Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0218(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0198/2019

Debatter :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Omröstningar :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Antagna texter :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Protokoll
XML 13k
Tisdagen den 23 november 2021 - Strasbourg

2. Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna och finansieras av EGFJ och Ejflu ***I - Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning ***I - Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad marknadsordning och andra förordningar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

En första debatt hade hållits den 20 oktober 2020 (punkt 5 i protokollet av den 20.10.2020).

Frågan hade återförvisats till det ansvariga utskottet den 23 oktober 2020 inför interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 11 i protokollet av den 23.10.2020).

Peter Jahr, Ulrike Müller och Eric Andrieu redogjorde för betänkandena.

Talare: Christophe Hansen (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Talare: Janusz Wojciechowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Krzysztof Hetman (föredragande av REGI-utskottets yttrande över betänkande A8-0199/2019), Bronis Ropė (föredragande av REGI-utskottets yttrande över betänkande A8-0200/2019), Younous Omarjee (föredragande av REGI-utskottets yttrande över betänkande A8-0198/2019), Christine Schneider (föredragande av FEMM-utskottets yttrande över betänkande A8-0200/2019), Anne Sander för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Martin Hlaváček för Renew-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Ivan David för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Luke Ming Flanagan för The Left-gruppen, Dino Giarrusso, grupplös, Manfred Weber, Pina Picierno, Jérémy Decerle, Tilly Metz, Mara Bizzotto, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniela Rondinelli, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Dacian Cioloş, Benoît Biteau, Sylvia Limmer, Ladislav Ilčić, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker och Jarosław Kalinowski.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Clara Aguilera, Jan Huitema, Bas Eickhout, Laura Huhtasaari, Mazaly Aguilar, Mick Wallace, Milan Uhrík, Daniel Buda, Johan Danielsson, Asger Christensen, François Alfonsi, Elena Lizzi, Veronika Vrecionová, Anja Hazekamp, Miroslav Radačovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Atidzhe Alieva-Veli, Thomas Waitz, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Ivan Vilibor Sinčić, Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais, Alin Mituța, Anna Deparnay-Grunenberg, Emmanouil Fragkos, Colm Markey, Juozas Olekas, Adrián Vázquez Lázara, Francisco Guerreiro, Michaela Šojdrová, Günther Sidl, Asim Ademov, Carmen Avram, Marlene Mortler, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tom Vandenkendelaere, Michal Wiezik, Dan-Ştefan Motreanu och Tomislav Sokol.

Talare: Janusz Wojciechowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3 i protokollet av den 23.11.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 6 i protokollet av den 23.11.2021.

Senaste uppdatering: 23 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy