Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 15k
Tirsdag den 23. november 2021 - Strasbourg

3. Afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om de foreløbige aftaler om:

Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

Insolvensbehandling: erstatning af bilag A og B til forordningen ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Unionens bidrag til integrerede landbrugsstatistikker under FFR for 2021-2027 ***I
Betænkning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2018/1091 for så vidt angår Unionens bidrag til integrerede landbrugsstatistikker under den finansielle ramme for 2021-2027 [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Riho Terras (A9-0310/2021)

Sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er): dokumenter med central information. Forlængelse af overgangsordningen ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1286/2014 for så vidt angår forlængelse af overgangsordningen for administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, der rådgiver om eller sælger andele i institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og andre institutter end investeringsinstitutter [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter): anvendelse af dokumenter med central information ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF for så vidt angår administrationsselskabers anvendelse af dokumenter med central information vedrørende institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jonás Fernández (A9-0301/2021);

EU's idrætspolitik: vurdering og mulige veje frem
Betænkning om EU's idrætspolitik: vurdering og mulige veje frem [2021/2058(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Digitalisering af europæisk rapportering, overvågning og revision
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om digitalisering af den europæiske rapportering, overvågning og revision [2021/2054(INL)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0311/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

En europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning
Betænkning om en europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning [2021/2011(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Revisionen af finansforordningen med henblik på ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme 2021-2027
Betænkning om revisionen af finansforordningen med henblik på ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme 2021-2027 [2021/2162(INI)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Nils Ušakovs og Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

En lægemiddelstrategi for Europa
Betænkning om en lægemiddelstrategi for Europa [2021/2013(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dolors Montserrat (A9-0317/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 13.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 16.00 (punkt 6 i protokollen af 23.11.2021).

Indlæg

Før åbningen af afstemningsrunden fik Maria Grapini (ordfører) ordet for at afgive en erklæring om sin betænkning A9-0311/2021, jf. forretningsordenens artikel 159, stk. 4.

(Mødet udsat kl. 12.06.)

Seneste opdatering: 23. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik