Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

3. Αποτελέσματα της COP26 στη Γλασκώβη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα της COP26 στη Γλασκώβη (2021/2975(RSP))

Οι Anže Logar (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Edina Tóth, μη εγγεγραμμένη, Antonio Tajani, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Silvia Sardone, Antoni Comín i Oliveres, Πέτρος Κόκκαλης, Hildegard Bentele, Hermann Tertsch, Jytte Guteland, Morten Petersen, Bas Eickhout, Catherine Griset, Johan Van Overtveldt, Silvia Modig, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Cyrus Engerer, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Marco Dreosto, Izabela-Helena Kloc, João Pimenta Lopes, Κώστας Παπαδάκης, Lídia Pereira και Niels Fuglsang.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Catherine Chabaud, Piernicola Pedicini, Sylvia Limmer, Robert Roos, Anja Hazekamp, Jessica Polfjärd, Simona Bonafè, Atidzhe Alieva-Veli, Jutta Paulus, Antonio Maria Rinaldi, Nicola Procaccini, Nikolaj Villumsen, Ivan Štefanec, Delara Burkhardt, Luis Garicano, Yannick Jadot, Bert-Jan Ruissen, Agnès Evren, Nicolás González Casares, Valter Flego, Michael Bloss, Beata Mazurek, Μαρία Σπυράκη, César Luena, Róża Thun und Hohenstein, Grace O'Sullivan, Alexandr Vondra, Deirdre Clune, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Michal Wiezik, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Magdalena Adamowicz, Robert Biedroń, Stanislav Polčák, Robert Hajšel, Salvatore De Meo και Δημήτρης Παπαδάκης.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Anže Logar.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50.)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου