Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0218(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0198/2019

Forhandlinger :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Afstemninger :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Protokol
XML 13k
Tirsdag den 23. november 2021 - Strasbourg

2. Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I - Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning ***I - Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

En første forhandling havde fundet sted den 20. oktober 2020 (punkt 5 i protokollen af 20.10.2020).

Sagen var den 23. oktober 2020 blevet henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstituenelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4 (punkt 11 i protokollen af 23.10.2020).

Peter Jahr, Ulrike Müller og Eric Andrieu forelagde betænkningerne.

Taler: Christophe Hansen (ordfører for udtalelse fra ENVI).

Taler: Janusz Wojciechowski (medlem af Kommissionen).

Talere: Krzysztof Hetman (ordfører for udtalelse fra REGI, der talte for betænkning A8-0199/2019), Bronis Ropė (ordfører for udtalelse fra REGI, der talte for betænkning A8-0200/2019), Younous Omarjee (ordfører for udtalelse fra REGI, der talte for betænkning A8-0198/2019), Christine Schneider (ordfører for udtalelse fra FEMM, der talte for betænkning A8-0200/2019), Anne Sander for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Martin Hlaváček for Renew-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Ivan David for ID-Gruppen, Bert-Jan Ruissen for ECR-Gruppen, Luke Ming Flanagan for The Left-Gruppen, Dino Giarrusso, løsgænger, Manfred Weber, Pina Picierno, Jérémy Decerle, Tilly Metz, Mara Bizzotto, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniela Rondinelli, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Dacian Cioloş, Benoît Biteau, Sylvia Limmer, Ladislav Ilčić, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker og Jarosław Kalinowski.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Clara Aguilera, Jan Huitema, Bas Eickhout, Laura Huhtasaari, Mazaly Aguilar, Mick Wallace, Milan Uhrík, Daniel Buda, Johan Danielsson, Asger Christensen, François Alfonsi, Elena Lizzi, Veronika Vrecionová, Anja Hazekamp, Miroslav Radačovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Atidzhe Alieva-Veli, Thomas Waitz, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Ivan Vilibor Sinčić, Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais, Alin Mituța, Anna Deparnay-Grunenberg, Emmanouil Fragkos, Colm Markey, Juozas Olekas, Adrián Vázquez Lázara, Francisco Guerreiro, Michaela Šojdrová, Günther Sidl, Asim Ademov, Carmen Avram, Marlene Mortler, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tom Vandenkendelaere, Michal Wiezik, Dan-Ştefan Motreanu og Tomislav Sokol.

Taler: Janusz Wojciechowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3 i protokollen af 23.11.2021.

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 6 i protokollen af 23.11.2021.

Seneste opdatering: 23. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik