Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 19k
Čtvrtek, 21. října 2021 - Štrasburk

5. První hlasování
CRE

Parlament hlasoval o rozhodnutích výboru LIBE zahájit interinstitucionální jednání:

Změna nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021);

Změna nařízení (EU) 2018/1862 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, pokud jde o vkládání záznamů Europolem ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, pokud jde o vkládání záznamů Europolem [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021).

Parlament hlasoval o předběžné dohodě:

Pojištění motorových vozidel ***I
Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Dita Charanzová (A8-0035/2019).

První hlasování se konalo dne 13. února 2019 a věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání (bod 16 zápisu ze dne 13.2.2019).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Pandora Papers: důsledky pro úsilí v boji proti praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Markus Ferber, Lídia Pereira a Emil Radev za skupinu PPE, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel a Paul Tang za skupinu S&D, Luis Garicano, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Katalin Cseh a Sophia in ’t Veld za skupinu Renew, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen, Sven Giegold a Damien Carême za skupinu Verts/ALE, José Gusmão, Manon Aubry a Martin Schirdewan za skupinu The Left, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Sabrina Pignedoli a Daniela Rondinelli a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0530/2021 a B9-0531/2021, o dokumentech Pandora Papers: důsledky pro úsilí v boji proti praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům (2021/2922(RSP)) (RC-B9-0530/2021);

Krize právního státu v Polsku a zásada přednosti práva EU
Návrh usnesení B9-0532/2021;

Situace v Tunisku
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, David McAllister a Željana Zovko za skupinu PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena a Tonino Picula za skupinu S&D, Frédérique Ries, Olivier Chastel, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen a Nicolae Ştefănuță za skupinu Renew, Salima Yenbou za skupinu Verts/ALE, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Carlo Fidanza, Assita Kanko a Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR, Emmanuel Maurel za skupinu The Left a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0523/2021, B9-0524/2021, B9-0525/2021, B9-0526/2021, B9-0528/2021 a B9-0529/2021, o situaci v Tunisku (2021/2903(RSP)) (RC-B9-0523/2021);

Pokyny pro podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí (CEEAG)
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Markus Ferber za skupinu PPE, Jonás Fernánde za skupinu S&D a Luis Garicano za skupinu Renew a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0535/2021 a B9-0536/2021, o pokynech pro podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí (CEEAG) (2021/2923(RSP)) (RC-B9-0535/2021).

Parlament hlasoval o rozhodnutích o udělení absolutoria za rok 2019 a o pozměňovacích návrzích:

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
Druhá zpráva k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

Hlasování o první zprávě (A9-0096/2021) se konalo dne 29. dubna 2021 (bod 19 zápisu ze dne 29.4.2021).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Společné podniky v rámci programu Horizont Evropa *
Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021);

Transparentnost EU při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti COVID-19
Návrh usnesení B9-0519/2021;

Strategie EU ke snížení emisí methanu
Zpráva o strategii EU ke snížení emisí methanu [2021/2006(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Maria Spyraki (A9-0277/2021);

Konference OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow, Spojené království
Návrh usnesení B9-0521/2021.

Hlasovat bylo možné do 11:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:00 (bod 10 zápisu ze dne 21.10.2021).

Poslední aktualizace: 24. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí