Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0218(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0198/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasovanie :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Zápisnica
XML 27k
Utorok, 23. novembra 2021 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

6. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0456)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

VYHLÁSENIE PARLAMENTU A SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Prijatý (P9_TA(2021)0456)

VYHLÁSENIE KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2021)0456)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 1)

Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0457)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

VYHLÁSENIE PARLAMENTU A SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0457)

VYHLÁSENIA KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2021)0457)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 2)

Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0458)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0458)

VYHLÁSENIA KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2021)0458)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 3)

Insolvenčné konanie: nahradenie príloh A a B k nariadeniu ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádzajú prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0459)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 4)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Integrované štatistiky fariem: príspevok Únie v medziach VFR na roky 2021 – 2027 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1091, pokiaľ ide o príspevok Únie na integrované štatistiky fariem v medziach finančného rámca na roky 2021 – 2027 [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Riho Terras (A9-0310/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0460)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP): dokumenty s kľúčovými informáciami. Predĺženie prechodného mechanizmu ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1286/2014, pokiaľ ide o predĺženie prechodného mechanizmu pre správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti a osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a iných subjektov ako PKIPCP alebo predávajúce tieto podielové listy [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0461)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP): používanie dokumentov s kľúčovými informáciami ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES, pokiaľ ide o používanie dokumentov s kľúčovými informáciami správcovskými spoločnosťami podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0462)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Politika EÚ v oblasti športu: hodnotenie a ďalší možný postup
Správa o politike EÚ v oblasti športu: hodnotenie a ďalší možný postup [2021/2058(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0463)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

Digitalizácia európskeho podávania správ, monitorovania a auditu
Správa s odporúčaniami pre Komisiu o digitalizácii európskeho podávania správ, monitorovania a auditu [2021/2054(INL)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A9-0311/2021)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0464)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9)

Európska stratégia pre kritické suroviny
Správa o európskej stratégii pre kritické suroviny [2021/2011(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0468)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027
Správa o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 [2021/2162(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Nils Ušakovs a Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ID)

Zamietnutý

(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

Farmaceutická stratégia pre Európu
Správa o farmaceutickej stratégii pre Európu [2021/2013(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Zamietnutý
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)

Posledná úprava: 23. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia