Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0168(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0035/2019

Συζήτηση :

PV 21/10/2021 - 8
CRE 21/10/2021 - 8

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8
PV 21/10/2021 - 10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0110
P9_TA(2021)0433

Συνοπτικά πρακτικά
XML 25k
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

10. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Με ΟΚ (538 υπέρ, 151 κατά, 7 αποχές), η απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων εγκρίνεται.
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Με ΟΚ (545 υπέρ, 147 κατά, 4 αποχές), η απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων εγκρίνεται.
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0433)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0433)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0530/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0438)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

Η κρίση του κράτους δικαίου στην Πολωνία και η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ
Πρόταση ψηφίσματος B9-0532/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0439)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

Η κατάσταση στην Τυνησία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0523/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0440)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0535/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0441)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 23)

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0442)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0442)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

Κοινές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0434)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0519/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0435)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0520/2021 καταπίπτει.)

Μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου
Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου [2021/2006(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Μαρία Σπυράκη (A9-0277/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0436)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στη Γλασκόβη του Ηνωμένου Βασιλείου (COP26)
Πρόταση ψηφίσματος B9-0521/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0437)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.09.)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου