Index 
Notulen
XML 157kPDF 287kWORD 78k
Woensdag 24 november 2021 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 3.Resultaten van de COP26 in Glasgow (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Plechtige vergadering - Toespraak van Svjatlana Tsichanovskaja
 6.Verklaring van de Voorzitter
 7.Stemming
 8.Hervatting van de vergadering
 9.De rol van de EU bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie: hoe kan de hele wereld gevaccineerd worden? (actualiteitendebat)
 10.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 11.De rol van de EU bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie: hoe kan de hele wereld gevaccineerd worden? (voortzetting van het debat)
 12.Verzoek om opheffing van de immuniteit van een lid (hervatting van de procedure)
 13.Stand van de energie-unie (debat)
 14.De grondrechten en de rechtsstaat in Slovenië, met name de vertraging bij de benoeming van aanklagers bij het EOM (debat)
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Een Europees actieplan tegen zeldzame ziekten (debat)
 17.Presentatie van het jaarverslag 2020 van de Rekenkamer (debat)
 18.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 19.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 20.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 21.Ingekomen stukken
 22.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 23.Stemverklaringen
 24.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)

De besluiten van de commissies EMPL en CULT om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zijn meegedeeld op 22 november 2021 (punt 7 van de notulen van 22.11.2021).

Overeenkomstig artikel 71, lid 2, van het Reglement hebben leden verzocht om het besluit van de commissie EMPL ter plenaire vergadering in stemming te brengen.

De stemming zal morgen, 25 november 2021, plaatsvinden.

Aangezien niet is verzocht om het besluit van de commissie CULT in stemming te brengen overeenkomstig artikel 71, lid 2, van het Reglement, kon de commissie de onderhandelingen beginnen na het verstrijken van de vastgestelde termijn.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Larrouturou (rapporteur), om op grond van artikel 159, lid 4, van het Reglement een verklaring af te leggen over zijn verslagen over Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021: humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije (A9-0327/2021) en Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2021: Extra vaccindoses voor lage- en lagermiddeninkomenslanden, versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming en andere aanpassingen aan de uitgaven en ontvangsten (A9-0329/2021).


3. Resultaten van de COP26 in Glasgow (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Resultaten van de COP26 in Glasgow (2021/2975(RSP))

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Pascal Canfin, namens de Renew-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Jörg Meuthen, namens de ID-Fractie, Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, Edina Tóth, niet-fractiegebonden lid, Antonio Tajani, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Silvia Sardone, Antoni Comín i Oliveres, Petros Kokkalis, Hildegard Bentele, Hermann Tertsch, Jytte Guteland, Morten Petersen, Bas Eickhout, Catherine Griset, Johan Van Overtveldt, Silvia Modig, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Cyrus Engerer, Frédérique Ries, Marie Toussaint, Marco Dreosto, Izabela-Helena Kloc, João Pimenta Lopes, Kostas Papadakis, Lídia Pereira en Niels Fuglsang.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Catherine Chabaud, Piernicola Pedicini, Sylvia Limmer, Robert Roos, Anja Hazekamp, Jessica Polfjärd, Simona Bonafè, Atidzhe Alieva-Veli, Jutta Paulus, Antonio Maria Rinaldi, Nicola Procaccini, Nikolaj Villumsen, Ivan Štefanec, Delara Burkhardt, Luis Garicano, Yannick Jadot, Bert-Jan Ruissen, Agnès Evren, Nicolás González Casares, Valter Flego, Michael Bloss, Beata Mazurek, Maria Spyraki, César Luena, Róża Thun und Hohenstein, Grace O'Sullivan, Alexandr Vondra, Deirdre Clune, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Michal Wiezik, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Magdalena Adamowicz, Robert Biedroń, Stanislav Polčák, Robert Hajšel, Salvatore De Meo en Demetris Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Anže Logar.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 11.50 uur geschorst.)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.00 uur hervat.


5. Plechtige vergadering - Toespraak van Svjatlana Tsichanovskaja

Van 12.00 uur tot 12.35 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Svjatlana Tsichanovskaja, winnaar van de Sacharovprijs 2020.


6. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af naar aanleiding van het busongeval in Bulgarije en betuigt namens het Parlement zijn medeleven aan de families van de slachtoffers.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

Het woord wordt gevoerd door Bernhard Zimniok en Hermann Tertsch.


7. Stemming

Het Parlement gaat over tot stemming over de algemene begroting:

Begrotingsprocedure 2022: gemeenschappelijke tekst
Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure [13911/2021 - C9-0428/2021 - 2021/0227(BUD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité. Rapporteurs: Karlo Ressler en Damian Boeselager (A9-0326/2021);

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021: humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – Humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije [12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021);

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2021: Extra vaccindoses voor lage- en lagermiddeninkomenslanden, versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming en andere aanpassingen aan de uitgaven en ontvangsten
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Extra vaccindoses voor lage- en lagermiddeninkomenslanden, versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming en andere aanpassingen aan de uitgaven en ontvangsten [14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen
Verslag over een Europese strategie voor kritieke grondstoffen [2021/2011(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Hildegard Bentele (A9-0280/2021);

De herziening van het Financieel Reglement met het oog op de inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader 2021-2027
Verslag over de herziening van het Financieel Reglement met het oog op de inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader 2021-2027 [2021/2162(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Nils Ušakovs en Monika Hohlmeier (A9-0295/2021);

Een farmaceutische strategie voor Europa
Verslag over een farmaceutische strategie voor Europa [2021/2013(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dolors Montserrat (A9-0317/2021).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanje
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (aanvraag van Spanje – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal) [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021);

Beleid en wetgeving inzake legale migratie
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het beleid en wetgeving inzake legale migratie [2020/2255(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021);

Invoering van een Europese socialezekerheidspas voor het verbeteren van de digitale handhaving van socialezekerheidsrechten en billijke mobiliteit
Ontwerpresolutie B9-0551/2021;

Multilaterale onderhandelingen met het oog op de 12e Ministeriële Conferentie van de WTO in Genève, van 30 november tot en met 3 december 2021
Ontwerpresolutie B9-0550/2021.

Er kan worden gestemd tot 13.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 16.30 uur (punt 10 van de notulen van 24.11.2021).

(De vergadering wordt om 12.42 uur geschorst.)


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.03 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, die dertig jaar na de feiten de slachtingen in Vukovar en Škabrnja (Kroatië) in herinnering brengt, en verzoekt om een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


9. De rol van de EU bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie: hoe kan de hele wereld gevaccineerd worden? (actualiteitendebat)

De rol van de EU bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie: hoe kan de hele wereld gevaccineerd worden? (2021/2926(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Chrysoula Zacharopoulou om het door de Renew-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Stella Kyriakides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tomas Tobé, namens de PPE-Fractie, Heléne Fritzon, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, Sara Matthieu, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvia Limmer, namens de ID-Fractie, Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, Marc Botenga, namens de Fractie The Left, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Frances Fitzgerald, Mohammed Chahim, Samira Rafaela, Tilly Metz, Alessandra Basso, Elżbieta Rafalska, Silvia Modig, Francesca Donato, Cristian-Silviu Buşoi, Kathleen Van Brempt, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Virginie Joron, Cristian Terheş, Mick Wallace, Antoni Comín i Oliveres, Nathalie Colin-Oesterlé, Jytte Guteland, Nicolae Ştefănuță, Anna Cavazzini, Nicolaus Fest, Kateřina Konečná, Mislav Kolakušić, Maria da Graça Carvalho, Bernd Lange, Charles Goerens, Jean-Lin Lacapelle, João Pimenta Lopes, Ivan Vilibor Sinčić en György Hölvényi.

(Voortzetting van het debat: punt 11 van de notulen van 24.11.2021)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

10. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Begrotingsprocedure 2022: gemeenschappelijke tekst
Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure [13911/2021 - C9-0428/2021 - 2021/0227(BUD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité. Rapporteurs: Karlo Ressler en Damian Boeselager (A9-0326/2021)

(Meerderheid van de leden van het Parlement vereist voor de verwerping van het gemeenschappelijk ontwerp)

GEMEENSCHAPPELIJKE ONTWERPTEKST

Goedgekeurd (P9_TA(2021)0465)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

De algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 is definitief vastgesteld.

De Voorzitter gaat over tot ondertekening van de begroting, in aanwezigheid van Johan Van Overtveldt (voorzitter van de commissie BUDG), Karlo Ressler en Damian Boeselager (rapporteurs voor de algemene begroting 2022).

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021: humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – Humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije [12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0466)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

Het standpunt van de Raad is derhalve goedgekeurd.

Gewijzigde begroting nr. 5/2021 is definitief vastgesteld.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2021: Extra vaccindoses voor lage- en lagermiddeninkomenslanden, versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming en andere aanpassingen aan de uitgaven en ontvangsten
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Extra vaccindoses voor lage- en lagermiddeninkomenslanden, versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming en andere aanpassingen aan de uitgaven en ontvangsten [14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0467)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

Het standpunt van de Raad is derhalve goedgekeurd.

Gewijzigde begroting nr. 6/2021 is definitief vastgesteld.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen
Verslag over een Europese strategie voor kritieke grondstoffen [2021/2011(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0468)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

De herziening van het Financieel Reglement met het oog op de inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader 2021-2027
Verslag over de herziening van het Financieel Reglement met het oog op de inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader 2021-2027 [2021/2162(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Nils Ušakovs en Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0469)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Een farmaceutische strategie voor Europa
Verslag over een farmaceutische strategie voor Europa [2021/2013(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0470)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanje
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (aanvraag van Spanje – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal) [COM(2021)0618 - C9-0377/2021- 2021/0316(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0471)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Beleid en wetgeving inzake legale migratie
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het beleid en wetgeving inzake legale migratie [2020/2255(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0472)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

Invoering van een Europese socialezekerheidspas voor het verbeteren van de digitale handhaving van socialezekerheidsrechten en billijke mobiliteit
Ontwerpresolutie B9-0551/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0473)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

Multilaterale onderhandelingen met het oog op de 12e Ministeriële Conferentie van de WTO in Genève, van 30 november tot en met 3 december 2021
Ontwerpresolutie B9-0550/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0474)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)


11. De rol van de EU bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie: hoe kan de hele wereld gevaccineerd worden? (voortzetting van het debat)

De rol van de EU bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie: hoe kan de hele wereld gevaccineerd worden? (2021/2926(RSP))

(Begin van het debat: punt 9 van de notulen van 24.11.2021)

Het woord wordt gevoerd door Inma Rodríguez-Piñero, Barry Andrews, Gheorghe Falcă, Carlos Zorrinho, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Krzysztof Hetman, Patrizia Toia, Tomislav Sokol, Mónica Silvana González en Alexander Bernhuber.

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Liudas Mažylis en Dolors Montserrat.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides (lid van de Commissie) en Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.


12. Verzoek om opheffing van de immuniteit van een lid (hervatting van de procedure)

De Voorzitter heeft van de Poolse autoriteiten een brief ontvangen waarin toelichting wordt verstrekt bij het verzoek van de bevoegde autoriteiten om opheffing van de immuniteit van Włodzimierz Cimoszewicz, als aangekondigd in de plenaire vergadering van 14 september 2020 (punt 6 van de notulen van 14.9.2020).

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek opnieuw naar de commissie JURI verwezen met het oog op hervatting van de procedure.


13. Stand van de energie-unie (debat)

Verklaring van de Commissie: Stand van de energie-unie (2021/2976(RSP))

Kadri Simson (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Christian Ehler, namens de PPE-Fractie, Mohammed Chahim, namens de S&D-Fractie, Christophe Grudler, namens de Renew-Fractie, Ville Niinistö, namens de Verts/ALE-Fractie, Paolo Borchia, namens de ID-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Sira Rego, namens de Fractie The Left, Cristian-Silviu Buşoi, Nicolás González Casares, Claudia Gamon, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Marc Botenga, Marian-Jean Marinescu, Niels Fuglsang, Morten Petersen, Jutta Paulus, Philippe Olivier, Izabela-Helena Kloc, Emmanuel Maurel, Markus Pieper, Patrizia Toia, Nicola Danti, Bronis Ropė, Jadwiga Wiśniewska, Sandra Pereira, Ivan Štefanec, Miapetra Kumpula-Natri, Bart Groothuis, Eleonora Evi, Beata Kempa, Erik Bergkvist, Valter Flego, Ciarán Cuffe, Anna Fotyga, Massimiliano Salini, Robert Hajšel, Emma Wiesner, Jakop G. Dalunde, Luděk Niedermayer en Carlos Zorrinho.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michael Bloss, Angelika Niebler, Tsvetelina Penkova, Jens Geier, Josianne Cutajar en Łukasz Kohut.

Het woord wordt gevoerd door Kadri Simson.

Het debat wordt gesloten.


14. De grondrechten en de rechtsstaat in Slovenië, met name de vertraging bij de benoeming van aanklagers bij het EOM (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De grondrechten en de rechtsstaat in Slovenië, met name de vertraging bij de benoeming van aanklagers bij het EOM (2021/2978(RSP))

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Didier Reynders (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Romana Tomc, namens de PPE-Fractie, Cyrus Engerer, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Annalisa Tardino, namens de ID-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Konstantinos Arvanitis, namens de Fractie The Left, Balázs Hidvéghi, niet-fractiegebonden lid, Jeroen Lenaers, Tanja Fajon, Irena Joveva, Mikuláš Peksa, Nicolaus Fest, Joachim Stanisław Brudziński, Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil, Katarina Barley, Michal Šimečka, Saskia Bricmont, Beata Kempa, Monika Hohlmeier, Elena Yoncheva, Moritz Körner, Sergey Lagodinsky, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Klemen Grošelj, Daniel Freund en Thijs Reuten.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders en Anže Logar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

(De vergadering wordt om 20.06 uur geschorst.)


VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.30 uur hervat.


16. Een Europees actieplan tegen zeldzame ziekten (debat)

Verklaring van de Commissie: Een Europees actieplan tegen zeldzame ziekten (2021/2940(RSP))

Stella Kyriakides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ewa Kopacz, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, namens de Renew-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosanna Conte, namens de ID-Fractie, Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de Fractie The Left, Loucas Fourlas, Sara Cerdas, Véronique Trillet-Lenoir, Alessandra Basso, Anna Fotyga, Sandra Pereira, Maria da Graça Carvalho, Alessandra Moretti, Billy Kelleher, Tanja Fajon en Ondřej Knotek.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides.

Het debat wordt gesloten.


17. Presentatie van het jaarverslag 2020 van de Rekenkamer (debat)

Presentatie van het jaarverslag 2020 van de Rekenkamer (2021/2929(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (president van de Rekenkamer) geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Tsvetelina Penkova, namens de S&D-Fractie, Olivier Chastel, namens de Renew-Fractie, Viola Von Cramon-Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Sabrina Pignedoli, niet-fractiegebonden lid, Lefteris Christoforou, Isabel García Muñoz, Daniel Freund, Joachim Stanisław Brudziński, Dorien Rookmaker, Monika Hohlmeier en Ádám Kósa.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides en Klaus-Heiner Lehne.

Het debat wordt gesloten.


18. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De volgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 144 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om een debat te houden:

I.   De situatie in Somalië (2021/2981(RSP))

- Emmanuel Maurel, namens de Fractie The Left, over de situatie in Somalië (B9-0554/2021);

- Thierry Mariani en Roman Haider, namens de ID-Fractie, over de situatie in Somalië (B9-0556/2021);

- Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Mounir Satouri, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Piernicola Pedicini en Rosa D'Amato, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Somalië (B9-0559/2021);

- Pedro Marques en Andrea Cozzolino, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Somalië (B9-0565/2021);

- Michael Gahler, Janina Ochojska, Sara Skyttedal, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová en Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Somalië (B9-0568/2021);

- Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Andreas Glück, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de situatie in Somalië (B9-0570/2021);

- Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Ladislav Ilčić, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Charlie Weimers, Jan Zahradil en Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Somalië (B9-0572/2021).

II.   Schendingen van de mensenrechten door particuliere militaire en beveiligingsondernemingen, met name de Wagner Group (2021/2982(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, namens de Fractie The Left, over de schendingen van de mensenrechten door particuliere militaire en beveiligingsondernemingen, met name de Wagner Group (B9-0555/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Michèle Rivasi, Alviina Alametsä, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over de schendingen van de mensenrechten door particuliere militaire en beveiligingsondernemingen, met name de Wagner Group (B9-0560/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Sven Mikser, namens de S&D-Fractie, over de schendingen van de mensenrechten door particuliere militaire en beveiligingsondernemingen, met name de Wagner Group (B9-0561/2021);

- Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Michaela Šojdrová en Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, over de schendingen van de mensenrechten door particuliere militaire en beveiligingsondernemingen, met name de Wagner Group (B9-0562/2021);

- Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de schendingen van de mensenrechten door particuliere militaire en beveiligingsondernemingen, met name de Wagner Group (B9-0563/2021);

- Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Zahradil, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Anna Fotyga en Ladislav Ilčić, namens de ECR-Fractie, over de schendingen van de mensenrechten door particuliere militaire en beveiligingsondernemingen, met name de Wagner Group (B9-0567/2021).

III.   De mensenrechtensituatie in Kameroen (2021/2983(RSP))

- Marisa Matias, namens de Fractie The Left, over de mensenrechtensituatie in Kameroen (B9-0553/2021);

- Dominique Bilde en Roman Haider, namens de ID-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Kameroen (B9-0557/2021);

- Pierrette Herzberger-Fofana, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Piernicola Pedicini en Ignazio Corrao, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Kameroen (B9-0558/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Maria Arena, namens de S&D-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Kameroen (B9-0564/2021);

- Michael Gahler, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, György Hölvényi, Esther de Lange, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová en Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Kameroen (B9-0566/2021);

- Karol Karski, Elżbieta Kruk, Ladislav Ilčić, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Carlo Fidanza, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Jan Zahradil en Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Kameroen (B9-0571/2021);

- Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Kameroen (B9-0573/2021).

De spreektijd wordt verdeeld overeenkomstig artikel 171 van het Reglement.


19. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het beheer, de opslag en de vervanging van voorraden van de antigeen-, vaccin- en diagnosereagensbanken van de Unie en de voorschriften op het gebied van biobeveiliging, bioveiligheid en biologische inperking voor de werking van die banken (C(2021)07125 - 2021/2973(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 november 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

advies: ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de samenstelling van de risicogroepen (C(2021)07797 - 2021/2987(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 november 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken (C(2021)07927 - 2021/2967(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 november 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen (C(2021)07935 - 2021/2970(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 november 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels voor concessies betreft (C(2021)07946 - 2021/2968(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 november 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen (C(2021)07947 - 2021/2969(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 november 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad wat betreft de hoeveelheid haring die in het kader van tariefcontingent 09.0006 mag worden ingevoerd (C(2021)08163 - 2021/2977(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 november 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I tot en met V bij Verordening (EU) nr. 691/2011 van het Europees Parlement en de Raad inzake Europese milieu-economische rekeningen (C(2021)08216 - 2021/2992(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 november 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad (C(2021)08242 - 2021/2993(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 november 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

advies: EMPL (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (C(2021)08409 - 2021/2991(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 november 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE


20. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (D075550/02 - 2021/2965(RPS) - termijn: 10 februari 2022)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 57 van het Reglement), IMCO (artikel 57 van het Reglement);

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van natriumcarbonaten (E 500) en kaliumcarbonaten (E 501) bij onverwerkte koppotigen (D075766/03 - 2021/2963(RPS) - termijn: 9 januari 2022)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de aanpassing van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dierlijke bijproducten en afgeleide producten is toegestaan (D076071/02 - 2021/2989(RPS) - termijn: 19 februari 2022)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen VI tot en met X bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (D076145/01 - 2021/2990(RPS) - termijn: 19 februari 2022)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 57 van het Reglement), IMCO (artikel 57 van het Reglement).


21. Ingekomen stukken

Het volgende stuk is ontvangen:

- Voorstel voor kredietoverschrijving V/AB-12/T/21 - Rekenkamer (N9-0083/2021 - C9-0429/2021 - 2021/2228(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG


22. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 29, leden 1 en 2, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving 3 INF/2021 - Afdeling IV - Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 29/2021 - Afdeling III - Commissie.


23. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


24. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode regelmatig bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


25. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 699.710/OJJE).


26. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.07 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lechanteux Julie, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zullo Marco, Zver Milan

Verontschuldigd:

Franssen Cindy, Georgoulis Alexis, de Graaff Marcel, Joveva Irena, Leitão-Marques Maria-Manuel, de la Pisa Carrión Margarita, Santos Isabel, Zovko Željana

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid