Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

7. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
Πλήρη Πρακτικά

Οι επιτροπές EMPL και CULT αποφάσισαν να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού, με βάση τις εξής εκθέσεις:

- επιτροπή EMPL: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2020)0682 – C9-0337/2020 – 2020/0310(COD)) – Εισηγητές: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021

- επιτροπή CULT: πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 (COM(2021)0634 – C9-0379/2021 – 2021/0328(COD)) – Εισηγήτρια: Sabine Verheyen (A9-0322/2021).

Σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, μπορεί να ζητηθεί να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις αυτές πριν από τα μεσάνυχτα της επομένης, 23 Νοεμβρίου 2021.

Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα για ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου