Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 19k
Štvrtok, 21. októbra 2021 - Štrasburg

5. Prvé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje o rozhodnutiach výboru LIBE začať medziinštitucionálne rokovania o:

Zmena nariadenia (EÚ) 2016/794, pokiaľ ide o spoluprácu Europolu so súkromnými subjektmi, spracúvanie osobných údajov Europolom na podporu vyšetrovania trestných činov a úlohu Europolu v oblasti výskumu a inovácií ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a návrhu Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794, pokiaľ ide o spoluprácu Europolu so súkromnými subjektmi, spracovanie osobných údajov Europolom na podporu vyšetrovania trestných činov a úlohu Europolu v oblasti výskumu a inovácií [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021);

Zmena nariadenia (EÚ) 2018/1862 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, pokiaľ ide o vkladanie zápisov Europolom ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, pokiaľ ide o vkladanie zápisov Europolom [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021).

Parlament hlasuje o predbežnej dohode:

Poistenie motorových vozidiel ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Dita Charanzová (A8-0035/2019).

Prvé hlasovanie sa uskutočnilo 13. februára 2019 a vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní (bod 16 zápisnice zo dňa 13.2.2019).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Pandora Papers: vplyv na úsilie o boj proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorý nahrádza návrhy uznesenia B9-0530/2021 a B9-0531/2021 a ktorý predložili Markus Ferber, Lídia Pereira a Emil Radev, v mene skupiny PPE, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel a Paul Tang, v mene skupiny S&D, Luis Garicano, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Katalin Cseh a Sophia in ’t Veld, v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen, Sven Giegold a Damien Carême, v mene skupiny Verts/ALE, José Gusmão, Manon Aubry a Martin Schirdewan, v mene skupiny The Left, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Sabrina Pignedoli a Daniela Rondinelli, o Pandora Papers: vplyv na úsilie o boj proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (2021/2922(RSP)) (RC-B9-0530/2021);

Kríza právneho štátu v Poľsku a nadradenosť práva EÚ
Návrh uznesenia B9-0532/2021;

Situácia v Tunisku
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorý nahrádza návrhy uznesenia B9-0523/2021, B9-0524/2021, B9-0525/2021, B9-0526/2021, B9-0528/2021 a B9-0529/2021 a ktorý predložili Michael Gahler, David McAllister a Željana Zovko, v mene skupiny PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena a Tonino Picula, v mene skupiny S&D, Frédérique Ries, Olivier Chastel, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen a Nicolae Ştefănuță, v mene skupiny Renew, Salima Yenbou, v mene skupiny Verts/ALE, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Carlo Fidanza, Assita Kanko a Witold Jan Waszczykowski, v mene skupiny ECR, Emmanuel Maurel, v mene skupiny The Left, a Fabio Massimo Castaldo, o situácii v Tunisku (2021/2903(RSP)) (RC-B9-0523/2021);

Usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci v oblasti klímy, energie a životného prostredia (CEEAG)
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorý nahrádza návrhy uznesenia B9-0535/2021 a B9-0536/2021 a ktorý predložili Markus Ferber, v mene skupiny PPE, Jonás Fernández, v mene skupiny S&D, a Luis Garicano, v mene skupiny Renew, o usmerneniach týkajúcich sa štátnej pomoci v oblasti klímy, energie a životného prostredia (CEEAG) (2021/2923(RSP)) (RC-B9-0535/2021).

Parlament hlasuje o rozhodnutiach o udelení absolutória za rok 2019 a o pozmeňujúcich návhoch týkajúcich sa:

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

Hlasovanie o prvej správe (A9-0096/2021) sa uskutočnilo 29. apríla 2021 (bod 19 zápisnice zo dňa 29.4.2021).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa *
Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďujú spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021);

Transparentnosť EÚ pri vývoji, nákupe a distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19
Návrh uznesenia B9-0519/2021;

Stratégia EÚ na zníženie emisií metánu
Správa o stratégii EÚ na zníženie emisií metánu [2021/2006(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Maria Spyraki (A9-0277/2021);

Konferencia OSN o zmene klímy v Glasgowe, Spojené kráľovstvo (COP 26)
Návrh uznesenia B9-0521/2021.

Hlasovať je možné do 11.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 13.00 h (bod 10 zápisnice zo dňa 21.10.2021).

Posledná úprava: 24. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia