Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0198/2019

Debatten :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Stemmingen :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Notulen
XML 27k
Dinsdag 23 november 2021 - Straatsburg

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

6. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0456)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

VERKLARING VAN HET PARLEMENT EN GEZAMENLIJKE VERKLARING

Aangenomen (P9_TA(2021)0456)

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0456)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0457)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

VERKLARING VAN HET PARLEMENT EN GEZAMENLIJKE VERKLARINGEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0457)

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0457)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0458)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

GEZAMENLIJKE VERKLARINGEN

Aangenomen (P9_TA(2021)0458)

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0458)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

Insolventieprocedures: vervanging van de bijlagen A en B bij de verordening ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0459)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Geïntegreerde landbouwstatistieken: bijdrage van de Unie binnen het MFK voor de jaren 2021 tot en met 2027 ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1091 wat betreft de bijdrage van de Unie aan de geïntegreerde landbouwstatistieken binnen het financieel kader 2021-2027 [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Riho Terras (A9-0310/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0460)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's): essentiële-informatiedocumenten; verlenging van de overgangsregeling ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 wat betreft de verlenging van de overgangsregeling voor beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en personen die advies geven over rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en niet-icbe’s of deze verkopen [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0461)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s): het gebruik van essentiële-informatiedocumenten ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0462)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het sportbeleid van de EU: beoordeling en mogelijke verdere stappen
Verslag over het sportbeleid van de EU: beoordeling en mogelijke verdere stappen [2021/2058(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0463)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Digitalisering van de Europese rapportage, monitoring en controle
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de digitalisering van de Europese rapportage, monitoring en controle [2021/2054(INL)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0311/2021)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0464)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen
Verslag over een Europese strategie voor kritieke grondstoffen [2021/2011(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0468)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

De herziening van het Financieel Reglement met het oog op de inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader 2021-2027
Verslag over de herziening van het Financieel Reglement met het oog op de inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader 2021-2027 [2021/2162(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Nils Ušakovs en Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(Gewone meerderheid)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ID-Fractie)

Verworpen

(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Een farmaceutische strategie voor Europa
Verslag over een farmaceutische strategie voor Europa [2021/2013(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid