Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 19k
Donderdag 21 oktober 2021 - Straatsburg

5. Eerste stemming
CRE

Het Parlement gaat over tot stemming over de besluiten van de commissie LIBE om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen over:

Wijziging van Verordening (EU) 2016/794 wat betreft de samenwerking van Europol met particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken en de rol van Europol op het gebied van onderzoek en innovatie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 wat betreft de samenwerking van Europol met particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken en de rol van Europol op het gebied van onderzoek en innovatie [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021);

Wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met betrekking tot de invoering van signaleringen door Europol ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad - Wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met betrekking tot de invoering van signaleringen door Europol [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021).

Het Parlement gaat over tot stemming over het voorlopig akkoord over:

Verzekering van motorrijtuigen ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0035/2019).

Een eerste stemming heeft plaatsgevonden op 13 februari 2019, waarna de zaak werd terugverwezen naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (punt 16 van de notulen van 13.2.2019).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0530/2021 en B9-0531/2021, door Markus Ferber, Lídia Pereira en Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel en Paul Tang, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Katalin Cseh en Sophia in ’t Veld, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen, Sven Giegold en Damien Carême, namens de Verts/ALE-Fractie, José Gusmão, Manon Aubry en Martin Schirdewan, namens de Fractie The Left, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Sabrina Pignedoli en Daniela Rondinelli, over de Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking (2021/2922(RSP)) (RC-B9-0530/2021);

De crisis van de rechtsstaat in Polen en de voorrang van het EU-recht
Ontwerpresolutie B9-0532/2021;

Situatie in Tunesië
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0523/2021, B9-0524/2021, B9-0525/2021, B9-0526/2021, B9-0528/2021 en B9-0529/2021, door Michael Gahler, David McAllister en Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena en Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, Olivier Chastel, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen en Nicolae Ştefănuță, namens de Renew-Fractie, Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Carlo Fidanza, Assita Kanko en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de Fractie The Left, en Fabio Massimo Castaldo, over de situatie in Tunesië (2021/2903(RSP)) (RC-B9-0523/2021);

Richtsnoeren inzake staatssteun op het gebied van klimaat, energie en milieu (CEEAG)
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0535/2021 en B9-0536/2021, door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, en Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, over de richtsnoeren inzake staatssteun op het gebied van klimaat, energie en milieu (CEEAG) (2021/2923(RSP)) (RC-B9-0535/2021).

Het Parlement gaat over tot stemming over de kwijtingsbesluiten voor 2019 en over de amendementen op:

Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

De stemming over het eerste verslag (A9-0096/2021) heeft plaatsgevonden op 29 april 2021 (punt 19 van de notulen van 29.4.2021).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021);

Transparantie in de EU bij de ontwikkeling, aankoop en distributie van COVID-19-vaccins
Ontwerpresolutie B9-0519/2021;

Een EU-strategie om methaanemissies terug te dringen
Verslag over een EU-strategie om methaanemissies terug te dringen [2021/2006(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Maria Spyraki (A9-0277/2021);

VN-klimaatconferentie in Glasgow, VK (COP26)
Ontwerpresolutie B9-0521/2021.

Er kan worden gestemd tot 11.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 13.00 uur (punt 10 van de notulen van 21.10.2021).

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid