Index 
Proces-verbal
XML 156kPDF 270kWORD 74k
Joi, 11 noiembrie 2021 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Un an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Rezultatele Consiliului UE-SUA pentru comerț și tehnologie (TTC) (dezbatere)
 4.Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Votare
  6.1.Cerere de ridicare a imunității lui Fulvio Martusciello (vot)
  6.2.Cerere de ridicare a imunității lui Harald Vilimsky (vot)
  6.3.Cerere de ridicare a imunității lui Nils Ušakovs (vot)
  6.4.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***II (vot)
  6.5.Parteneriatul european în domeniul metrologiei ***I (vot)
  6.6.Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ***I (vot)
  6.7.Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ***I (vot)
  6.8.Acordul între UE și Australia: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE *** (vot)
  6.9.Întărirea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE (vot)
  6.10.Spațiul european al educației: o abordare globală comună (vot)
  6.11.Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE (vot)
  6.12.Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (vot)
  6.13.Un an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)
 10.Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)
 11.Deciziile de a aplica procedura reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 58 din Regulamentul de procedură)
 12.Transferuri de credite și decizii bugetare
 13.Depunere de documente
 14.Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Ridicarea ședinței
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Un an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Un an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia (2021/2925(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 20 octombrie 2021 (punctul 13 al PV din 20.10.2021).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Sirpa Pietikäinen și Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Alessandra Moretti, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Birgit Sippel și Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Karen Melchior, Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou și Marco Zullo, în numele Grupului Renew Europe, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rasmus Andresen, Daniel Freund, Grace O’Sullivan, Jordi Solé, Kim Van Sparrentak, Rosa D’Amato, Alice Kuhnke, Alviina Alametsä, Diana Riba i Giner și Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop și Malin Björk, în numele Grupului The Left, referitoare la împlinirea unui an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia (2021/2925(RSP)) (B9-0543/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Ryszard Czarnecki, Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Beata Kempa, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Vincenzo Sofo, Raffaele Stancanelli, Dominik Tarczyński, Cristian Terheş, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska și Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, referitoare la împlinirea unui an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia (2021/2925(RSP)) (B9-0544/2021).

Vot: punctul 6.13 al PV din 11.11.2021.


3. Rezultatele Consiliului UE-SUA pentru comerț și tehnologie (TTC) (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Rezultatele Consiliului UE-SUA pentru comerț și tehnologie (TTC) (2021/2934(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte executiv al Comisiei) și Margrethe Vestager (vicepreședinte executiv al Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit Radosław Sikorski, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Liesje Schreinemacher, în numele Grupului Renew, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Campomenosi, în numele Grupului ID, Geert Bourgeois, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului The Left, Tiziana Beghin, neafiliată, Eva Maydell, Miapetra Kumpula-Natri, Dragoş Tudorache, Anna Cavazzini, Roman Haider, Dominik Tarczyński, Manuel Bompard, Edina Tóth, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Henrike Hahn, Virginie Joron, Michiel Hoogeveen, Massimiliano Salini, Tonino Picula, Dita Charanzová, Anna-Michelle Asimakopoulou, Karin Karlsbro, Pilar del Castillo Vera, Jörgen Warborn și Christophe Hansen.

A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria-Manuel Leitão-Marques, Barry Andrews, Bogdan Rzońca, Maria Grapini și Dragoş Pîslaru.

A intervenit Margrethe Vestager.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (dezbatere)

Raport referitor la aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene [2021/2018(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Charles Goerens și Rainer Wieland (A9-0294/2021)

Charles Goerens și Rainer Wieland și-au prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit Isabel García Muñoz (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Vladimír Bilčík, în numele Grupului PPE, Gabriele Bischoff, în numele Grupului S&D, François Alfonsi, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Lin Lacapelle, în numele Grupului ID, Clare Daly, în numele Grupului The Left, László Trócsányi, neafiliat, Domènec Ruiz Devesa și Pedro Silva Pereira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Rzońca și Mick Wallace.

Au intervenit Věra Jourová, Charles Goerens și Rainer Wieland.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.12 al PV din 11.11.2021.

(Ședința a fost suspendată la 10.57.)


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.02.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la prezentul proces-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate prezentului proces-verbal, sunt disponibile pe site-ul Parlamentului.


6.1. Cerere de ridicare a imunității lui Fulvio Martusciello (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Fulvio Martusciello [2021/2049(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Manon Aubry (A9-0302/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2021)0443)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 1)


6.2. Cerere de ridicare a imunității lui Harald Vilimsky (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Harald Vilimsky [2021/2073(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Halicki (A9-0303/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2021)0444)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 2)


6.3. Cerere de ridicare a imunității lui Nils Ušakovs (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Nils Ušakovs [2020/2239(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Halicki (A9-0304/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2021)0445)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 3)


6.4. Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit [09722/1/2021 - C9-0371/2021 - 2016/0107(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru afaceri juridice. Raportori: Evelyn Regner și Ibán García Del Blanco (A9-0305/2021)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru modificarea sau respingerea poziției Consiliului)

AMENDAMENTE

Respins

Poziția Consiliului este așadar considerată aprobată.

A doua lectură a Parlamentului este astfel încheiată.

Actul propus a fost astfel adoptat.. (P9_TA(2021)0446)

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 4)


6.5. Parteneriatul european în domeniul metrologiei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul european în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre [COM(2021)0089 - C9-0083/2021 - 2021/0049(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2021)0447)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 5)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.6. Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 [COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Dezbaterea a avut loc la 7 octombrie 2021 (punctul 3 al PV din 7.10.2021 și punctul 5 al PV din 7.10.2021).

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0448)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 6)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Înaintea votului, Elena Yoncheva (raportoare).


6.7. Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Dezbaterea a avut loc la 13 septembrie 2021 (punctul 15 al PV din 13.9.2021 și punctul 17 al PV din 13.9.2021).
Un prim vot a avut loc la 15 septembrie 2021, iar chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură (punctul 12 al PV din 15.9.2021).

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2021)0449)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)

Au intervenit Véronique Trillet-Lenoir (raportoare), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


6.8. Acordul între UE și Australia: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE *** (vot)

Recomandare Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Uniunea Australiană în temeiul articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană [06102/2021 - C9-0376/2021 - 2021/0029(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Daniel Caspary (A9-0306/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat (P9_TA(2021)0450)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)


6.9. Întărirea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE (vot)

Raport referitor la consolidarea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE: recurgerea nejustificată la acțiuni de drept civil și penal pentru a reduce la tăcere jurnaliștii, ONG-urile și societatea civilă [2021/2036(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Tiemo Wölken și Roberta Metsola (A9-0292/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0451)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)


6.10. Spațiul european al educației: o abordare globală comună (vot)

Raport referitor la spațiul european al educației: o abordare globală comună [2020/2243(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Michaela Šojdrová (A9-0291/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0452)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)


6.11. Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE (vot)

Raport referitor la un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE [2021/2007(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Marion Walsmann (A9-0284/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0453)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 11)


6.12. Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (vot)

Raport referitor la aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene [2021/2018(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Charles Goerens și Rainer Wieland (A9-0294/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0454)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 12)


6.13. Un an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia (vot)

Declarațiile Consiliului și ale Comisiei: Un an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia (2021/2925(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 20 octombrie 2021 (punctul 13 al PV din 20.10.2021).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 11 noiembrie 2021 (punctul 2 al PV din 11.11.2021).

Propuneri de rezoluții B9-0543/2021 și B9-0544/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0543/2021

Adoptat (P9_TA(2021)0455)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

(Propunerea de rezoluție B9-0544/2021 a devenit caducă.)


7. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Evelyn Regner și Ibán García Del Blanco - A9-0305/2021
Mick Wallace și Chris MacManus

Raport Elena Yoncheva - A8-0392/2016
Angel Dzhambazki și Karolin Braunsberger-Reinhold

Raport Véronique Trillet-Lenoir - A9-0247/2021
Clare Daly, Angel Dzhambazki și Mick Wallace

Raport Tiemo Wölken și Roberta Metsola - A9-0292/2021
Clare Daly, Vlad Gheorghe, Mick Wallace și Eugen Tomac

Raport Michaela Šojdrová - A9-0291/2021
Eugen Tomac

Raport Marion Walsmann - A9-0284/2021
Clare Daly

Un an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia - B9-0543/2021
Leila Chaibi, Angel Dzhambazki și Karolin Braunsberger-Reinhold.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


9. Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)

ITRE

- O mai bună reglementare: unirea forțelor pentru ameliorarea legislației (2021/2166(INI))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: DEVE, ENVI, ITRE, PETI

- Modificarea Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește contribuția aviației la obiectivul Uniunii de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii și punerea în aplicare corespunzătoare a unei măsuri globale bazate pe piață (COM(2021)0552 - C9-0319/2021 - 2021/0207(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE, TRAN

EMPL

- Rolul politicii de coeziune în promovarea unei transformări inovatoare și inteligente și conectivitatea TIC regională (2021/2101(INI))
retrimis comisiei competente: REGI
aviz: EMPL

PETI, DEVE, AGRI

- Modificarea Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și abrogarea Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului (COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: DEVE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PETI, ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

AGRI

- Crearea unui mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon (COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ECON, IMCO, AGRI, INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

DEVE

- Modificarea Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii, a Deciziei (UE) 2015/1814 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a Regulamentului (UE) 2015/757 (COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: DEVE, TRAN, BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

TRAN

- Eficiența energetică (reformare) (COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE
aviz: ENVI, TRAN, FEMM, JURI (articolul 110 din Regulamentul de procedură)


10. Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

(În urma deciziei Conferinței președinților din 20 octombrie 2021)

ITRE

- Modificarea Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și abrogarea Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului (COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))
(aviz: DEVE, ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PETI)

ENVI

- Crearea unui mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon (COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD))
(aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ECON, ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO, AGRI)

- Modificarea Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii, a Deciziei (UE) 2015/1814 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a Regulamentului (UE) 2015/757 (COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD))
(aviz: DEVE, BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN)

- Modificarea Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește notificarea compensării în cadrul unei măsuri globale bazate pe piață pentru operatorii de aeronave stabiliți în Uniune (COM(2021)0567 - C9-0323/2021 - 2021/0204(COD))
(aviz: TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- Modificarea Regulamentului (UE) 2018/841 în ceea ce privește domeniul de aplicare, simplificarea normelor de conformitate, definirea obiectivelor statelor membre pentru 2030 și angajamentul în favoarea realizării colective a neutralității climatice până în 2035 în domeniul utilizării terenurilor, al pădurilor și al agriculturii și a Regulamentului (UE) 2018/1999 în ceea ce privește ameliorarea controlului, informării, monitorizării progreselor și reexaminării (COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD))
(aviz: BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

ECON

- Restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (reformare) (COM(2021)0563 - C9-0362/2021 - 2021/0213(CNS))
(aviz: ENVI, ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN, PECH, JURI (articolul 110 din Regulamentul de procedură))

TRAN

- Utilizarea combustibililor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon în transportul maritim și modificarea Directivei 2009/16/CE (COM(2021)0562 - C9-0333/2021 - 2021/0210(COD))
(aviz: ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- Garantarea unor condiții de concurență echitabile pentru transporturi aeriene durabile (COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD))
(aviz: ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

comisii EMPL, ENVI

- Instituirea unui fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice (COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
(aviz: BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ECON, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, FEMM)


11. Deciziile de a aplica procedura reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 58 din Regulamentul de procedură)

(În urma deciziei Conferinței președinților din 20 octombrie 2021)

- Instituirea unui fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice (COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
comisii: EMPL (articolul 58 din Regulamentul de procedură), ENVI (articolul 58 din Regulamentul de procedură)
[aviz: BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ECON, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, FEMM]


12. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite V/AB-09/C/21, V/AB-10/C/21 și V/AB-11/T/21 – Secțiunea V – Curtea de Conturi.

În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite INF 9/2021 - Secțiunea VI - Comitetul Economic și Social.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite INF 3/2021 - Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite 2/2021 - Secțiunea VIII - Ombudsman.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite 2/2021 - Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite INF 2/2021 - Secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 19/2021, DEC 20/2021, DEC 21/2021, DEC 24/2021, DEC 25/2021, DEC 26/2021 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 31 alineatul (6) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a hotărât să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 19/2021, DEC 20/2021, DEC 21/2021, DEC 24/2021, DEC 25/2021, DEC 26/2021 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolele 29 și 31 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite INF 4/2021 și DEC 2/2021 - Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor.


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de transfer de credite V/AB-09/C/21- Curtea de Conturi (N9-0068/2021 - C9-0390/2021 - 2021/2210(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-10/C/21- Curtea de Conturi (N9-0069/2021 - C9-0391/2021 - 2021/2211(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-11/T/21- Curtea de Conturi (N9-0070/2021 - C9-0392/2021 - 2021/2212(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 2/2021 - Secțiunea VIII - Ombudsmanul European (N9-0071/2021 - C9-0393/2021 - 2021/2214(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 9/2021 - Comitetul Economic și Social European (N9-0072/2021 - C9-0394/2021 - 2021/2215(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 22/2021 - Secțiunea III - Comisia Europeană (N9-0073/2021 - C9-0401/2021 - 2021/2216(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 23/2021 - Secțiunea III - Comisia Europeană (N9-0074/2021 - C9-0402/2021 - 2021/2217(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 29/2021 - Secțiunea III - Comisia Europeană (N9-0075/2021 - C9-0409/2021 - 2021/2218(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 27/2021 - Secțiunea III - Comisia Europeană (N9-0076/2021 - C9-0410/2021 - 2021/2219(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 3-INF/2021 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N9-0077/2021 - C9-0411/2021 - 2021/2220(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 4/2021 - Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor (N9-0078/2021 - C9-0412/2021 - 2021/2221(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 2/2021 - Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor (N9-0079/2021 - C9-0413/2021 - 2021/2222(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 2/2021 - Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (N9-0080/2021 - C9-0414/2021 - 2021/2223(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 28/2021 - Secțiunea III - Comisia Europeană (N9-0081/2021 - C9-0417/2021 - 2021/2224(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de către deputați

- Elena Lizzi Stefania Zambelli. Propunere de rezoluție referitoare la angajamentul european față de securitatea în muncă (B9-0515/2021)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Anna Bonfrisco. Propunere de rezoluție referitoare la o reconfigurare a relațiilor UE-China care să ducă la recunoașterea internațională a Republicii Chineze (Taiwan), inclusiv prin consolidarea politicii în domeniul naval și a dimensiunii maritime, asigurând o regiune asiatică și indo-pacifică liberă și multipolară (B9-0516/2021)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Ivan Vilibor Sinčić. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea monopolului asupra inspecției tehnice în Republica Croația (B9-0517/2021)

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

TRAN

- Gianna Gancia. Propunere de rezoluție referitoare la încălcările continue ale drepturilor omului în Nigeria (B9-0522/2021)

retrimis

comisiei competente :

AFET


14. Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al zilei precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul prezentei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


15. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 22 noiembrie 2021 și 25 noiembrie 2021.


16. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 12.05.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Angel Marc, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Thaler Barbara, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wiesner Emma, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat

Caroppo Andrea, Joveva Irena, Kokalari Arba, Milazzo Giuseppe, Patriciello Aldo, de la Pisa Carrión Margarita, Reil Guido, Ripa Manuela, Semedo Monica

Ultima actualizare: 17 mai 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate