Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 24k
Четвъртък, 21 октомври 2021 г. - Страсбург

5. Първо гласуване
CRE

Парламентът пристъпи към гласуване на решенията на комисията LIBE за започване на междуинституционални преговори относно:

Изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 по отношение на сътрудничеството на Европол с частноправни субекти, обработването на лични данни от Европол в подкрепа на наказателни разследвания и ролята на Европол в областта на научните изследвания и иновациите ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 по отношение на сътрудничеството на Европол с частноправни субекти, обработването на лични данни от Европол в подкрепа на наказателни разследвания и ролята на Европол в областта на научните изследвания и иновациите [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021);

Изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси във връзка с въвеждането на сигнали от Европол ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси във връзка с въвеждането на сигнали от Европол [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на временното споразумение относно:

Застраховка на моторни превозни средства ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Dita Charanzová (A8-0035/2019).

Първото гласуване се състоя на 13 февруари 2019 г. и въпросът беше отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 16 от протокола от 13.2.2019 г.).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Досиетата „Пандора“: последици за усилията за борба с изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция B9-0530/2021 и B9-0531/2021, от Markus Ferber, Lídia Pereira и Емил Радев, от името на групата PPE, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel и Paul Tang, от името на групата S&D, Luis Garicano, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Katalin Cseh и Sophia in ’t Veld, от името на групата Renew, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen, Sven Giegold и Damien Carême, от името на групата Verts/ALE, José Gusmão, Manon Aubry и Martin Schirdewan, от името на групата The Left, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Sabrina Pignedoli и Daniela Rondinelli, относно досиетата „Пандора“: последици за усилията за борба с изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци (2021/2922(RSP)) (RC-B9-0530/2021);

Кризата с принципите на правовата държава в Полша и върховенството на правото на ЕС
Предложение за резолюция B9-0532/2021;

Положението в Тунис
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция B9-0523/2021, B9-0524/2021, B9-0525/2021, B9-0526/2021, B9-0528/2021 и B9-0529/2021, от Michael Gahler, David McAllister и Željana Zovko, от името на групата PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena и Tonino Picula, от името на групата S&D, Frédérique Ries, Olivier Chastel, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen и Nicolae Ştefănuță, от името на групата Renew, Salima Yenbou, от името на групата Verts/ALE, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Ангел Джамбазки, Valdemar Tomaševski, Carlo Fidanza, Assita Kanko и Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, Emmanuel Maurel, от името на групата The Left, и Fabio Massimo Castaldo, относно положението в Тунис (2021/2903(RSP)) (RC-B9-0523/2021);

Насоки относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция B9-0535/2021 и B9-0536/2021, от Markus Ferber, от името на групата PPE, Jonás Fernández, от името на групата S&D, и Luis Garicano, от името на групата Renew, относно насоките относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда (2021/2923(RSP)) (RC-B9-0535/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на решенията относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г. и измененията по:

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

Гласуването по първия доклад (A9-0096/2021) се състоя на 29 април 2021 г. (точка 19 от протокола от 29.4.2021 г.).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Съвместни предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ *
Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021);

Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу COVID-19
Предложение за резолюция B9-0519/2021;

Стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан
Доклад относно стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан [2021/2006(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Maria Spyraki (A9-0277/2021);

Конференция на ООН относно изменението на климата в Глазгоу, Обединено кралство (26-а конференция на страните по РКООНИК)
Предложение за резолюция B9-0521/2021.

Гласуването ще продължи до 11.00 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 13.00 ч. (точка 10 от протокола от 21.10.2021 г.).

Последно осъвременяване: 24 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност