Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0218(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0198/2019

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Гласувания :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Протокол
XML 16k
Вторник, 23 ноември 2021 г. - Страсбург

2. Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I - Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг ***I - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Първото разискване беше проведено на 20 октомври 2020 г. (точка 5 от протокола от 20.10.2020 г).

На 23 октомври 2020 г. въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия с цел провеждане на междуинституционални преговори, съгласно член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 11 от протокола от 23.10.2020 г.).

Peter Jahr, Ulrike Müller и Eric Andrieu представиха докладите.

Изказа се Christophe Hansen (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказа се Janusz Wojciechowski (член на Комисията).

Изказаха се Krzysztof Hetman (докладчик по становище на комисията REGI за доклада A8-0199/2019), Bronis Ropė (докладчик по становище на комисията REGI за доклада A8-0200/2019), Younous Omarjee (докладчик по становище на комисията REGI за доклада A8-0198/2019), Christine Schneider (докладчик по становище на комисията FEMM за доклада A8-0200/2019), Anne Sander, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Martin Hlaváček, от името на групата Renew, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Ivan David, от името на групата ID, Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR, Luke Ming Flanagan, от името на групата The Left, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, Manfred Weber, Pina Picierno, Jérémy Decerle, Tilly Metz, Mara Bizzotto, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniela Rondinelli, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Dacian Cioloş, Benoît Biteau, Sylvia Limmer, Ladislav Ilčić, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker и Jarosław Kalinowski.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Clara Aguilera, Jan Huitema, Bas Eickhout, Laura Huhtasaari, Mazaly Aguilar, Mick Wallace, Milan Uhrík, Daniel Buda, Johan Danielsson, Asger Christensen, François Alfonsi, Elena Lizzi, Veronika Vrecionová, Anja Hazekamp, Miroslav Radačovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Атидже Алиева-Вели, Thomas Waitz, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Ivan Vilibor Sinčić, Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais, Alin Mituța, Anna Deparnay-Grunenberg, Emmanouil Fragkos, Colm Markey, Juozas Olekas, Adrián Vázquez Lázara, Francisco Guerreiro, Michaela Šojdrová, Günther Sidl, Асим Адемов, Carmen Avram, Marlene Mortler, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tom Vandenkendelaere, Michal Wiezik, Dan-Ştefan Motreanu и Tomislav Sokol.

Изказа се Janusz Wojciechowski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3 от протокола от 23.11.2021 г.

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 6 от протокола от 23.11.2021 г.

Последно осъвременяване: 23 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност