Zoznam 
Zápisnica
XML 151kPDF 285kWORD 79k
Streda, 20. októbra 2021 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 4.Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 21. – 22. októbra 2021 (rozprava)
 5.Konferencia OSN o zmene klímy v Glasgowe, Spojené kráľovstvo (COP 26) (rozprava)
 6.Prvé hlasovanie
 7.Konferencia OSN o zmene klímy v Glasgowe, Spojené kráľovstvo (COP 26) (pokračovanie rozpravy)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Sacharovova cena za rok 2021 (oznámenie laureáta)
 10.Nárast pravicového extrémizmu a rasizmu v Európe (vo svetle nedávnych udalostí v Ríme) (rozprava)
 11.Zloženie výborov a delegácií
 12.Stratégia EÚ na zníženie emisií metánu (rozprava)
 13.Prvé výročie de facto zákazu umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku (rozprava)
 14.Zvýšené úsilie v boji proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
 15.Globálne daňové dohody, ktoré sa majú schváliť na samite G20 v Ríme 30. a 31. októbra (rozprava)
 16.Oznámenie výsledkov hlasovania
 17.Globálne daňové dohody, ktoré sa majú schváliť na samite G20 v Ríme 30. a 31. októbra (pokračovanie rozpravy)
 18.Pokračovanie rokovania
 19.Druhé hlasovanie
 20.Pokračovanie rokovania
 21.Zavracanie migrantov na vonkajšej hranici EÚ (rozprava)
 22.Humanitárna situácia na Haiti po nedávnom zemetrasení (rozprava)
 23.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 24.Predložené dokumenty
 25.Vysvetlenia hlasovania
 26.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Politické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Taiwanom
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o politických vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Taiwanom [2021/2041(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charlie Weimers (A9-0265/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0265)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Stratégia „z farmy na stôl“
Správa o stratégii „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu [2020/2260(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajcovia: Anja Hazekamp a Herbert Dorfmann (A9-0271/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0425)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 4)

Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2021
Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne v roku 2021 [2021/2062(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Lina Gálvez Muñoz (A9-0274/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0426)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)

Ochrana pracovníkov pred azbestom
Správa s odporúčaniami pre Komisiu o ochrane pracovníkov pred azbestom [2019/2182(INL)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Nikolaj Villumsen (A9-0275/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0427)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)

Európske médiá v digitálnej dekáde
Správa o európskych médiách v digitálnej dekáde: Akčný plán na podporu obnovy a transformácie [2021/2017(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Dace Melbārde (A9-0278/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0428)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Efektívnosť využitia finančných prostriedkov EÚ z Fondu solidarity v prípade prírodných katastrof členskými štátmi
Správa o efektívnosti využitia finančných prostriedkov EÚ z Fondu solidarity v prípade prírodných katastrof členskými štátmi [2020/2127(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Corina Crețu (A9-0273/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0429)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

Situácia umelcov a kultúrna obnova v EÚ
Správa o situácii umelcov a kultúrnej obnove v EÚ [2020/2261(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Monica Semedo (A9-0283/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0430)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9)


3. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Rozhodnutia výborov AGRI, IMCO, LIBE, ITRE a JURI začať medziinštitucionálne rokovania boli oznámené 18. októbra 2021 (bod 8 zápisnice zo dňa 18.10.2021).

Skupiny Verts/ALE a The Left podali v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku dve žiadosti, aby sa v Parlamente hlasovalo o týchto rozhodnutiach výboru LIBE:

- Zmena nariadenia (EÚ) 2016/794, pokiaľ ide o spoluprácu Europolu so súkromnými subjektmi, spracúvanie osobných údajov Europolom na podporu vyšetrovania trestných činov a úlohu Europolu v oblasti výskumu a inovácií (2020/0349(COD));

- Zmena nariadenia (EÚ) 2018/1862 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, pokiaľ ide o vkladanie zápisov Europolom (2020/0350(COD)).

Hlasovanie sa uskutoční zajtra 21. októbra 2021, počas prvého hlasovania od 9.45 do 11.00 h.

Keďže nebola v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku podaná žiadosť, aby sa hlasovalo o ostatných rozhodnutiach, gestorské výbory mohli po uplynutí stanovenej lehoty začať rokovania.


4. Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 21. – 22. októbra 2021 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 21. – 22. októbra 2021 (2021/2888(RSP))

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Esther de Lange v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Stéphane Séjourné v mene skupiny Renew, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ID, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Manon Aubry, v mene skupiny The Left, Antoni Comín i Oliveres – nezaradený poslanec, Siegfried Mureşan, Ismail Ertug, Luis Garicano, Jordi Solé, Jérôme Rivière, Beata Szydło, Pernando Barrena Arza, Kinga Gál, Dolors Montserrat, Heléne Fritzon, Ilhan Kyuchyuk, Harald Vilimsky, Johan Van Overtveldt, Chris MacManus, Ivan Vilibor Sinčić, François-Xavier Bellamy, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Joachim Kuhs, Robert Roos, Mario Furore, Luděk Niedermayer, Brando Benifei, Isabella Tovaglieri, Geert Bourgeois, Mislav Kolakušić, Benoît Lutgen, Jens Geier, Anna Fotyga, Karlo Ressler, Robert Biedroń, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho, Cristian-Silviu Buşoi, Victor Negrescu, Anna Zalewska, Patrizia Toia, Andreas Schieder a Tanja Fajon.

Vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Anže Logar.

Vystúpili títo poslanci: Antoni Comín i Oliveres a Luis Garicano s osobným vyhlásením.

Rozprava sa skončila.


5. Konferencia OSN o zmene klímy v Glasgowe, Spojené kráľovstvo (COP 26) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000065/2021, ktorú položili Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska a Petros Kokkalis, v mene výboru výbor ENVI, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy v roku 2021 (COP 26) v Glasgowe, Spojené kráľovstvo (B9-0039/2021)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000066/2021, ktorú položili Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska a Petros Kokkalis, v mene výboru výbor ENVI, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy v roku 2021 (COP 26) v Glasgowe, Spojené kráľovstvo (B9-0040/2021)

Bas Eickhout rozvinul otázky v mene výboru ENVI.

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Virginijus Sinkevičius (člen Komisie) odpovedali na otázky.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lídia Pereira v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D, Nils Torvalds v mene skupiny Renew, Pär Holmgren v mene skupiny Verts/ALE, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Anna Zalewska v mene skupiny ECR, Petros Kokkalis, v mene skupiny The Left, Edina Tóth – nezaradená poslankyňa, Peter Liese, Mohammed Chahim, Morten Petersen, Yannick Jadot, Paolo Borchia, Alexandr Vondra, Silvia Modig, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Hildegard Bentele, Jytte Guteland, Nicolae Ştefănuță, Jutta Paulus, Aurélia Beigneux, Grzegorz Tobiszowski, Idoia Villanueva Ruiz, Márton Gyöngyösi, Jessica Polfjärd, Simona Bonafè, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Christophe Hansen, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Marco Dreosto, Pernille Weiss, Niels Fuglsang, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Maria da Graça Carvalho, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Sara Matthieu a Cristian-Silviu Buşoi.

(pokračovanie rozpravy: bod 7 zápisnice zo dňa 20.10.2021)


6. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – všetky oddiely;

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – všetky oddiely
Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Karlo Ressler a Damian Boeselager (A9-0281/2021).

Hlasovať je možné do 14.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 19.00 h (bod 16 zápisnice zo dňa 20.10.2021).


7. Konferencia OSN o zmene klímy v Glasgowe, Spojené kráľovstvo (COP 26) (pokračovanie rozpravy)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000065/2021, ktorú položili Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska a Petros Kokkalis, v mene výboru výbor ENVI, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy v roku 2021 (COP 26) v Glasgowe, Spojené kráľovstvo (B9-0039/2021)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000066/2021, ktorú položili Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska a Petros Kokkalis, v mene výboru výbor ENVI, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy v roku 2021 (COP 26) v Glasgowe, Spojené kráľovstvo (B9-0040/2021)

(začiatok rozpravy: bod 5 zápisnice zo dňa 20.10.2021)

Vystúpili títo poslanci: Miapetra Kumpula-Natri, Charles Goerens, Margrete Auken, Daniel Buda, Romana Jerković, Ulrike Müller, Ciarán Cuffe, Željana Zovko, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Evi, Agnès Evren, Karin Karlsbro, Karima Delli, Seán Kelly, Valter Flego, Maria Spyraki a Barry Andrews.

Vystúpili: Virginijus Sinkevičius (člen Komisie) a Anže Logar (úradujúci predseda Rady).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Catherine Griset, Petros Kokkalis, v mene výboru ENVI, o Konferencii OSN o zmene klímy 2021 v Glasgowe v Spojenom kráľovstve (COP 26) ([(2021/2667(RSP)]) (B9-0521/2021).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 19 zápisnice zo dňa 20.10.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 5 zápisnice zo dňa 21.10.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 2 zápisnice zo dňa 21.10.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 10 zápisnice zo dňa 21.10.2021 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 13.34 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.05 h.


9. Sacharovova cena za rok 2021 (oznámenie laureáta)

Predsedajúca oznámila, že Konferencia predsedov rozhodla o udelení Sacharovovej ceny za rok 2021 protikorupčnému aktivistovi Alexejovi Navaľnému.

Predsedajúca v mene Parlamentu vyzvala na jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie.

Predsedajúca takisto pripomenula záväzok Parlamentu voči afganským ženám, ktoré vo svojej krajine bojujú za rovnosť a ľudské práva.


10. Nárast pravicového extrémizmu a rasizmu v Európe (vo svetle nedávnych udalostí v Ríme) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nárast pravicového extrémizmu a rasizmu v Európe (vo svetle nedávnych udalostí v Ríme) (2021/2933(RSP))

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Javier Zarzalejos v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, Nicola Danti v mene skupiny Renew, Ignazio Corrao v mene skupiny Verts/ALE, Paolo Borchia v mene skupiny ID, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Marc Botenga, v mene skupiny The Left, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Peter Pollák, Marek Belka, Sandro Gozi, Alice Kuhnke, Jean-Lin Lacapelle, Nicola Procaccini, Sira Rego, Laura Ferrara, Tomáš Zdechovský, Simona Bonafè, Romeo Franz, Simona Baldassarre, Konstantinos Arvanitis, Miroslav Radačovský, Evin Incir, Salima Yenbou (predsedajúca pripomenula ustanovenia článku 10 ods. 3 rokovacieho poriadku), Filip De Man, Enikő Győri, Dietmar Köster, Pierrette Herzberger-Fofana, Nicolaus Fest a Massimiliano Smeriglio.

Vystúpili: Helena Dalli a Anže Logar.

Rozprava sa skončila.


11. Zloženie výborov a delegácií

Nezaradení poslanci oznámili predsedovi Parlamentu toto rozhodnutie, ktorým sa mení zloženie výborov a delegácií:

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií: Andrea Bocskor, ktorou je nahradená Laura Ferrara

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dnešným dňom.


12. Stratégia EÚ na zníženie emisií metánu (rozprava)

Správa o stratégii EÚ na zníženie emisií metánu [2021/2006(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

Maria Spyraki uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko) a Asger Christensen (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Kadri Simson (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Marcos Ros Sempere v mene skupiny S&D, Martin Hojsík v mene skupiny Renew, Jutta Paulus v mene skupiny Verts/ALE, Sylvia Limmer v mene skupiny ID, Anna Zalewska v mene skupiny ECR, Mick Wallace, v mene skupiny The Left, Colm Markey, Nicolás González Casares, Mauri Pekkarinen, Herbert Dorfmann, Tiemo Wölken, Elena Lizzi, Norbert Lins a Liudas Mažylis.

Vystúpili: Kadri Simson a Maria Spyraki.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 19 zápisnice zo dňa 20.10.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 5 zápisnice zo dňa 21.10.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 2 zápisnice zo dňa 21.10.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 10 zápisnice zo dňa 21.10.2021 (záverečné hlasovanie).


13. Prvé výročie de facto zákazu umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prvé výročie de facto zákazu umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku (2021/2925(RSP))

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v mene skupiny PPE, Predrag Fred Matić v mene skupiny S&D, Karen Melchior v mene skupiny Renew, Sylwia Spurek v mene skupiny Verts/ALE, Nicolaus Fest v mene skupiny ID, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Malin Björk, v mene skupiny The Left, Balázs Hidvéghi – nezaradený poslanec, Nathalie Colin-Oesterlé, Robert Biedroń (predsedajúca pripomenula ustanovenia článku 10 ods. 3 rokovacieho poriadku), Michal Šimečka, Gwendoline Delbos-Corfield, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Chrysoula Zacharopoulou a Róża Thun und Hohenstein.

Vystúpili: Helena Dalli a Anže Logar.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


14. Zvýšené úsilie v boji proti praniu špinavých peňazí (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Zvýšené úsilie v boji proti praniu špinavých peňazí (2021/2909(RSP))

Mairead McGuinness (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Eero Heinäluoma v mene skupiny S&D, Ramona Strugariu v mene skupiny Renew, Mikuláš Peksa v mene skupiny Verts/ALE, Antonio Maria Rinaldi v mene skupiny ID, José Gusmão, v mene skupiny The Left, Laura Ferrara – nezaradená poslankyňa, Lídia Pereira, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Claude Gruffat, Gunnar Beck, Javier Zarzalejos, Paul Tang, Ralf Seekatz, Tsvetelina Penkova, Emil Radev a Angelika Winzig.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Frances Fitzgerald a Othmar Karas.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

15. Globálne daňové dohody, ktoré sa majú schváliť na samite G20 v Ríme 30. a 31. októbra (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Globálne daňové dohody, ktoré sa majú schváliť na samite G20 v Ríme 30. a 31. októbra (2021/2936(RSP))

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Mairead McGuinness (členka Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Biljana Borzan v mene skupiny S&D, Gilles Boyer v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE a Hélène Laporte v mene skupiny ID.

(pokračovanie rozpravy: bod 17 zápisnice zo dňa 20.10.2021)


16. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania o:

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – všetky oddiely

NÁVRHY NA ZMENU

(Prijaté návrhy na zmenu sú uvedené v prílohe ako „Prijaté texty“.)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)

Vystúpenia:

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) vzal na vedomie rozdiely medzi pozíciou Parlamentu a pozíciou Rady v súvislosti s návrhom rozpočtu na rok 2022 predloženým Komisiou a súhlasil so zvolaním Zmierovacieho výboru v súlade s článkom 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – všetky oddiely
Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Karlo Ressler a Damian Boeselager (A9-0281/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0432)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)


17. Globálne daňové dohody, ktoré sa majú schváliť na samite G20 v Ríme 30. a 31. októbra (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Globálne daňové dohody, ktoré sa majú schváliť na samite G20 v Ríme 30. a 31. októbra (2021/2936(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 15 zápisnice zo dňa 20.10.2021)

Vystúpili títo poslanci: Michiel Hoogeveen v mene skupiny ECR, José Gusmão, v mene skupiny The Left, Enikő Győri – nezaradená poslankyňa, Lídia Pereira, Irene Tinagli, Billy Kelleher, Damien Carême, Clara Ponsatí Obiols, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Aurore Lalucq a Margarida Marques.

Vystúpili: Mairead McGuinness (členka Komisie) a Anže Logar (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 19.34 h.)


18. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 20.00 h.


19. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa *
Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďujú spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021);

Transparentnosť EÚ pri vývoji, nákupe a distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19

Návrhy uznesení predložené na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Dolors Montserrat, v mene výboru PETI, o transparentnosti EÚ pri vývoji, nákupe a distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19 (2021/2678(RSP)) (B9-0519/2021);

- Markus Buchheit, Jaak Madison, Joachim Kuhs a Sylvia Limmer, v mene skupiny ID, o transparentnosti EÚ pri vývoji, nákupe a distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19 (2021/2678(RSP)) (B9-0520/2021).

Rozprava sa uskutočnila 16. septembra 2021 (bod 13 zápisnice zo dňa 16.9.2021.
Návrh uznesenia B9-0519/2021;

Stratégia EÚ na zníženie emisií metánu
Správa o stratégii EÚ na zníženie emisií metánu [2021/2006(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Maria Spyraki (A9-0277/2021);

Konferencia OSN o zmene klímy v Glasgowe, Spojené kráľovstvo (COP 26)
Návrh uznesenia B9-0521/2021.

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Politické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Taiwanom
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o politických vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Taiwanom [2021/2041(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charlie Weimers (A9-0265/2021);

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – všetky oddiely
Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Karlo Ressler a Damian Boeselager (A9-0281/2021).

Hlasovať je možné do 21.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra 21. októbra 2021 o 8.30 h (bod 2 zápisnice zo dňa 21.10.2021).

(Rokovanie bolo prerušené o 20.01 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

20. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 20.32 h.


21. Zavracanie migrantov na vonkajšej hranici EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zavracanie migrantov na vonkajšej hranici EÚ (2021/2932(RSP))

Anže Logar (úradujúci predseda Rady) a Ylva Johansson (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Lena Düpont v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew, Tineke Strik v mene skupiny Verts/ALE, Peter Kofod v mene skupiny ID, Joachim Stanisław Brudziński v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst, v mene skupiny The Left, Dorien Rookmaker – nezaradená poslankyňa, Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Damien Carême, Tom Vandendriessche, Anna Fotyga, Clare Daly, Michaela Šojdrová, Pedro Marques, Petras Auštrevičius, Damian Boeselager, Silvia Sardone, Beata Kempa, Geoffroy Didier, Łukasz Kohut, Philippe Olivier, Andrius Kubilius, Pietro Bartolo, Bernhard Zimniok a Sunčana Glavak.

Vystúpili: Ylva Johansson a Anže Logar.

Rozprava sa skončila.


22. Humanitárna situácia na Haiti po nedávnom zemetrasení (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Humanitárna situácia na Haiti po nedávnom zemetrasení (2021/2931(RSP))

Ylva Johansson (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Maria Arena v mene skupiny S&D, Jan-Christoph Oetjen v mene skupiny Renew, Caroline Roose v mene skupiny Verts/ALE, Mick Wallace, v mene skupiny The Left, Hannes Heide, Stéphane Bijoux a Carlos Zorrinho.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson.

Rozprava sa skončila.


23. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 špecifickými pravidlami na vykonávanie úradných kontrol, pokiaľ ide o postupy odberu vzoriek na analýzu rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách (C(2021)07133 2021/2927(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. októbra 2021

predložené gestorskému výboru: ENVI

výbor požiadaný o stanovisko: AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/891, pokiaľ ide o výpočet hodnoty predávanej produkcie organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny (C(2021)07306 2021/2928(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. októbra 2021

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 dopĺňa o pravidlá vydávania doplnkových certifikátov, ktorými sa na účely vývozu osvedčuje nepoužívanie antibiotík v ekologickej poľnohospodárskej výrobe živočíšnych produktov (C(2021)07376 - 2021/2938(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. októbra 2021

predložené gestorskému výboru: AGRI

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 stanovením technických kritérií preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy, a na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov (C(2021)02800 – 2021/2753(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 4 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. júna 2021

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalšie 2 mesiace na žiadosť Rady.

predložené gestorským výborom: ECON, ENVI

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o pravidlá výpočtu a overovania hmotnosti materiálov alebo látok, ktoré sa odstraňujú po triedení a ktoré sa následne nerecyklujú, a to na základe priemernej miery strát pri triedenom odpade (C(2021)06295 – 2021/2865(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. augusta 2021

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalšie 2 mesiace na žiadosť Rady.

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, stanovením spoločných ukazovateľov a podrobných prvkov hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti (C(2021)08800 – 2021/2900(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 28. septembra 2021

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalší 1 mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorským výborom: BUDG, ECON

výbory požiadané o stanovisko: EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku), ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, vymedzením metodiky vykazovania sociálnych výdavkov (C(2021)08801 – 2021/2901(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 28. septembra 2021

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalší 1 mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorským výborom: BUDG, ECON

výbory požiadané o stanovisko: EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku), ENVI (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku)


24. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 19/2021 – Oddiel III – Komisia (N9-0061/2021 - C9-0378/2021 - 2021/2191(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 21/2021 – Oddiel III – Komisia (N9-0062/2021 - C9-0382/2021 - 2021/2192(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 3/2021 – Výbor regiónov (N9-0063/2021 - C9-0385/2021 - 2021/2193(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 24/2021 – Oddiel III – Komisia (N9-0064/2021 - C9-0386/2021 - 2021/2194(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 25/2021 – Oddiel III – Komisia (N9-0065/2021 - C9-0387/2021 - 2021/2195(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 26/2021 – Oddiel III – Komisia (N9-0066/2021 - C9-0388/2021 - 2021/2196(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2021 - Európska služba pre vonkajšiu činnosť (N9-0067/2021 - C9-0389/2021 - 2021/2197(GBD))
predložené gestorskému výboru: BUDG


25. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


26. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 698.692/OJJE).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.53 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 24. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia