Index 
Notulen
XML 166kPDF 279kWORD 76k
Donderdag 21 oktober 2021 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Het resultaat van de top over de Westelijke Balkan (debat)
 5.Eerste stemming
 6.Het resultaat van de top over de Westelijke Balkan (voortzetting van het debat)
 7.Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap (debat)
 8.Verzekering van motorrijtuigen ***I (debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Tweede stemming
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Het voorstel om een “eengemaakte markt voor filantropie” op te bouwen (debat)
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.Verzoekschriften
 20.Ingekomen stukken
 21.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 22.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 23.Rooster van de volgende vergaderingen
 24.Sluiting van de vergadering
 25.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.31 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0434)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Transparantie in de EU bij de ontwikkeling, aankoop en distributie van COVID-19-vaccins
Ontwerpresolutie B9-0519/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0435)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

Een EU-strategie om methaanemissies terug te dringen
Verslag over een EU-strategie om methaanemissies terug te dringen [2021/2006(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0436)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

VN-klimaatconferentie in Glasgow, VK (COP26)
Ontwerpresolutie B9-0521/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0437)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)

Politieke betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Taiwan
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de politieke betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Taiwan [2021/2041(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charlie Weimers (A9-0265/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0431)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 - alle afdelingen
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 - alle afdelingen [11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Karlo Ressler en Damian Boeselager (A9-0281/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0432)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

Het woord wordt gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming over de besluiten van de commissie LIBE om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen over:

- Wijziging van Verordening (EU) 2016/794 wat betreft de samenwerking van Europol met particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken en de rol van Europol op het gebied van onderzoek en innovatie (2020/0349(COD));

- Wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met betrekking tot de invoering van signaleringen door Europol (2020/0350(COD)),

overeenkomstig artikel 71, lid 2, tweede alinea, van het Reglement, Saskia Bricmont, die het woord neemt als tegenstander van de besluiten van de commissie LIBE, en Javier Zarzalejos (rapporteur), als voorstander van deze besluiten.


3. Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking (2020/2922(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2021 (punt 8 van de notulen van 6.10.2021)

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie, over de Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen ter bestrijding van witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (2021/2922(RSP)) (B9-0527/2021);

- Markus Ferber, Lídia Pereira en Emil Radev, namens de PPE-Fractie, over de Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen ter bestrijding van witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (2021/2922(RSP)) (B9-0530/2021);

- Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel, Paul Tang, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel en Katalin Cseh, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen, Sven Giegold en Damien Carême, namens de Verts/ALE-Fractie, José Gusmão, Manon Aubry en Martin Schirdewan, namens de Fractie The Left, over de Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen ter bestrijding van witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (2021/2922(RSP)) (B9-0531/2021).

Stemming: punt 5 van de notulen van 21.10.2021 (amendementen); punt 12 van de notulen van 21.10.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 10 van de notulen van 21.10.2021 (amendementen); punt 16 van de notulen van 21.10.2021 (eindstemming).


4. Het resultaat van de top over de Westelijke Balkan (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het resultaat van de top over de Westelijke Balkan (2021/2930(RSP))

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Mairead McGuinness (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de Renew-Fractie, Viola Von Cramon-Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Lechanteux, namens de ID-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Mick Wallace, namens de Fractie The Left, Kinga Gál, niet-fractiegebonden lid, Andrey Kovatchev, Pedro Marques, Klemen Grošelj, Thomas Waitz, Nicolaus Fest (de Voorzitter deelt mee dat hij de kwestie betreffende de toepassing van de bepalingen van artikel 10, lid 3, van het Reglement aan de orde zal stellen tijdens de volgende vergadering van het Bureau), Ryszard Czarnecki, Dimitrios Papadimoulis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Michael Gahler, Marek Belka, Valter Flego, Tineke Strik, Dominique Bilde en Ladislav Ilčić.

(Voortzetting van het debat: punt 6 van de notulen van 21.10.2021)


5. Eerste stemming

Het Parlement gaat over tot stemming over de besluiten van de commissie LIBE om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen over:

Wijziging van Verordening (EU) 2016/794 wat betreft de samenwerking van Europol met particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken en de rol van Europol op het gebied van onderzoek en innovatie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 wat betreft de samenwerking van Europol met particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken en de rol van Europol op het gebied van onderzoek en innovatie [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021);

Wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met betrekking tot de invoering van signaleringen door Europol ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad - Wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met betrekking tot de invoering van signaleringen door Europol [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021).

Het Parlement gaat over tot stemming over het voorlopig akkoord over:

Verzekering van motorrijtuigen ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0035/2019).

Een eerste stemming heeft plaatsgevonden op 13 februari 2019, waarna de zaak werd terugverwezen naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (punt 16 van de notulen van 13.2.2019).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0530/2021 en B9-0531/2021, door Markus Ferber, Lídia Pereira en Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Birgit Sippel en Paul Tang, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Katalin Cseh en Sophia in ’t Veld, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter-Hansen, Sven Giegold en Damien Carême, namens de Verts/ALE-Fractie, José Gusmão, Manon Aubry en Martin Schirdewan, namens de Fractie The Left, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Sabrina Pignedoli en Daniela Rondinelli, over de Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking (2021/2922(RSP)) (RC-B9-0530/2021);

De crisis van de rechtsstaat in Polen en de voorrang van het EU-recht
Ontwerpresolutie B9-0532/2021;

Situatie in Tunesië
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0523/2021, B9-0524/2021, B9-0525/2021, B9-0526/2021, B9-0528/2021 en B9-0529/2021, door Michael Gahler, David McAllister en Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena en Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, Olivier Chastel, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen en Nicolae Ştefănuță, namens de Renew-Fractie, Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Carlo Fidanza, Assita Kanko en Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de Fractie The Left, en Fabio Massimo Castaldo, over de situatie in Tunesië (2021/2903(RSP)) (RC-B9-0523/2021);

Richtsnoeren inzake staatssteun op het gebied van klimaat, energie en milieu (CEEAG)
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0535/2021 en B9-0536/2021, door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, en Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, over de richtsnoeren inzake staatssteun op het gebied van klimaat, energie en milieu (CEEAG) (2021/2923(RSP)) (RC-B9-0535/2021).

Het Parlement gaat over tot stemming over de kwijtingsbesluiten voor 2019 en over de amendementen op:

Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

De stemming over het eerste verslag (A9-0096/2021) heeft plaatsgevonden op 29 april 2021 (punt 19 van de notulen van 29.4.2021).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021);

Transparantie in de EU bij de ontwikkeling, aankoop en distributie van COVID-19-vaccins
Ontwerpresolutie B9-0519/2021;

Een EU-strategie om methaanemissies terug te dringen
Verslag over een EU-strategie om methaanemissies terug te dringen [2021/2006(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Maria Spyraki (A9-0277/2021);

VN-klimaatconferentie in Glasgow, VK (COP26)
Ontwerpresolutie B9-0521/2021.

Er kan worden gestemd tot 11.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 13.00 uur (punt 10 van de notulen van 21.10.2021).


6. Het resultaat van de top over de Westelijke Balkan (voortzetting van het debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het resultaat van de top over de Westelijke Balkan (2021/2930(RSP))

(Begin van het debat: punt 4 van de notulen van 21.10.2021)

Het woord wordt gevoerd door Ivan Vilibor Sinčić, Vangelis Meimarakis, Tanja Fajon, Nicolae Ştefănuță, Gwendoline Delbos-Corfield, Bernhard Zimniok, Adam Bielan, Andor Deli, Željana Zovko, Andreas Schieder, Charles Goerens, Ciarán Cuffe, Dorien Rookmaker, Sunčana Glavak, Isabel Santos, Claudia Gamon, Karlo Ressler, Jytte Guteland, Franc Bogovič, Thijs Reuten, Tomislav Sokol, Evin Incir, Vladimír Bilčík, Seán Kelly en Petar Vitanov.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.


7. Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap (debat)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

Het debat over het eerste verslag (A9-0096/2021) heeft op 27 april 2021 plaatsgevonden (punt 8 van de notulen van 27.4.2021).

Joachim Stanisław Brudziński (ter vervanging van de rapporteur) licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Juan Fernando López Aguilar (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, Elżbieta Rafalska, namens de ECR-Fractie, en Clare Daly, namens de Fractie The Left.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Geoffroy Didier, Evin Incir, Abir Al-Sahlani, Saskia Bricmont, Susanna Ceccardi, Sira Rego, Maria Arena en Jean-Lin Lacapelle.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5 van de notulen van 21.10.2021 (besluiten en amendementen); punt 12 van de notulen van 21.10.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 10 van de notulen van 21.10.2021 (besluiten en amendementen); punt 16 van de notulen van 21.10.2021 (eindstemming).


8. Verzekering van motorrijtuigen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Dita Charanzová licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Tsvetelina Penkova, namens de S&D-Fractie, Vlad-Marius Botoş, namens de Renew-Fractie, Virginie Joron, namens de ID-Fractie, Eugen Jurzyca, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de Fractie The Left, Róża Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, Vlad Gheorghe, Alessandro Panza, Adam Bielan, Chris MacManus, Deirdre Clune, Maria Grapini, Kosma Złotowski, Antonius Manders en Leszek Miller.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5 van de notulen van 21.10.2021.

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 10 van de notulen van 21.10.2021.

(De vergadering wordt om 12.32 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.02 uur hervat.


10. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Wijziging van Verordening (EU) 2016/794 wat betreft de samenwerking van Europol met particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken en de rol van Europol op het gebied van onderzoek en innovatie ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 wat betreft de samenwerking van Europol met particuliere partijen, de verwerking van persoonsgegevens door Europol ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken en de rol van Europol op het gebied van onderzoek en innovatie [COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Bij HS (538 voor, 151 tegen, 7 onthoudingen), wordt het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, goedgekeurd.
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

Wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met betrekking tot de invoering van signaleringen door Europol ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad - Wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met betrekking tot de invoering van signaleringen door Europol [COM(2020)0791 - C9-0394/2020 - 2020/0350(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Bij HS (545 voor, 147 tegen, 4 onthoudingen), wordt het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, goedgekeurd.
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Verzekering van motorrijtuigen ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0433)

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0433)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0530/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0438)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

De crisis van de rechtsstaat in Polen en de voorrang van het EU-recht
Ontwerpresolutie B9-0532/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0439)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)

Situatie in Tunesië
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0523/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0440)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 22)

Richtsnoeren inzake staatssteun op het gebied van klimaat, energie en milieu (CEEAG)
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0535/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0441)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 23)

Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0442)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 2, van het Reglement).

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0442)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 24)

Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa [COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0434)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Transparantie in de EU bij de ontwikkeling, aankoop en distributie van COVID-19-vaccins
Ontwerpresolutie B9-0519/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0435)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

(Ontwerpresolutie B9-0520/2021 komt te vervallen.)

Een EU-strategie om methaanemissies terug te dringen
Verslag over een EU-strategie om methaanemissies terug te dringen [2021/2006(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0436)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

VN-klimaatconferentie in Glasgow, VK (COP26)
Ontwerpresolutie B9-0521/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0437)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)

(De vergadering wordt om 13.09 uur geschorst.)


VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.45 uur hervat.


12. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0530/2021;

De crisis van de rechtsstaat in Polen en de voorrang van het EU-recht
Ontwerpresolutie B9-0532/2021;

Situatie in Tunesië
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0523/2021;

Richtsnoeren inzake staatssteun op het gebied van klimaat, energie en milieu (CEEAG)
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0535/2021;

Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021).

Er kan worden gestemd tot 15.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 16.30 uur (punt 16 van de notulen van 21.10.2021).

(De vergadering wordt om 13.46 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

13. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.02 uur hervat.


14. Het voorstel om een “eengemaakte markt voor filantropie” op te bouwen (debat)

Verklaring van de Commissie: Het voorstel om een “eengemaakte markt voor filantropie” op te bouwen (2021/2937(RSP))

Mairead McGuinness (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Milan Brglez, namens de S&D-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de Renew-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, Michiel Hoogeveen, namens de ECR-Fractie, Clare Daly, namens de Fractie The Left, en Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 15.47 uur geschorst.)


15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.32 uur hervat.


16. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0530/2021

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0438)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

(Ontwerpresolutie B9-0527/2021 komt te vervallen.)

De crisis van de rechtsstaat in Polen en de voorrang van het EU-recht
Ontwerpresolutie B9-0532/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0439)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)

(Ontwerpresoluties B9-0533/2021 en B9-0539/2021 komen te vervallen.)

Situatie in Tunesië
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0523/2021

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0440)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 22)

Richtsnoeren inzake staatssteun op het gebied van klimaat, energie en milieu (CEEAG)
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0535/2021

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0441)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 23)

(Ontwerpresoluties B9-0534/2021, B9-0537/2021 en B9-0538/2021 komen te vervallen.)

Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap
Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0442)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 24)


17. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


18. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


19. Verzoekschriften

Verzoekschriften 1047-21 tot en met 1092-21 zijn ingeschreven in het algemene register op 13 oktober 2021, en zijn verwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.


20. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over een Europees Jaar van de jeugd 2022 (COM(2021)0634 - C9-0379/2021 - 2021/0328(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

CULT

advies :

EMPL

2) van de leden

- Simona Baldassarre, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Gianna Gancia, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri en Stefania Zambelli. Ontwerpresolutie over de noodzaak om vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen (B9-0474/2021)

verwezen naar

bevoegd :

FEMM

advies :

EMPL

- Virginie Joron. Ontwerpresolutie over de oprichting van een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID-19 (B9-0475/2021)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

BUDG

- Emmanouil Fragkos. Ontwerpresolutie over het aanpakken van islamitisch extremisme op internationaal niveau (B9-0480/2021)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET


21. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie CONT

- Oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 (COM(2021)0421 - C9-0340/2021 - 2021/0240(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: BUDG, CONT, JURI, LIBE, AFCO

commissie FEMM

- Energie-efficiëntie (herschikking) (COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: ENVI, FEMM, JURI (artikel 110 van het Reglement)

commissie JURI (artikel 40 van het Reglement)

- Toereikende minimumlonen in de Europese Unie (COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL
advies: FEMM, JURI (artikel 40 van het Reglement)


22. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

De notulen van deze vergadering en de notulen van de vergaderingen van 18, 19 en 20 oktober 2021 worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


23. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 10 november 2021 en 11 november 2021.


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.34 uur gesloten.


25. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Lalucq Aurore, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pirbakas Maxette, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Verontschuldigd:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid