Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 158kPDF 264kWORD 74k
Tiistai 23. marraskuuta 2021 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I - Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I - Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:stä annetun asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen ***I (keskustelu)
 3.Äänestykset
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Eurooppa-neuvoston 21.−22. lokakuuta 2021 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 6.Äänestystulosten ilmoittaminen
 7.Tilanne Valko-Venäjällä ja sen EU:n vastaisella rajalla sekä tilanteen turvallisuuteen liittyvät ja humanitaariset seuraukset (keskustelu)
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla) (jatkotoimet)
 9.Romaneihin EU:ssa kohdistuvan poliisiväkivallan tuomitseminen (keskustelu)
 10.Laillista muuttoliikettä koskeva politiikka ja lainsäädäntö (keskustelu)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Talousarviomenettely 2022: yhteinen teksti (keskustelu)
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Monenväliset neuvottelut Genevessä 30. marraskuuta – 3. joulukuuta 2021 pidettävän WTO:n 12. ministerikokouksen alla (keskustelu)
 15.Bosnia ja Hertsegovinan tilanne (keskustelu)
 16.Äänestysselitykset
 17.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Roberta METSOLA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I - Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I - Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:stä annetun asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 20. lokakuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 20.10.2020, kohta 5).

Asia palautettiin 23. lokakuuta 2020 työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten (istunnon pöytäkirja 23.10.2020, kohta 11).

Peter Jahr, Ulrike Müller ja Eric Andrieu esittelivät mietinnöt.

Christophe Hansen (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Janusz Wojciechowski (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Krzysztof Hetman (mietinnön A8-0199/2019 REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bronis Ropė (mietinnön A8-0200/2019 REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Younous Omarjee (mietinnön A8-0198/2019 REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christine Schneider (mietinnön A8-0200/2019 FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anne Sander PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Martin Hlaváček Renew-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivan David ID-ryhmän puolesta, Bert-Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta, Luke Ming Flanagan The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Dino Giarrusso, Manfred Weber, Pina Picierno, Jérémy Decerle, Tilly Metz, Mara Bizzotto, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniela Rondinelli, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Dacian Cioloş, Benoît Biteau, Sylvia Limmer, Ladislav Ilčić, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker ja Jarosław Kalinowski.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Clara Aguilera, Jan Huitema, Bas Eickhout, Laura Huhtasaari, Mazaly Aguilar, Mick Wallace, Milan Uhrík, Daniel Buda, Johan Danielsson, Asger Christensen, François Alfonsi, Elena Lizzi, Veronika Vrecionová, Anja Hazekamp, Miroslav Radačovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Atidzhe Alieva-Veli, Thomas Waitz, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Ivan Vilibor Sinčić, Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais, Alin Mituța, Anna Deparnay-Grunenberg, Emmanouil Fragkos, Colm Markey, Juozas Olekas, Adrián Vázquez Lázara, Francisco Guerreiro, Michaela Šojdrová, Günther Sidl, Asim Ademov, Carmen Avram, Marlene Mortler, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tom Vandenkendelaere, Michal Wiezik, Dan-Ştefan Motreanu ja Tomislav Sokol.

Janusz Wojciechowski käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.11.2021, kohta 3.

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 23.11.2021, kohta 6.


3. Äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat alustavat sopimukset:

Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:stä annetun asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Maksukyvyttömyysmenettelyt: asetuksen liitteiden A ja B korvaaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteiden A ja B korvaamisesta [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Integroidut maatilatilastot: unionin rahoitusosuus vuosien 2021–2027 rahoituskehyksessä ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2018/1091 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin rahoitusosuudesta integroituihin maatilatilastoihin vuosien 2021–2027 rahoituskehyksessä [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Riho Terras (A9-0310/2021)

Vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden (PRIIP-tuotteet) avaintietoasiakirjat: siirtymäjärjestelyn jatkaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta rahastoyhtiöitä, sijoitusyhtiöitä ja siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) ja muiden kuin yhteissijoitusyritysten osuuksista neuvoja antavia tai niitä myyviä henkilöitä koskevan siirtymäjärjestelyn jatkamiseksi [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (yhteissijoitusyritykset): avaintietoasiakirjojen käyttö ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse avaintietoasiakirjojen käytöstä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) rahastoyhtiöiden toimesta [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

EU:n urheilupolitiikka: arviointi ja mahdolliset etenemistavat
Mietintö EU:n urheilupolitiikasta: arviointi ja mahdolliset etenemistavat [2021/2058(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

EU:n raportointi-, seuranta- ja tarkastustoiminnan digitalisaatio
Mietintö suosituksista komissiolle EU:n raportointi-, seuranta- ja tarkastustoiminnan digitalisaatiosta [2021/2054(INL)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0311/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Kriittisiä raaka-aineita koskeva eurooppalainen strategia
Mietintö kriittisiä raaka-aineita koskevasta eurooppalaisesta strategiasta [2021/2011(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Varainhoitoasetuksen tarkistaminen monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 voimaantulon jälkeen
Mietintö varainhoitoasetuksen tarkistamisesta monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 voimaantulon jälkeen [2021/2162(INI)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Nils Ušakovs ja Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Euroopan lääkestrategia
Mietintö Euroopan lääkestrategiasta [2021/2013(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dolors Montserrat (A9-0317/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 13.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 16.00 (istunnon pöytäkirja 23.11.2021, kohta 6).

Puheenvuorot:

ennen äänestysten avaamista Maria Grapini (esittelijä) käytti työjärjestyksen 159 artiklan 4 kohdan mukaisesti puheenvuoron mietinnöstään A9-0311/2021.

(Istunto keskeytettiin klo 12.06.)


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.09.


5. Eurooppa-neuvoston 21.−22. lokakuuta 2021 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 21.−22. lokakuuta 2021 pidetyn kokouksen päätelmät (2021/2895(RSP))

Charles Michel (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Stéphane Séjourné Renew-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni ID-ryhmän puolesta, Beata Szydło ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan The Left -ryhmän puolesta ja sitoutumaton Tamás Deutsch.

Puheenvuorot: Margaritis Schinas (komission varapuheenjohtaja) ja Charles Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

6. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0456)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

PARLAMENTIN LAUSUMA JA YHTEINEN LAUSUMA

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0456)

KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0456)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0457)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

PARLAMENTIN LAUSUMA JA YHTEISET LAUSUMAT

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0457)

KOMISSION LAUSUMAT

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0457)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:stä annetun asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0458)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

YHTEISET LAUSUMAT

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0458)

KOMISSION LAUSUMAT

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0458)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Maksukyvyttömyysmenettelyt: asetuksen liitteiden A ja B korvaaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteiden A ja B korvaamisesta [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0459)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Integroidut maatilatilastot: unionin rahoitusosuus vuosien 2021–2027 rahoituskehyksessä ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2018/1091 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin rahoitusosuudesta integroituihin maatilatilastoihin vuosien 2021–2027 rahoituskehyksessä [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Riho Terras (A9-0310/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0460)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden (PRIIP-tuotteet) avaintietoasiakirjat: siirtymäjärjestelyn jatkaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta rahastoyhtiöitä, sijoitusyhtiöitä ja siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) ja muiden kuin yhteissijoitusyritysten osuuksista neuvoja antavia tai niitä myyviä henkilöitä koskevan siirtymäjärjestelyn jatkamiseksi [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0461)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (yhteissijoitusyritykset): avaintietoasiakirjojen käyttö ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse avaintietoasiakirjojen käytöstä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) rahastoyhtiöiden toimesta [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0462)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

EU:n urheilupolitiikka: arviointi ja mahdolliset etenemistavat
Mietintö EU:n urheilupolitiikasta: arviointi ja mahdolliset etenemistavat [2021/2058(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0463)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

EU:n raportointi-, seuranta- ja tarkastustoiminnan digitalisaatio
Mietintö suosituksista komissiolle EU:n raportointi-, seuranta- ja tarkastustoiminnan digitalisaatiosta [2021/2054(INL)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0311/2021)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0464)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Kriittisiä raaka-aineita koskeva eurooppalainen strategia
Mietintö kriittisiä raaka-aineita koskevasta eurooppalaisesta strategiasta [2021/2011(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0468)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)

Varainhoitoasetuksen tarkistaminen monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 voimaantulon jälkeen
Mietintö varainhoitoasetuksen tarkistamisesta monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 voimaantulon jälkeen [2021/2162(INI)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Nils Ušakovs ja Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ID-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

Euroopan lääkestrategia
Mietintö Euroopan lääkestrategiasta [2021/2013(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Hylättiin
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)


7. Tilanne Valko-Venäjällä ja sen EU:n vastaisella rajalla sekä tilanteen turvallisuuteen liittyvät ja humanitaariset seuraukset (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tilanne Valko-Venäjällä ja sen EU:n vastaisella rajalla sekä tilanteen turvallisuuteen liittyvät ja humanitaariset seuraukset (2021/2985(RSP))

Anže Logar (neuvoston puheenjohtaja) ja Margaritis Schinas (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius Renew-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ID-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Kinga Gál, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Nathalie Loiseau ja Tineke Strik.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: Bernhard Zimniok, Alexandr Vondra, Nikolaj Villumsen, Miroslav Radačovský, Andrzej Halicki, Maria Arena, Urmas Paet, Sylwia Spurek, Tom Vandendriessche, Andrea Bocskor, Andrius Kubilius, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro, Bronis Ropė, Riho Terras, Sylvie Guillaume, Róża Thun und Hohenstein, Damien Carême, Radosław Sikorski, Sven Mikser, Ivars Ijabs, Lena Düpont, Tonino Picula, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl ja Miriam Lexmann.

Puheenvuorot: Helena Dalli (komission jäsen) ja Anže Logar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


8. Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla) (jatkotoimet)

Oikaisusta P9_TA(2021)0272(COR01) ilmoitettiin 22. marraskuuta 2021 (istunnon pöytäkirja 22.11.2021, kohta 9).

Koska yhtään pyyntöä siitä, että asiasta äänestetään, ei ole esitetty työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti, tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


9. Romaneihin EU:ssa kohdistuvan poliisiväkivallan tuomitseminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Romaneihin EU:ssa kohdistuvan poliisiväkivallan tuomitseminen (2021/2907(RSP))

Anže Logar (neuvoston puheenjohtaja) ja Helena Dalli (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Renew-ryhmän puolesta, Romeo Franz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Milan Uhrík, Loránt Vincze, Łukasz Kohut, Asim Ademov ja Manuel Pizarro.

Puheenvuorot: Helena Dalli ja Anže Logar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Laillista muuttoliikettä koskeva politiikka ja lainsäädäntö (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle laillista muuttoliikettä koskevasta politiikasta ja lainsäädännöstä [2020/2255(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Abir Al-Sahlani esitteli mietinnön.

Margaritis Schinas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lena Düpont PPE-ryhmän puolesta, Cyrus Engerer S&D-ryhmän puolesta ja Fabienne Keller Renew-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Puheenvuorot: Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter Kofod ID-ryhmän puolesta, Charlie Weimers ECR-ryhmän puolesta, Pernando Barrena Arza The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Balázs Hidvéghi, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Jérôme Rivière, Janina Ochojska, Juan Fernando López Aguilar, Nicolaus Fest, Pietro Bartolo ja Javier Moreno Sánchez.

Margaritis Schinas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2021, kohta 7 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 25.11.2021, kohta 4 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 24.11.2021, kohta 10 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 25.11.2021, kohta 8 (lopullinen äänestys).


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä:

- Lisätalousarvioesitys nro 6 varainhoitovuoden 2021 yleiseen talousarvioon: Lisärokoteannokset alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason maille, unionin pelastuspalvelumekanismin määrärahalisäys sekä muut menoihin ja tuloihin tehtävät mukautukset: Neuvoston kanta 23. marraskuuta 2021 (14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG
lausuntoa varten: AFET, DEVE, ENVI, REGI, PECH

2) parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2021 varainhoitovuodeksi 2021 – lisärokoteannokset alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason maille, unionin pelastuspalvelumekanismin määrärahalisäys sekä muut menoihin ja tuloihin tehtävät mukautukset (14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

3) sovittelukomitealta:

- Euroopan unionin varainhoitovuoden 2022 yleistä talousarviota koskeva yhteinen teksti (13911/2021 - C9-0428/2021 - 2021/0227(BUD))

4) parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnalta:

- Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä Euroopan unionin yleistä talousarviota varainhoitovuodeksi 2022 koskevasta yhteisestä tekstistä (11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)) - BUDE-valiokunta - Esittelijät: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021).


12. Talousarviomenettely 2022: yhteinen teksti (keskustelu)

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä Euroopan unionin yleistä talousarviota varainhoitovuodeksi 2022 koskevasta yhteisestä tekstistä [13911/2021 - C9-0428/2021 - 2021/0227(BUD)] - parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta. Esittelijät: Karlo Ressler ja Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Johan Van Overtveldt (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja), Karlo Ressler ja Damian Boeselager esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Anže Logar (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Niclas Herbst PPE-ryhmän puolesta, Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta, Nicolae Ştefănuță Renew-ryhmän puolesta, Henrike Hahn Verts/ALE-ryhmän puolesta, Hélène Laporte ID-ryhmän puolesta, Bogdan Rzońca ECR-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Andor Deli, José Manuel Fernandes, Nils Ušakovs, Olivier Chastel, Siegfried Mureşan, Valérie Hayer, Janusz Lewandowski ja Jan Olbrycht.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Anže Logar ja Johan Van Overtveldt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2021, kohta 7.

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 24.11.2021, kohta 10.

(Istunto keskeytettiin klo 20.10.)


Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

13. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 20.30.


14. Monenväliset neuvottelut Genevessä 30. marraskuuta – 3. joulukuuta 2021 pidettävän WTO:n 12. ministerikokouksen alla (keskustelu)

Komission julkilausuma: Monenväliset neuvottelut Genevessä 30. marraskuuta – 3. joulukuuta 2021 pidettävän WTO:n 12. ministerikokouksen alla (2021/2769(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission johtava varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta, Sara Matthieu Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roman Haider ID-ryhmän puolesta, Geert Bourgeois ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz The Left -ryhmän puolesta, Sven Simon PPE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Kathleen Van Brempt, Samira Rafaela, Reinhard Bütikofer, Maximilian Krah, Michiel Hoogeveen, Clare Daly, Jörgen Warborn, Inma Rodríguez-Piñero, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Bert-Jan Ruissen, Chris MacManus, Francisco José Millán Mon, Miapetra Kumpula-Natri, Barry Andrews, Margarida Marques ja Liesje Schreinemacher.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Bernd Lange ja Sven Simon INTA-valiokunnan puolesta monenvälisistä neuvotteluista Genevessä 30. marraskuuta – 3. joulukuuta 2021 pidettävän WTO:n 12. ministerikokouksen alla (2021/2769(RSP)) (B9-0550/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2021, kohta 7 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 25.11.2021, kohta 4 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 24.11.2021, kohta 10 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 25.11.2021, kohta 8 (lopullinen äänestys).


15. Bosnia ja Hertsegovinan tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Bosnia ja Hertsegovinan tilanne (2021/2974(RSP))

Anže Logar (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission johtava varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta, Pedro Marques S&D-ryhmän puolesta, Klemen Grošelj Renew-ryhmän puolesta, Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Romeo Franz, Marco Dreosto, Sunčana Glavak, Dietmar Köster, Vladimír Bilčík, Delara Burkhardt, Lukas Mandl, Tanja Fajon, Karlo Ressler ja Tomislav Sokol.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Anže Logar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


17. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 699.710/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.13.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Franssen Cindy, Georgoulis Alexis, de Graaff Marcel, Joveva Irena, Leitão-Marques Maria-Manuel, de la Pisa Carrión Margarita, Santos Isabel, Zovko Željana

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 23. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö