Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0218(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0198/2019

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Гласувания :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Протокол
XML 33k
Вторник, 23 ноември 2021 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

6. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0456)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТА И ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0456)

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0456)

(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 1)

Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0457)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТА И ОБЩИ ДЕКЛАРАЦИИ

Приема се (P9_TA(2021)0457)

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0457)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)

Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0458)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

ОБЩИ ДЕКЛАРАЦИИ

Приема се (P9_TA(2021)0458)

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0458)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

Производство по несъстоятелност: замяна на приложения А и Б към регламента ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0459)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Интегрирана статистика за земеделските стопанства: принос на Съюза съгласно МФР за периода 2021—2027 г. ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1091 по отношение на приноса на Съюза за интегрираната статистика за земеделските стопанства съгласно финансовата рамка за периода 2021—2027 г. [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Riho Terras (A9-0310/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0460)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Пакет с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП): основни информационни документи. Удължаване на срока на действие на преходните разпоредби ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 по отношение на удължаването на срока на действие на преходните разпоредби за управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и фондове, различни от ПКИПЦК [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0461)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК): използване на основни информационни документи ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО по отношение на използването на основни информационни документи от управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0462)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи
Доклад относно политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи [2021/2058(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0463)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Цифровизация на европейската система за докладване, мониторинг и одит
Доклад с препоръки към Комисията относно цифровизация на европейската система за докладване, мониторинг и одит [2021/2054(INL)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Maria Grapini (A9-0311/2021)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0464)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Европейска стратегия за суровините от изключителна важност
Доклад относно европейска стратегия за суровините от изключителна важност [2021/2011(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0468)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Преразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.
Доклад относно преразглеждането на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. [2021/2162(INI)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Nils Ušakovs и Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ID)

Отхвърля се

(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Фармацевтична стратегия за Европа
Доклад относно фармацевтична стратегия за Европа [2021/2013(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Последно осъвременяване: 23 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност