Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 16k
Wtorek, 23 listopada 2021 r. - Strasburg

3. Głosowanie
CRE

Parlament przystąpi do głosowania nad wstępnymi porozumieniami w sprawie

Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019);

Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Ulrike Müller (A8-0199/2019);

Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Zastąpienie załączników A i B do rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021);

Zintegrowana statystyka dotycząca gospodarstw rolnych: wkład Unii na podstawie ram finansowych na lata 2021–2027 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1091 w odniesieniu do wkładu Unii na rzecz zintegrowanej statystyki dotyczącej gospodarstw rolnych na podstawie ram finansowych na lata 2021–2027 [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Riho Terras (A9-0310/2021);

Detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne (PRIIP): dokumenty zawierające kluczowe informacje. Przedłużenie okresu obowiązywania przepisu przejściowego ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania przepisu przejściowego dla spółek zarządzających, spółek inwestycyjnych i osób doradzających w zakresie jednostek przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i jednostek funduszy innych niż UCITS lub je sprzedających [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A9-0297/2021);

Stosowanie dokumentów zawierających kluczowe informacje przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w odniesieniu do stosowania dokumentów zawierających kluczowe informacje przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A9-0301/2021);

Polityka UE w dziedzinie sportu: ocena i możliwe kierunki dalszych działań
Sprawozdanie w sprawie polityki UE w dziedzinie sportu: ocena i możliwe kierunki dalszych działań [2021/2058(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021);

Cyfryzacja europejskiej sprawozdawczości, monitorowania i prowadzenia audytów
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie cyfryzacji europejskiej sprawozdawczości, monitorowania i prowadzenia audytów [2021/2054(INL)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0311/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Europejska strategia na rzecz surowców krytycznych
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz surowców krytycznych [2021/2011(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Hildegard Bentele (A9-0280/2021);

Przegląd rozporządzenia finansowego w związku z wejściem w życie wieloletnich ram finansowych 2021–2027
Sprawozdanie w sprawie przeglądu rozporządzenia finansowego w związku z wejściem w życie wieloletnich ram finansowych 2021–2027 [2021/2162(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Nils Ušakovs i Monika Hohlmeier (A9-0295/2021);

Strategia farmaceutyczna dla Europy
Sprawozdanie w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy [2021/2013(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Dolors Montserrat (A9-0317/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 13.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 16.00 (pkt 6 protokołu z dnia 23.11.2021).

Wystąpienia

Przed otwarciem głosowania Maria Grapini (sprawozdawczyni), aby złożyć oświadczenie na podstawie art. 159 ust. 4 Regulaminu w sprawie zwojego sprawozdania A9-0311/2021.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.06.)

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności