Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0218(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0198/2019

Arutelud :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hääletused :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Protokoll
XML 26k
Teisipäev, 23. november 2021 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

6. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0456)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS JA ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P9_TA(2021)0456)

KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P9_TA(2021)0456)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0457)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS JA ÜHISAVALDUSED

Vastu võetud (P9_TA(2021)0457)

KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P9_TA(2021)0457)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)

Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0458)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

ÜHISAVALDUSED

Vastu võetud (P9_TA(2021)0458)

KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P9_TA(2021)0458)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)

Maksejõuetusmenetlust käsitleva määruse A ja B lisa asendamine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) A ja B lisa [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0459)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Põllumajandusettevõtete integreeritud statistika: liidu toetus aastate 2021–2027 finantsraamistikus ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1091 seoses liidu toetusega põllumajandusettevõtete integreeritud statistika jaoks aastate 2021–2027 finantsraamistikus [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Riho Terras (A9-0310/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0460)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Kombineeritud või kindlustuspõhiste jaeinvesteerimistoodete põhiteabedokumente käsitleva üleminekukorra kehtivusaja pikendamine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1286/2014 seoses fondivalitsejate, äriühinguna asutatud fondide ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) ja muude fondide kui eurofondide osakute kohta nõu andvate või neid müüvate isikute suhtes kohaldatava üleminekukorra kehtivusaja pikendamisega [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0461)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (eurofondid) ning põhiteabedokumentide kasutamine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ seoses põhiteabedokumentide kasutamisega vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) fondivalitsejate poolt [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0462)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

ELi spordipoliitika: hinnang ja võimalikud tulevikusuundumused
Raport ELi spordipoliitika kohta – hinnang ja võimalikud tulevikusuundumused [2021/2058(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0463)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)

ELi aruandluse, järelevalve ja auditeerimise digitaliseerimine
Raport soovitustega komisjonile ELi aruandluse, järelevalve ja auditeerimise digitaliseerimise kohta [2021/2054(INL)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A9-0311/2021)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0464)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

Euroopa kriitilise tähtsusega toorainete strateegia
Raport Euroopa kriitilise tähtsusega toorainete strateegia kohta [2021/2011(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0468)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

Finantsmääruse läbivaatamine mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jõustumist silmas pidades
Raport finantsmääruse läbivaatamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jõustumist silmas pidades [2021/2162(INI)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Nils Ušakovs ja Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitanud fraktsioon ID)

Tagasi lükatud

(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

Euroopa ravimistrateegia
Raport Euroopa ravimistrateegia kohta [2021/2013(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Tagasi lükatud
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

Viimane päevakajastamine: 23. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika