Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 15k
Tisdagen den 23 november 2021 - Strasbourg

3. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade om de preliminära överenskommelserna om följande:

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna och finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019),

Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ulrike Müller (A8-0199/2019),

Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad marknadsordning och andra förordningar ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Insolvensförfaranden: ersättande av bilagorna A och B till förordning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021),

Integrerad statistik över jordbruksföretag: unionens bidrag inom budgetramen 2021–2027 ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1091 vad gäller unionens bidrag till integrerad statistik över jordbruksföretag inom budgetramen 2021–2027 [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Riho Terras (A9-0310/2021),

Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter): faktablad. Förlängning av övergångsbestämmelserna ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A9-0297/2021),

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag): användning av faktablad ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A9-0301/2021),

EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt
Betänkande om EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt [2021/2058(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021),

Digitalisering av europeisk rapportering, övervakning och revision
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitalisering av europeisk rapportering, övervakning och revision [2021/2054(INL)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Maria Grapini (A9-0311/2021).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
Betänkande om en europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse [2021/2011(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Hildegard Bentele (A9-0280/2021),

Revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027
Betänkande om revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027 [2021/2162(INI)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Nils Ušakovs och Monika Hohlmeier (A9-0295/2021),

En läkemedelsstrategi för Europa
Betänkande om en läkemedelsstrategi för Europa [2021/2013(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dolors Montserrat (A9-0317/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 13.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16 (punkt 6 i protokollet av den 23.11.2021).

Inlägg:

Innan omröstningen inleddes gjorde Maria Grapini (föredragande) ett uttalande på grundval av artikel 159.4 i arbetsordningen om sitt betänkande A9-0311/2021.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.06.)

Senaste uppdatering: 23 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy