Index 
Protokoll
XML 158kPDF 269kWORD 73k
Tisdagen den 23 november 2021 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna och finansieras av EGFJ och Ejflu ***I - Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning ***I - Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad marknadsordning och andra förordningar ***I (debatt)
 3.Omröstning
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 21–22 oktober 2021 (debatt)
 6.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 7.Situationen i Belarus och vid landets gräns mot EU samt de säkerhetsmässiga och humanitära konsekvenserna (debatt)
 8.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 9.Fördömande av polisvåldet mot romer i EU (debatt)
 10.Politik och lagstiftning för laglig migration (debatt)
 11.Inkomna dokument
 12.Budgetförfarandet för 2022: gemensamt förslag (debatt)
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december 2021 (debatt)
 15.Situationen i Bosnien-Hercegovina (debatt)
 16.Röstförklaringar
 17.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna och finansieras av EGFJ och Ejflu ***I - Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning ***I - Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad marknadsordning och andra förordningar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

En första debatt hade hållits den 20 oktober 2020 (punkt 5 i protokollet av den 20.10.2020).

Frågan hade återförvisats till det ansvariga utskottet den 23 oktober 2020 inför interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 11 i protokollet av den 23.10.2020).

Peter Jahr, Ulrike Müller och Eric Andrieu redogjorde för betänkandena.

Talare: Christophe Hansen (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Talare: Janusz Wojciechowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Krzysztof Hetman (föredragande av REGI-utskottets yttrande över betänkande A8-0199/2019), Bronis Ropė (föredragande av REGI-utskottets yttrande över betänkande A8-0200/2019), Younous Omarjee (föredragande av REGI-utskottets yttrande över betänkande A8-0198/2019), Christine Schneider (föredragande av FEMM-utskottets yttrande över betänkande A8-0200/2019), Anne Sander för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Martin Hlaváček för Renew-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Ivan David för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Luke Ming Flanagan för The Left-gruppen, Dino Giarrusso, grupplös, Manfred Weber, Pina Picierno, Jérémy Decerle, Tilly Metz, Mara Bizzotto, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniela Rondinelli, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Dacian Cioloş, Benoît Biteau, Sylvia Limmer, Ladislav Ilčić, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker och Jarosław Kalinowski.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Clara Aguilera, Jan Huitema, Bas Eickhout, Laura Huhtasaari, Mazaly Aguilar, Mick Wallace, Milan Uhrík, Daniel Buda, Johan Danielsson, Asger Christensen, François Alfonsi, Elena Lizzi, Veronika Vrecionová, Anja Hazekamp, Miroslav Radačovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jytte Guteland, Atidzhe Alieva-Veli, Thomas Waitz, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Ivan Vilibor Sinčić, Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais, Alin Mituța, Anna Deparnay-Grunenberg, Emmanouil Fragkos, Colm Markey, Juozas Olekas, Adrián Vázquez Lázara, Francisco Guerreiro, Michaela Šojdrová, Günther Sidl, Asim Ademov, Carmen Avram, Marlene Mortler, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tom Vandenkendelaere, Michal Wiezik, Dan-Ştefan Motreanu och Tomislav Sokol.

Talare: Janusz Wojciechowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3 i protokollet av den 23.11.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 6 i protokollet av den 23.11.2021.


3. Omröstning

Parlamentet röstade om de preliminära överenskommelserna om följande:

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna och finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019),

Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ulrike Müller (A8-0199/2019),

Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad marknadsordning och andra förordningar ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Eric Andrieu (A8-0198/2019).

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Insolvensförfaranden: ersättande av bilagorna A och B till förordning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021),

Integrerad statistik över jordbruksföretag: unionens bidrag inom budgetramen 2021–2027 ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1091 vad gäller unionens bidrag till integrerad statistik över jordbruksföretag inom budgetramen 2021–2027 [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Riho Terras (A9-0310/2021),

Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter): faktablad. Förlängning av övergångsbestämmelserna ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A9-0297/2021),

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag): användning av faktablad ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A9-0301/2021),

EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt
Betänkande om EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt [2021/2058(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021),

Digitalisering av europeisk rapportering, övervakning och revision
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitalisering av europeisk rapportering, övervakning och revision [2021/2054(INL)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Maria Grapini (A9-0311/2021).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
Betänkande om en europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse [2021/2011(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Hildegard Bentele (A9-0280/2021),

Revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027
Betänkande om revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027 [2021/2162(INI)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Nils Ušakovs och Monika Hohlmeier (A9-0295/2021),

En läkemedelsstrategi för Europa
Betänkande om en läkemedelsstrategi för Europa [2021/2013(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dolors Montserrat (A9-0317/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 13.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16 (punkt 6 i protokollet av den 23.11.2021).

Inlägg:

Innan omröstningen inleddes gjorde Maria Grapini (föredragande) ett uttalande på grundval av artikel 159.4 i arbetsordningen om sitt betänkande A9-0311/2021.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.06.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.09.


5. Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 21–22 oktober 2021 (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 21–22 oktober 2021 (2021/2895(RSP))

Charles Michel (Europeiska rådets ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Stéphane Séjourné för Renew-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni, för ID-gruppen, Beata Szydło för ECR-gruppen, Martin Schirdewan, för The Left-gruppen, och Tamás Deutsch, grupplös.

Talare: Margaritis Schinas (vice ordförande för kommissionen) och Charles Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

6. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna och finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0456)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

UTTALANDE AV PARLAMENTET OCH GEMENSAMT UTTALANDE

Antogs (P9_TA(2021)0456)

KOMMISSIONENS UTTALANDE

Antogs (P9_TA(2021)0456)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0457)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

UTTALANDE AV PARLAMENTET OCH GEMENSAMMA UTTALANDEN

Antogs (P9_TA(2021)0457)

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Antogs (P9_TA(2021)0457)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad marknadsordning och andra förordningar ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0458)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

GEMENSAMMA UTTALANDEN

Antogs (P9_TA(2021)0458)

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Antogs (P9_TA(2021)0458)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Insolvensförfaranden: ersättande av bilagorna A och B till förordning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden [COM(2021)0231 - C9-0178/2021- 2021/0118(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0459)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Integrerad statistik över jordbruksföretag: unionens bidrag inom budgetramen 2021–2027 ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1091 vad gäller unionens bidrag till integrerad statistik över jordbruksföretag inom budgetramen 2021–2027 [COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Riho Terras (A9-0310/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0460)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter): faktablad. Förlängning av övergångsbestämmelserna ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag [COM(2021)0397 - C9-0326/2021- 2021/0215(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0461)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag): användning av faktablad ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) [COM(2021)0399 - C9-0327/2021- 2021/0219(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0462)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt
Betänkande om EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt [2021/2058(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0463)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Digitalisering av europeisk rapportering, övervakning och revision
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitalisering av europeisk rapportering, övervakning och revision [2021/2054(INL)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Maria Grapini (A9-0311/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0464)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
Betänkande om en europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse [2021/2011(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0468)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027
Betänkande om revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027 [2021/2162(INI)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Nils Ušakovs och Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ID-gruppen)

Förkastades

(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

En läkemedelsstrategi för Europa
Betänkande om en läkemedelsstrategi för Europa [2021/2013(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förkastades
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)


7. Situationen i Belarus och vid landets gräns mot EU samt de säkerhetsmässiga och humanitära konsekvenserna (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Belarus och vid landets gräns mot EU samt de säkerhetsmässiga och humanitära konsekvenserna (2021/2985(RSP))

Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande) och Margaritis Schinas (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo, för The Left-gruppen, Kinga Gál, grupplös, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Nathalie Loiseau och Tineke Strik.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Bernhard Zimniok, Alexandr Vondra, Nikolaj Villumsen, Miroslav Radačovský, Andrzej Halicki, Maria Arena, Urmas Paet, Sylwia Spurek, Tom Vandendriessche, Andrea Bocskor, Andrius Kubilius, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro, Bronis Ropė, Riho Terras, Sylvie Guillaume, Róża Thun und Hohenstein, Damien Carême, Radosław Sikorski, Sven Mikser, Ivars Ijabs, Lena Düpont, Tonino Picula, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl och Miriam Lexmann.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen) och Anže Logar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


8. Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Rättelsen P9_TA(2021)0272(COR01) hade tillkännagivits den 22 november 2021 (punkt 9 i protokollet av den 22.11.2021).

Eftersom det inte hade inkommit någon begäran om omröstning i enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen ansågs denna rättelse ha godkänts.


9. Fördömande av polisvåldet mot romer i EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Fördömande av polisvåldet mot romer i EU (2021/2907(RSP))

Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande) och Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Peter Pollák för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Maite Pagazaurtundúa för Renew-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Cornelia Ernst, för The Left-gruppen, Milan Uhrík, grupplös, Loránt Vincze, Łukasz Kohut, Asim Ademov och Manuel Pizarro.

Talare: Helena Dalli och Anže Logar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


10. Politik och lagstiftning för laglig migration (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om politik och lagstiftning för laglig migration [2020/2255(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Abir Al-Sahlani redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margaritis Schinas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Lena Düpont för PPE-gruppen, Cyrus Engerer för S&D-gruppen, och Fabienne Keller för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Peter Kofod för ID-gruppen, Charlie Weimers för ECR-gruppen, Pernando Barrena Arza, för The Left-gruppen, Balázs Hidvéghi, grupplös, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Jérôme Rivière, Janina Ochojska, Juan Fernando López Aguilar, Nicolaus Fest, Pietro Bartolo och Javier Moreno Sánchez.

Talare: Margaritis Schinas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 24.11.2021 (ändringsförslag), punkt 4 i protokollet av den 25.11.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 10 i protokollet av den 24.11.2021 (ändringsförslag), punkt 8 i protokollet av den 25.11.2021 (slutomröstning).


11. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2021 års allmänna budget: ytterligare vaccindoser till låginkomstländer och lägre medelinkomstländer, förstärkning av civilskyddsmekanismen samt övriga justeringar av utgifter och inkomster: rådets ståndpunkt av den 23 november 2021 (14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: AFET, DEVE, ENVI, REGI, PECH

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2021 för budgetåret 2021 – Ytterligare vaccindoser till låginkomstländer och lägre medelinkomstländer, förstärkning av civilskyddsmekanismen samt övriga justeringar av utgifter och inkomster (14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

3) från förlikningskommittén

- Gemensamt förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 (13911/2021 - C9-0428/2021 - 2021/0227(BUD))

4) från Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén

- Betänkande om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet (11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)


12. Budgetförfarandet för 2022: gemensamt förslag (debatt)

Betänkande om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet [13911/2021 - C9-0428/2021 – 2021/0227(BUD)] - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén. Föredragande: Karlo Ressler och Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Johan Van Overtveldt (ordförande för utskottet BUDG), Karlo Ressler och Damian Boeselager redogjorde för betänkandet.

Talare: Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Niclas Herbst för PPE-gruppen, Victor Negrescu för S&D-gruppen, Nicolae Ştefănuță för Renew-gruppen, Henrike Hahn för Verts/ALE-gruppen, Hélène Laporte för ID-gruppen, Bogdan Rzońca för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för The Left-gruppen, Andor Deli, grupplös, José Manuel Fernandes, Nils Ušakovs, Olivier Chastel, Siegfried Mureşan, Valérie Hayer, Janusz Lewandowski och Jan Olbrycht.

Talare: Johannes Hahn, Anže Logar och Johan Van Overtveldt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 24.11.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 10 i protokollet av den 24.11.2021.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.10.)


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 20.30.


14. Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december 2021 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december 2021 (2021/2769(RSP))

Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Bernd Lange för S&D-gruppen, Marie-Pierre Vedrenne för Renew-gruppen, Sara Matthieu för Verts/ALE-gruppen, Roman Haider för ID-gruppen, Geert Bourgeois för ECR-gruppen, Helmut Scholz för The Left-gruppen, Sven Simon för PPE-gruppen, Enikő Győri, grupplös, Danuta Maria Hübner, Kathleen Van Brempt, Samira Rafaela, Reinhard Bütikofer, Maximilian Krah, Michiel Hoogeveen, Clare Daly, Jörgen Warborn, Inma Rodríguez-Piñero, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Bert-Jan Ruissen, Chris MacManus, Francisco José Millán Mon, Miapetra Kumpula-Natri, Barry Andrews, Margarida Marques och Liesje Schreinemacher.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Bernd Lange och Sven Simon, för INTA-utskottet, om multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december 2021 (2021/2769(RSP)) (B9-0550/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 24.11.2021 (ändringsförslag), punkt 4 i protokollet av den 25.11.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 10 i protokollet av den 24.11.2021 (ändringsförslag), punkt 8 i protokollet av den 25.11.2021 (slutomröstning).


15. Situationen i Bosnien-Hercegovina (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Bosnien-Hercegovina (2021/2974(RSP))

Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Pedro Marques för S&D-gruppen, Klemen Grošelj för Renew-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Michael Gahler, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Romeo Franz, Marco Dreosto, Sunčana Glavak, Dietmar Köster, Vladimír Bilčík, Delara Burkhardt, Lukas Mandl, Tanja Fajon, Karlo Ressler och Tomislav Sokol.

Talare: Valdis Dombrovskis och Anže Logar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


17. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 699.710/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.13.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Franssen Cindy, Georgoulis Alexis, de Graaff Marcel, Joveva Irena, Leitão-Marques Maria-Manuel, de la Pisa Carrión Margarita, Santos Isabel, Zovko Željana

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 23 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy