Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0218(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0198/2019

Debaty :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Głosowanie :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Protokół
XML 14k
Wtorek, 23 listopada 2021 r. - Strasburg

2. Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I - Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I - Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Pierwsza debata odbyła się 20 października 2020 r. (pkt 5 protokołu z dnia 20.10.2020).

Pytanie zostało odesłane do komisji przedmiotowo właściwej 23 października 2020 r. w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu (pkt 11 protokołu z dnia 23.10.2020).

Peter Jahr, Ulrike Müller i Eric Andrieu przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Christophe Hansen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

Głos zabrał Janusz Wojciechowski (członek Komisji).

Głos zabrali Krzysztof Hetman (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI w sprawie sprawozdania A8-0199/2019), Bronis Ropė (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI w sprawie sprawozdania A8-0200/2019), Younous Omarjee (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI w sprawie sprawozdania A8-0198/2019), Christine Schneider (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM w sprawie sprawozdania A8-0200/2019), Anne Sander w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Martin Hlaváček w imieniu grupy Renew, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Ivan David w imieniu grupy ID, Bert-Jan Ruissen w imieniu grupy ECR, Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy The Left, Dino Giarrusso niezrzeszony, Manfred Weber, Pina Picierno, Jérémy Decerle, Tilly Metz, Mara Bizzotto, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniela Rondinelli, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Dacian Cioloş, Benoît Biteau, Sylvia Limmer, Ladislav Ilčić, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker i Jarosław Kalinowski.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Clara Aguilera, Jan Huitema, Bas Eickhout, Laura Huhtasaari, Mazaly Aguilar, Mick Wallace, Milan Uhrík, Daniel Buda, Johan Danielsson, Asger Christensen, François Alfonsi, Elena Lizzi, Veronika Vrecionová, Anja Hazekamp, Miroslav Radačovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Atidzhe Alieva-Veli, Thomas Waitz, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Ivan Vilibor Sinčić, Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais, Alin Mituța, Anna Deparnay-Grunenberg, Emmanouil Fragkos, Colm Markey, Juozas Olekas, Adrián Vázquez Lázara, Francisco Guerreiro, Michaela Šojdrová, Günther Sidl, Asim Ademov, Carmen Avram, Marlene Mortler, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tom Vandenkendelaere, Michal Wiezik, Dan-Ştefan Motreanu i Tomislav Sokol.

Głos zabrał Janusz Wojciechowski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3 protokołu z dnia 23.11.2021.r.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 6 protokołu z dnia 23.11.2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności