Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 19k
Neljapäev, 21. oktoober 2021 - Strasbourg

5. Esimene hääletusvoor
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi hääletusele järgmised LIBE-komisjoni otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi:

Määruse (EL) 2016/794 muutmine selles osas, mis puudutab Europoli ja eraõiguslike isikute koostööd, Europolis isikuandmete töötlemist kriminaaluurimiste toetamiseks ning Europoli rolli teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/794 selles osas, mis puudutab Europoli ja eraõiguslike isikute koostööd, Europolis isikuandmete töötlemist kriminaaluurimiste toetamiseks ning Europoli rolli teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021);

Määruse (EL) 2018/1862 (milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös) muutmine Europoli poolt hoiatusteadete sisestamise osas ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1862, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös, Europoli poolt hoiatusteadete sisestamise osas [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021).

Parlamendis pandi hääletusele esialgne kokkulepe järgmisel teemal:

Mootorsõidukite kindlustus ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Dita Charanzová (A8-0035/2019).

Esimene hääletus toimus 13. veebruaril 2019 ning küsimus saadeti institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil tagasi vastutavale komisjonile, nagu on ette nähtud kodukorra artikli 59 lõikes 4 (13.2.2019 protokollipunkt 16).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud:

Pandora dokumentide mõju rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastasele võitlusele
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendatakse resolutsiooni ettepanekud B9-0530/2021 ja B9-0531/2021 ning mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4 Markus Ferber, Lídia Pereira ja Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel ja Paul Tang fraktsiooni S&D nimel, Luis Garicano, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Katalin Cseh ja Sophia in ’t Veld fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen, Sven Giegold ja Damien Carême fraktsiooni Verts/ALE nimel, José Gusmão, Manon Aubry ja Martin Schirdewan fraktsiooni The Left nimel, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Sabrina Pignedoli ja Daniela Rondinelli Pandora dokumentide mõju kohta rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastasele võitlusele (2021/2922(RSP)) (RC-B9-0530/2021);

Õigusriigi kriis Poolas ja ELi õiguse ülimuslikkus
Resolutsiooni ettepanek B9-0532/2021;

Olukord Tuneesias
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendatakse resolutsiooni ettepanekud B9-0523/2021, B9-0524/2021, B9-0525/2021, B9-0526/2021, B9-0528/2021 ja B9-0529/2021 ning mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4 Michael Gahler, David McAllister ja Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena ja Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Frédérique Ries, Olivier Chastel, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen ja Nicolae Ştefănuță fraktsiooni Renew nimel, Salima Yenbou fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Carlo Fidanza, Assita Kanko ja Witold Jan Waszczykowski fraktsiooni ECR nimel, Emmanuel Maurel fraktsiooni The Left nimel ja Fabio Massimo Castaldo olukorra kohta Tuneesias (2021/2903(RSP)) (RC-B9-0523/2021);

Kliima-, keskkonnakaitse- ja energiaalase riigiabi suunised
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendatakse resolutsiooni ettepanekud B9-0535/2021 ja B9-0536/2021 ning mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4 Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Jonás Fernández fraktsiooni S&D nimel ja Luis Garicano fraktsiooni Renew nimel kliima-, keskkonnakaitse- ja energiaalase riigiabi suuniste kohta (2021/2923(RSP)) (RC-B9-0535/2021).

Parlamendis pandi hääletusele alljärgnevad 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevad otsused ning järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud:

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
Teine raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

Esimese raporti (A9-0096/2021) hääletus toimus 29. aprillil 2021 (29.4.2021 protokollipunkt 19).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021);

COVID-19 vastaste vaktsiinide väljatöötamise, ostmise ja levitamise läbipaistvus ELis
Resolutsiooni ettepanek B9-0519/2021;

Metaaniheite vähendamise ELi strateegia
Raport metaaniheite vähendamise ELi strateegia kohta [2021/2006(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Maria Spyraki (A9-0277/2021);

ÜRO kliimamuutuste konverents Ühendkuningriigis Glasgows (COP26)
Resolutsiooni ettepanek B9-0521/2021.

Hääletuse lõpp kell 11.00.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 13.00 (21.10.2021 protokollipunkt 10).

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika