Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0218(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0198/2019

Debaty :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Głosowanie :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Protokół
XML 27k
Wtorek, 23 listopada 2021 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

6. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0456)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

OŚWIADCZENIE PARLAMENTU I WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0456)

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0456)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 1)

Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0457)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

OŚWIADCZENIE PARLAMENTU I WSPÓLNE OŚWIADCZENIA

Przyjęto (P9_TA(2021)0457)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0457)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 2)

Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0458)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIA

Przyjęto (P9_TA(2021)0458)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0458)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 3)

Zastąpienie załączników A i B do rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0459)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 4)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Zintegrowana statystyka dotycząca gospodarstw rolnych: wkład Unii na podstawie ram finansowych na lata 2021–2027 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1091 w odniesieniu do wkładu Unii na rzecz zintegrowanej statystyki dotyczącej gospodarstw rolnych na podstawie ram finansowych na lata 2021–2027 [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Riho Terras (A9-0310/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0460)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 5)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne (PRIIP): dokumenty zawierające kluczowe informacje. Przedłużenie okresu obowiązywania przepisu przejściowego ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania przepisu przejściowego dla spółek zarządzających, spółek inwestycyjnych i osób doradzających w zakresie jednostek przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i jednostek funduszy innych niż UCITS lub je sprzedających [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0461)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 6)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Stosowanie dokumentów zawierających kluczowe informacje przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w odniesieniu do stosowania dokumentów zawierających kluczowe informacje przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0462)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 7)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Polityka UE w dziedzinie sportu: ocena i możliwe kierunki dalszych działań
Sprawozdanie w sprawie polityki UE w dziedzinie sportu: ocena i możliwe kierunki dalszych działań [2021/2058(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0463)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 8)

Cyfryzacja europejskiej sprawozdawczości, monitorowania i prowadzenia audytów
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie cyfryzacji europejskiej sprawozdawczości, monitorowania i prowadzenia audytów [2021/2054(INL)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0311/2021)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0464)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 9)

Europejska strategia na rzecz surowców krytycznych
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz surowców krytycznych [2021/2011(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0468)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 13)

Przegląd rozporządzenia finansowego w związku z wejściem w życie wieloletnich ram finansowych 2021–2027
Sprawozdanie w sprawie przeglądu rozporządzenia finansowego w związku z wejściem w życie wieloletnich ram finansowych 2021–2027 [2021/2162(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Nils Ušakovs i Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(Wymagana zwykła większość)

ALTERNATYWNY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ID)

Odrzucono

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

Strategia farmaceutyczna dla Europy
Sprawozdanie w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy [2021/2013(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Odrzucono
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności