Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 15k
Úterý, 23. listopadu 2021 - Štrasburk

3. Hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval o těchto předběžných dohodách:

Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019);

Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Ulrike Müller (A8-0199/2019);

Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Insolvenční řízení: nahrazení příloh A a B nařízení ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021);

Integrovaná statistika zemědělských podniků: příspěvek Unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2021–2027 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1091, pokud jde o příspěvek Unie na integrovanou statistiku zemědělských podniků v rámci finančního rámce na období 2021–2027 [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Riho Terras (A9-0310/2021);

Strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou: sdělení klíčových informací. Rozšíření přechodného opatření ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o rozšíření přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A9-0297/2021);

Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP): používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A9-0301/2021);

Politika EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup
Zpráva o politice EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup [2021/2058(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021);

Digitalizace evropského podávání zpráv, monitorování a auditu
Zpráva obsahující doporučení Komisi k digitalizaci evropského podávání zpráv, monitorování a auditu [2021/2054(INL)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0311/2021).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Evropská strategie pro kritické suroviny
Zpráva o evropské strategii pro kritické suroviny [2021/2011(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Hildegard Bentele (A9-0280/2021);

Přezkum finančního nařízení s ohledem na vstup víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v platnost
Zpráva o přezkumu finančního nařízení s ohledem na vstup víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v platnost [2021/2162(INI)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Nils Ušakovs a Monika Hohlmeier (A9-0295/2021);

Farmaceutická strategie pro Evropu
Zpráva o farmaceutické strategii pro Evropu [2021/2013(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Dolors Montserrat (A9-0317/2021).

Hlasovat bylo možné do 13:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 16:00 (bod 6 zápisu ze dne 23.11.2021).

Vystoupení

Maria Grapini (zpravodajka) před zahájením hlasování, aby v souvislosti se svou zprávou A9-0311/2021 učinila prohlášení na základě čl. 159 odst. 4 jednacího řádu.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:06.)

Poslední aktualizace: 23. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí