006(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Maria Spyraki (A9-0277/2021);

ÜRO kliimamuutuste konverents Ühendkuningriigis Glasgows (COP26)
Resolutsiooni ettepanek B9-0521/2021.

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

ELi ja Taiwani poliitilised suhted ja koostöö
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Taiwani suhete ja koostöö kohta [2021/2041(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Charlie Weimers (A9-0265/2021);

Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve – kõik jaod
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekti kohta [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Karlo Ressler ja Damian Boeselager (A9-0281/2021).

Hääletuse lõpp kell 21.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (21. oktoober 2021) kell 08.30 (21.10.2021 protokollipunkt 2).

(Istung katkestati kell20.01.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

20. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.32.


21. Migrantide tagasitõrjumine ELi välispiiril (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Migrantide tagasitõrjumine ELi välispiiril (2021/2932(RSP))

Anže Logar (nõukogu eesistuja) ja Ylva Johansson (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Lena Düpont fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel, Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter Kofod fraktsiooni ID nimel, Joachim Stanisław Brudziński fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni The Left nimel, Dorien Rookmaker (fraktsioonilise kuuluvuseta), Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Damien Carême, Tom Vandendriessche, Anna Fotyga, Clare Daly, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Petras Auštrevičius, Damian Boeselager, Silvia Sardone, Beata Kempa, Geoffroy Didier, Łukasz Kohut, Philippe Olivier, Andrius Kubilius, Pietro Bartolo, Bernhard Zimniok ja Sunčana Glavak.

Sõna võtsid Ylva Johansson ja Anže Logar.

Arutelu lõpetati.


22. Humanitaarolukord Haitis pärast hiljutisi maavärinaid (arutelu)

Komisjoni avaldus: Humanitaarolukord Haitis pärast hiljutisi maavärinaid (2021/2931(RSP))

Ylva Johansson (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Jan-Christoph Oetjen fraktsiooni Renew nimel, Caroline Roose fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mick Wallace fraktsiooni The Left nimel, Hannes Heide, Stéphane Bijoux ja Carlos Zorrinho.

Sõna võttis Ylva Johansson.

Arutelu lõpetati.


23. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 ametliku kontrolli erinormidega seoses toidus ja söödas esinevate pestitsiidijääkide proovide võtmisega (C(2021)07133 - 2021/2927(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. oktoober 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/891 puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide turustatud toodangu väärtuse arvutamise osas (C(2021)07306 - 2021/2928(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. oktoober 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Lisa komisjoni delegeeritud määruse juurde, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 eeskirjadega, mille kohaselt antakse välja lisasertifikaadid selle tõenduseks, et eksporditavate loomsete saaduste mahepõllumajanduslikul tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume (C(2021)07376 - 2021/2938(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. oktoober 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/852, kehtestades tehnilised sõelumiskriteeriumid, millega määratakse kindlaks, millistel tingimustel võib majandustegevust pidada kliimamuutuste leevendamisele või nendega kohanemisele oluliselt kaasa aitavaks, ja mille alusel otsustatakse, ega see majandustegevus ei kahjusta oluliselt muid keskkonnaeesmärke (C(2021)02800 – 2021/2753(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 4 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. juuni 2021

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: nõukogu taotlusel 2 lisakuud.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON, ENVI

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ seoses eeskirjadega sorditud jäätmete keskmiste kaomäärade alusel selliste materjalide või ainete massi arvutamiseks ja kontrollimiseks, mis kõrvaldatakse pärast sortimist ja mida hiljem ringlusse ei võeta (C(2021)06295 – 2021/2865(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 31. august 2021

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: nõukogu taotlusel 2 lisakuud.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu, ning määratakse kindlaks ühised näitajad ning taaste ja vastupidavuse tulemustabeli üksikasjalikud elemendid (C(2021)08800 – 2021/2900(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 28. september 2021

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: Euroopa Parlamendi taotlusel 1 lisakuu.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, ECON

Nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 57), ENVI (kodukorra artikkel 57), ITRE (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu, ning määratakse kindlaks sotsiaalkulutuste aruandluse metoodika (C(2021)08801 – 2021/2901(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 28. september 2021

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: Euroopa Parlamendi taotlusel 1 lisakuu.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, ECON

Nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 57), ENVI (kodukorra artikkel 57), ITRE (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57)


24. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 19/2021 – III jagu - Euroopa Komisjon (N9-0061/2021 - C9-0378/2021 - 2021/2191(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 21/2021 – III jagu - Euroopa Komisjon (N9-0062/2021 - C9-0382/2021 - 2021/2192(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2021 – Regioonide Komitee (N9-0063/2021 - C9-0385/2021 - 2021/2193(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 24/2021 – III jagu –Komisjon (N9-0064/2021 - C9-0386/2021 - 2021/2194(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 25/2021 – III jagu – Komisjon (N9-0065/2021 - C9-0387/2021 - 2021/2195(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 26/2021 – III jagu – Komisjon (N9-0066/2021 - C9-0388/2021 - 2021/2196(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2021 – Euroopa välisteenistus (N9-0067/2021 - C9-0389/2021 - 2021/2197(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG


25. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


26. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi.

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


27. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 698.692/OJJE).


28. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.53.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika