Seznam 
Zápis
XML 158kPDF 271kWORD 75k
Úterý, 23. listopadu 2021 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV ***I – Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování ***I – Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I (rozprava)
 3.Hlasování
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. října 2021 (rozprava)
 6.Oznámení výsledků hlasování
 7.Situace v Bělorusku a na jeho hranicích s EU a bezpečnostní a humanitární následky (rozprava)
 8.Oprava (článek 241 jednacího řádu) (další postup)
 9.Odsouzení policejního násilí páchaného na Romech v EU (rozprava)
 10.Legální migrace a právo (rozprava)
 11.Předložení dokumentů
 12.Rozpočtový proces na rok 2021: společný návrh (rozprava)
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Mnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021 (rozprava)
 15.Situace v Bosně a Hercegovině (rozprava)
 16.Vysvětlení hlasování
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV ***I – Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování ***I – Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

První rozprava se konala dne 20. října 2020 (bod 5 zápisu ze dne 20.10.2020).

Věc byla dne 23. října 2020 v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání (bod 11 zápisu ze dne 23.10.2020).

Peter Jahr, Ulrike Müller a Eric Andrieu uvedli zprávy.

Vystoupil Christophe Hansen (zpravodaj výboru ENVI).

Vystoupil Janusz Wojciechowski (člen Komise).

Vystoupili: Krzysztof Hetman (zpravodaj výboru REGI pro zprávu A8-0199/2019), Bronis Ropė (zpravodaj výboru REGI pro zprávu A8-0200/2019), Younous Omarjee (zpravodaj výboru REGI pro zprávu A8-0198/2019), Christine Schneider (zpravodajka výboru FEMM pro zprávu A8-0200/2019), Anne Sander za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, Martin Hlaváček za skupinu Renew, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Ivan David za skupinu ID, Bert-Jan Ruissen za skupinu ECR, Luke Ming Flanagan za skupinu The Left, Dino Giarrusso – nezařazený poslanec, Manfred Weber, Pina Picierno, Jérémy Decerle, Tilly Metz, Mara Bizzotto, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniela Rondinelli, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Dacian Cioloş, Benoît Biteau, Sylvia Limmer, Ladislav Ilčić, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker a Jarosław Kalinowski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Clara Aguilera, Jan Huitema, Bas Eickhout, Laura Huhtasaari, Mazaly Aguilar, Mick Wallace, Milan Uhrík, Daniel Buda, Johan Danielsson, Asger Christensen, François Alfonsi, Elena Lizzi, Veronika Vrecionová, Anja Hazekamp, Miroslav Radačovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Atidzhe Alieva-Veli, Thomas Waitz, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Ivan Vilibor Sinčić, Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais, Alin Mituța, Anna Deparnay-Grunenberg, Emmanouil Fragkos, Colm Markey, Juozas Olekas, Adrián Vázquez Lázara, Francisco Guerreiro, Michaela Šojdrová, Günther Sidl, Asim Ademov, Carmen Avram, Marlene Mortler, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tom Vandenkendelaere, Michal Wiezik, Dan-Ştefan Motreanu a Tomislav Sokol.

Vystoupil Janusz Wojciechowski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 3 zápisu ze dne 23.11.2021.

Oznámení výsledků hlasování: bod 6 zápisu ze dne 23.11.2021.


3. Hlasování

Parlament hlasoval o těchto předběžných dohodách:

Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019);

Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Ulrike Müller (A8-0199/2019);

Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Insolvenční řízení: nahrazení příloh A a B nařízení ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021);

Integrovaná statistika zemědělských podniků: příspěvek Unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2021–2027 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1091, pokud jde o příspěvek Unie na integrovanou statistiku zemědělských podniků v rámci finančního rámce na období 2021–2027 [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Riho Terras (A9-0310/2021);

Strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou: sdělení klíčových informací. Rozšíření přechodného opatření ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o rozšíření přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A9-0297/2021);

Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP): používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A9-0301/2021);

Politika EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup
Zpráva o politice EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup [2021/2058(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021);

Digitalizace evropského podávání zpráv, monitorování a auditu
Zpráva obsahující doporučení Komisi k digitalizaci evropského podávání zpráv, monitorování a auditu [2021/2054(INL)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0311/2021).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Evropská strategie pro kritické suroviny
Zpráva o evropské strategii pro kritické suroviny [2021/2011(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Hildegard Bentele (A9-0280/2021);

Přezkum finančního nařízení s ohledem na vstup víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v platnost
Zpráva o přezkumu finančního nařízení s ohledem na vstup víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v platnost [2021/2162(INI)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Nils Ušakovs a Monika Hohlmeier (A9-0295/2021);

Farmaceutická strategie pro Evropu
Zpráva o farmaceutické strategii pro Evropu [2021/2013(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Dolors Montserrat (A9-0317/2021).

Hlasovat bylo možné do 13:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 16:00 (bod 6 zápisu ze dne 23.11.2021).

Vystoupení

Maria Grapini (zpravodajka) před zahájením hlasování, aby v souvislosti se svou zprávou A9-0311/2021 učinila prohlášení na základě čl. 159 odst. 4 jednacího řádu.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:06.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:09.


5. Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. října 2021 (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. října 2021 (2021/2895(RSP))

Charles Michel (předseda Evropské rady) a Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Stéphane Séjourné za skupinu Renew, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu ID, Beata Szydło za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu The Left a Tamás Deutsch – nezařazený poslanec.

Vystoupili: Margaritis Schinas (místopředseda Komise) a Charles Michel.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

6. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0456)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

PROHLÁŠENÍ PARLAMENTU A SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

přijata (P9_TA(2021)0456)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

přijato (P9_TA(2021)0456)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0457)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

PROHLÁŠENÍ PARLAMENTU A SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

přijata (P9_TA(2021)0457)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

přijato (P9_TA(2021)0457)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 2)

Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0458)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ

přijata (P9_TA(2021)0458)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

přijato (P9_TA(2021)0458)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 3)

Insolvenční řízení: nahrazení příloh A a B nařízení ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

přijaty jediným hlasováním (P9_TA(2021)0459)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Integrovaná statistika zemědělských podniků: příspěvek Unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2021–2027 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1091, pokud jde o příspěvek Unie na integrovanou statistiku zemědělských podniků v rámci finančního rámce na období 2021–2027 [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Riho Terras (A9-0310/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0460)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou: sdělení klíčových informací. Rozšíření přechodného opatření ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o rozšíření přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijaty jediným hlasováním (P9_TA(2021)0461)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP): používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijaty jediným hlasováním (P9_TA(2021)0462)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Politika EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup
Zpráva o politice EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup [2021/2058(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0463)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)

Digitalizace evropského podávání zpráv, monitorování a auditu
Zpráva obsahující doporučení Komisi k digitalizaci evropského podávání zpráv, monitorování a auditu [2021/2054(INL)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0311/2021)

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0464)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

Evropská strategie pro kritické suroviny
Zpráva o evropské strategii pro kritické suroviny [2021/2011(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0468)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 13)

Přezkum finančního nařízení s ohledem na vstup víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v platnost
Zpráva o přezkumu finančního nařízení s ohledem na vstup víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v platnost [2021/2162(INI)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Nils Ušakovs a Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ID)

zamítnut

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

Farmaceutická strategie pro Evropu
Zpráva o farmaceutické strategii pro Evropu [2021/2013(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

zamítnut
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)


7. Situace v Bělorusku a na jeho hranicích s EU a bezpečnostní a humanitární následky (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Bělorusku a na jeho hranicích s EU a bezpečnostní a humanitární následky (2021/2985(RSP))

Anže Logar (úřadující předseda Rady) a Margaritis Schinas (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Petras Auštrevičius za skupinu Renew, Viola Von Cramon-Taubadel za skupinu Verts/ALE, Nicolas Bay za skupinu ID, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Miguel Urbán Crespo za skupinu The Left, Kinga Gál – nezařazená poslankyně, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Nathalie Loiseau a Tineke Strik.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Bernhard Zimniok, Alexandr Vondra, Nikolaj Villumsen, Miroslav Radačovský, Andrzej Halicki, Maria Arena, Urmas Paet, Sylwia Spurek, Tom Vandendriessche, Andrea Bocskor, Andrius Kubilius, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro, Bronis Ropė, Riho Terras, Sylvie Guillaume, Róża Thun und Hohenstein, Damien Carême, Radosław Sikorski, Sven Mikser, Ivars Ijabs, Lena Düpont, Tonino Picula, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl a Miriam Lexmann.

Vystoupili: Helena Dalli (členka Komise) a Anže Logar.

Rozprava skončila.


8. Oprava (článek 241 jednacího řádu) (další postup)

Oprava P9_TA(2021)0272(COR01) byla oznámena dne 22. listopadu 2021 (bod 9 zápisu ze dne 22.11.2021).

Jelikož nebyla v souladu s čl. 241 odst. 4 jednacího řádu podána žádná žádost, aby se o opravě hlasovalo, považuje se oprava za schválenou.


9. Odsouzení policejního násilí páchaného na Romech v EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Odsouzení policejního násilí páchaného na Romech v EU (2021/2907(RSP))

Anže Logar (úřadující předseda Rady) a Helena Dalli (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Peter Pollák za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Maite Pagazaurtundúa za skupinu Renew, Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Silvia Sardone za skupinu ID, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu The Left, Milan Uhrík – nezařazený poslanec, Loránt Vincze, Łukasz Kohut, Asim Ademov a Manuel Pizarro.

Vystoupili: Helena Dalli a Anže Logar.

Rozprava skončila.


10. Legální migrace a právo (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi k legální migraci a právu [2020/2255(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Abir Al-Sahlani uvedla zprávu.

Vystoupil Margaritis Schinas (místopředseda Komise).

Vystoupili: Lena Düpont za skupinu PPE, Cyrus Engerer za skupinu S&D, a Fabienne Keller za skupinu Renew.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupili: Alice Kuhnke za skupinu Verts/ALE, Peter Kofod za skupinu ID, Charlie Weimers za skupinu ECR, Pernando Barrena Arza za skupinu The Left, Balázs Hidvéghi – nezařazený poslanec, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Jérôme Rivière, Janina Ochojska, Juan Fernando López Aguilar, Nicolaus Fest, Pietro Bartolo a Javier Moreno Sánchez.

Vystoupil Margaritis Schinas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7 zápisu ze dne 24.11.2021 (pozměňovací návrhy); bod 4 zápisu ze dne 25.11.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 10 zápisu ze dne 24.11.2021 (pozměňovací návrhy); bod 8 zápisu ze dne 25.11.2021 (konečné hlasování).


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh opravného rozpočtu č. 6 k souhrnnému rozpočtu na rok 2021: Dodatečné dávky vakcín pro země s nízkými a nižšími středními příjmy, navýšení prostředků pro mechanismus civilní ochrany Unie a jiné úpravy výdajů a příjmů: postoj Rady ze dne 23. listopadu 2021 (14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD))
předáno příslušnému výboru: BUDG
stanovisko: AFET, DEVE, ENVI, REGI, PECH

2) parlamentními výbory

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2021 na rozpočtový rok 2021 – dodatečné dávky vakcín pro země s nízkými a nižšími středními příjmy, navýšení prostředků pro mechanismus civilní ochrany Unie a jiné úpravy výdajů a příjmů (14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

3) dohodovacím výborem

- Společný návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 (13911/2021 - C9-0428/2021 - 2021/0227(BUD))

4) delegací Parlamentu v dohodovacím výboru

- Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu (11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)) - výbor BUDE - Zpravodajové: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)


12. Rozpočtový proces na rok 2021: společný návrh (rozprava)

Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu [13911/2021 - C9-0428/2021 – 2021/0227(BUD)] - delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru. Zpravodajové: Karlo Ressler a Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Johan Van Overtveldt (předseda výboru BUDG), Karlo Ressler a Damian Boeselager uvedli zprávu.

Vystoupili: Anže Logar (úřadující předseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Niclas Herbst za skupinu PPE, Victor Negrescu za skupinu S&D, Nicolae Ştefănuță za skupinu Renew, Henrike Hahn za skupinu Verts/ALE, Hélène Laporte za skupinu ID, Bogdan Rzońca za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu The Left, Andor Deli – nezařazený poslanec, José Manuel Fernandes, Nils Ušakovs, Olivier Chastel, Siegfried Mureşan, Valérie Hayer, Janusz Lewandowski a Jan Olbrycht.

Vystoupili: Johannes Hahn, Anže Logar a Johan Van Overtveldt.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7 zápisu ze dne 24.11.2021.

Oznámení výsledků hlasování: bod 10 zápisu ze dne 24.11.2021.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 20:10.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 20:30.


14. Mnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021 (rozprava)

Prohlášení Komise: Mnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021 (2021/2769(RSP))

Valdis Dombrovskis (výkonný místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Bernd Lange za skupinu S&D, Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew, Sara Matthieu za skupinu Verts/ALE, Roman Haider za skupinu ID, Geert Bourgeois za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu The Left, Sven Simon za skupinu PPE, Enikő Győri – nezařazená poslankyně, Danuta Maria Hübner, Kathleen Van Brempt, Samira Rafaela, Reinhard Bütikofer, Maximilian Krah, Michiel Hoogeveen, Clare Daly, Jörgen Warborn, Inma Rodríguez-Piñero, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Bert-Jan Ruissen, Chris MacManus, Francisco José Millán Mon, Miapetra Kumpula-Natri, Barry Andrews, Margarida Marques a Liesje Schreinemacher.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Bernd Lange a Sven Simon za výbor INTA o mnohostranných jednáních s ohledem na 12. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021 (2021/2769(RSP)) (B9-0550/2021).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7 zápisu ze dne 24.11.2021 (pozměňovací návrhy); bod 4 zápisu ze dne 25.11.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 10 zápisu ze dne 24.11.2021 (pozměňovací návrhy); bod 8 zápisu ze dne 25.11.2021 (konečné hlasování).


15. Situace v Bosně a Hercegovině (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Bosně a Hercegovině (2021/2974(RSP))

Anže Logar (úřadující předseda Rady) a Valdis Dombrovskis (výkonný místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Andrey Kovatchev za skupinu PPE, Pedro Marques za skupinu S&D, Klemen Grošelj za skupinu Renew, Tineke Strik za skupinu Verts/ALE, Thierry Mariani za skupinu ID, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Michael Gahler, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Romeo Franz, Marco Dreosto, Sunčana Glavak, Dietmar Köster, Vladimír Bilčík, Delara Burkhardt, Lukas Mandl, Tanja Fajon, Karlo Ressler a Tomislav Sokol.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Anže Logar.

Rozprava skončila.


16. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


17. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 699.710/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:13.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Franssen Cindy, Georgoulis Alexis, de Graaff Marcel, Joveva Irena, Leitão-Marques Maria-Manuel, de la Pisa Carrión Margarita, Santos Isabel, Zovko Željana

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 23. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí