Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 24k
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

5. Πρώτη ψηφοφορία
CRE

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των αποφάσεων της επιτροπής LIBE να προβεί σε διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τις εξής πράξεις:

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021).

Το Σώμα προβαίνει στην ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας σχετικά με:

Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Dita Charanzová (A8-0035/2019).

Μια πρώτη ψηφοφορία διεξήχθη στις 13 Φεβρουαρίου 2019 και το ζήτημα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή με σκοπό τη διεξαγωγή διοργανικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0530/2021 και B9-0531/2021, των Markus Ferber, Lídia Pereira και Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel και Paul Tang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luis Garicano, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Katalin Cseh και Sophia in ’t Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen, Sven Giegold και Damien Carême, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, José Gusmão, Manon Aubry και Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Sabrina Pignedoli και Daniela Rondinelli, με τίτλο Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (2021/2922(RSP)) (RC-B9-0530/2021

Η κρίση του κράτους δικαίου στην Πολωνία και η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ
Πρόταση ψηφίσματος B9-0532/2021˙

Η κατάσταση στην Τυνησία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0523/2021, B9-0524/2021, B9-0525/2021, B9-0526/2021, B9-0528/2021 και B9-0529/2021, των Michael Gahler, David McAllister και Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena και Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, Olivier Chastel, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen και Nicolae Ştefănuță, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Salima Yenbou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Carlo Fidanza, Assita Kanko και Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, και Fabio Massimo Castaldo, με τίτλο Η κατάσταση στην Τυνησία (2021/2903(RSP)) (RC-B9-0523/2021

Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0535/2021 και B9-0536/2021, των Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Luis Garicano, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, με τίτλο Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος (2021/2923(RSP)) (RC-B9-0535/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή για το έτος 2019 και επί των τροπολογιών που αφορούν τα εξής:

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

Η ψηφοφορία επί της πρώτης έκθεσης (A9-0096/2021) πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2021 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021).

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Κοινές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021

Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0519/2021˙

Μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου
Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου [2021/2006(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Μαρία Σπυράκη (A9-0277/2021

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στη Γλασκόβη του Ηνωμένου Βασιλείου (COP26)
Πρόταση ψηφίσματος B9-0521/2021.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 11.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 13.00 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2021).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου